Stanovy žákovské rady

Téma: 

STANOVY ŽÁKOVSKÉ RADY

ARCIBISKUPSKÉHO GYMNÁZIA

KORUNNÍ 586/2

120 00 PRAHA 2

 

Článek 1

 

1.1 Úvodní ustanovení

Žákovská rada, dále jen ŽR, je demokratický orgán, který je také nezávislý na jiných samosprávných orgánech školy.

ŽR je orgán zastupující žáky Arcibiskupského gymnázia, dále jen AG, vzniklý na základě článku 3, oddílu 3.1, písmena d Školního řádu AG (srov. § 21, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

 

1.2 Účel rady

Žákovská rada

a) vytváří komunikační kanál mezi žáky a vedením AG.

b) napomáhá posílení rovnoprávných vztahů mezi žáky na AG.

c) podporuje spolupráci mezi žáky a vedením AG.

d) rozvíjí porozumění mezi žáky a vedením AG, usnadňuje vznik pokojného a bezpečného prostředí a rozvoj každého jedince.

e) podporuje žákovské a školní aktivity.

f) vytváří komunikační kanál mezi žáky a učitelským sborem.

 

1.3 Úkoly rady

Žákovská rada zastupuje žáky AG v dialogu s vedením školy a učitelským sborem. Zabývá se návrhy a problémy vznesenými žáky týkajícími se chodu školy, aktivit školy a žáků a dalšími záležitostmi. Garantuje také realizaci řešení nalezených po domluvě s vedením AG.

 

Článek 2

Struktura a mluvčí ŽR

 

2.1 Struktura ŽR

ŽR tvoří maximálně 2 řádně zvolení členové ŽR z každé třídy, kteří si ze svých řad volí 3 mluvčí ŽR.

 

2.2 Mluvčí ŽR

Mluvčí ŽR

a) zastupují ŽR navenek.

b) jsou každoročně voleni na prvním zasedání ŽR. Dva mluvčí ŽR jsou z řad zástupců žáků vyššího gymnázia a jeden je z řad zástupců žáků nižšího gymnázia.

c) svolávají pravidelná i mimořádná zasedání ŽR a informují o nich prostřednictvím nástěnky školy a webových stránek.

d) připravují program zasedání ŽR a uveřejňují ho na nástěnce školy a webových stránkách. Mají právo jej později doplnit o další body.

e) řídí její zasedání a prezentují v jeho úvodu průběh a výsledky posledního jednání s vedením školy. Následně jsou povinni reagovat na vznesené dotazy všech přítomných.

f) vyvolávají a řídí hlasování členů ŽR na jejím zasedání.

g) mají povinnost vést zápis o průběhu zasedání nebo tím někoho pověřit a zajistit zveřejnění zápisu na nástěnce školy a webových stránkách.

h) Pověří-li tím ŽR mluvčí ŽR, jsou tito povinni do 10 dnů od zasedání ŽR jednat s vedením o problémech a návrzích, které byly ŽR projednávány.

i) Jeden z mluvčích ŽR je odpovědný vedení školy za používání kopírovací karty pro potřeby ŽR, kterou má v držení.

 

Článek 3

Členství v radě

 

3.1 Člen ŽR

Členem ŽR se může stát kterýkoliv žák AG. Členství vzniká řádným zvolením a je potvrzeno podpisem souhlasu se stanovami ŽR.

 

3.2 Práva člena ŽR

Každý člen disponuje při hlasování ŽR jedním hlasem.

Každý člen ŽR má nárok na uvolnění z výuky v době konání zasedání ŽR. V době vykonávání jiné povinnosti, která se vztahuje k členství v ŽR, může být člen ŽR uvolněn z výuky po domluvě s učitelem dané hodiny.

Každý člen ŽR má nárok využít kopírovací kartu, jež byla přidělena ŽR, ovšem výlučně k potřebám spojeným s činností ŽR. Kopírovací karta je členu ŽR zapůjčena po dohodě s odpovědným mluvčím (viz článek 2, oddíl 2.2, písmeno j).

 

3.3 Povinnosti člena ŽR

Každý člen ŽR má povinnost zabývat se všemi problémy a návrhy, které mu předloží spolužáci jeho třídy, a následně je projednat na nejbližším zasedání ŽR.

Výsledek projednání problému nebo návrhu je zveřejněn (viz článek 6, oddíl 6.4) a zároveň má člen ŽR povinnost na požádání zodpovědět otázky předkladatele problému či návrhu ohledně výsledku.

Každý člen ŽR má povinnost účastnit se schůzí ŽR, popř. svou neúčast omluvit některému mluvčímu ŽR.

 

3.4 Funkční období

Délka funkčního období člena ŽR trvá do konání nových voleb.

Žák může být do ŽR zvolen opakovaně, počet funkčních období není omezen.

 

3.5 Zaniknutí členství

Členství zaniká odepřením podpisu souhlasu se stanovami ŽR.

Členství v ŽR může být ukončeno na základě návrhu na odvolání z funkce, který má právo podat každý žák ze třídy, kterou dotyčný člen ŽR zastupuje. Členství v radě je ukončeno v případě, že 2/3 všech žáků třídy hlasují pro odvolání svého zástupce v ŽR.

Členství v ŽR zaniká automaticky s ukončením studia na AG.

Člen ŽR má právo dobrovolně odstoupit z funkce.

 

Článek 4

Volby

 

4.1 Princip voleb

Každá třída si ze svých řad volí maximálně dva žáky, kteří ji budou následující školní rok zastupovat na ŽR. Volby probíhají v každé třídě zvlášť.

Kandidáty do ŽR smí navrhnout každý žák AG. Každý žák smí jako kandidáta do ŽR navrhnout jakéhokoliv člena své třídy včetně sebe.

 

4.2 Příprava voleb

Volby se konají v prvních čtrnácti dnech školního roku.

 

4.3 Průběh voleb

Volbám je ve třídě přítomen třídní učitel. Spolu se dvěma žáky, které si určí, tvoří volební komisi.

Volby začínají nominací kandidátů. Každý přítomný žák má právo navrhnout kohokoli ze své třídy včetně sebe jako kandidáta na členství v ŽR. Navrhování kandidátů probíhá dle dohody se třídním učitelem.

Výsledky hlasování jsou zveřejněny a navržení kandidáti se vyjádří, zda nominaci přijímají.

Kandidatura je stvrzena jejich souhlasem a je zveřejněn seznam kandidátů.

Po přijetí nominace se kandidát může krátce prezentovat.

Samotná volba je dvoukolová. Hlasování v obou kolech je tajné a hlasy sčítá volební komise. Hlasuje se osobně, zastoupení není přípustné.

V prvním kole může každý žák hlasovat až pro dva z kandidátů. Do druhého kola postupuje pět kandidátů s nejvyšším počtem hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhodne los.

Ve druhém kole volby má opět každý žák třídy možnost hlasovat až pro dva z kandidátů. Zvoleni jsou dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů z druhého kola. V případě rovnosti hlasů rozhodne los. Je také možné zvolit kandidáta pouze jednoho. Pokud je nominováno méně než 5 kandidátů, druhé kolo nemusí probíhat.

 

 

4.4 Mimořádné volby

Mimořádné volby je možno uspořádat tehdy, nemá-li třída žádného zástupce v ŽR. Mimořádné volby se řídí pravidly pro volby řádné (viz oddíl 3.6), pouze člen volebního výboru je ve volební komisi nahrazen ŽR pověřeným členem ŽR. Při mimořádné volbě musí být žák zvolen minimálně 2/3 většinou všech žáků třídy. O mimořádné volby žádá daná třída.

 

Článek 5

 

5.1 Vztah k vedení školy

Vedení školy má právo požádat o svolání mimořádného zasedání ŽR, pokud chce se ŽR něco projednat.

Zástupce z řad vedení školy má povinnost sejít se s mluvčími ŽR, pokud o to požádají, a to do 9 dnů od podání jejich žádosti.

Vedení školy poskytuje ŽR kopírovací kartu s měsíčním kreditem 250 Kč.

 

Článek 6

Zasedání ŽR

 

6.1 Svolávání zasedání ŽR

Zasedání ŽR se svolává minimálně jedenkrát měsíčně ve všední den odpoledne v prostorách školy.

Zasedání svolávají a informují o něm mluvčí ŽR prostřednictvím školní nástěnky a webových stránek ŽR minimálně sedm dní předem.

 

6.2 Příprava zasedání ŽR

Program zasedání ŽR připravují mluvčí ŽR a minimálně sedm dní předem tento program zveřejňují na školní nástěnce a webových stránkách ŽR.

Program může být později mluvčími ŽR doplněn o další body zasedání ŽR.

 

6.3 Průběh zasedání ŽR

Zasedání ŽR moderují mluvčí ŽR. Zasedání ŽR se vždy účastní zvolení členové ŽR, mohou se ho však účastnit i zájemci z řad žáků, profesorského sboru, zaměstnanců školy a případní hosté. Mluvčí

ŽR však mají právo zasedání veřejnosti uzavřít. ŽR na zasedání projedná problémy a návrhy žáků, které vznesou zvolení členové ŽR a jsou uvedeny v programu ŽR.

V úvodu zasedání ŽR prezentují mluvčí ŽR průběh a výsledky posledního jednání se zástupci vedení školy. Všichni přítomní mají právo k tomu vznášet dotazy.

Vyvolají-li mluvčí ŽR hlasování, mohou hlasovat pouze zvolení členové ŽR. ŽR je usnášeníschopná v jakémkoliv počtu členů, byla-li řádně svolána. K platnému usnesení ŽR je třeba souhlasu dvoutřetinové většiny přítomných členů ŽR.

Mluvčí ŽR má po předchozím varování právo ze zasedání ŽR vykázat kohokoli, kdo narušuje jednání ŽR, např. svým nevhodným chováním.

 

6.4 Výsledek zasedání ŽR

Zápis ze zasedání ŽR pořizují mluvčí ŽR nebo pověřený člen ŽR. V zápisu musí být uvedeni přítomní členové ŽR, vznesené problémy a návrhy spolu s výsledkem jejich projednání a případné řešení musí být odůvodněno.

Zápis ze zasedání ŽR uveřejňují mluvčí ŽR vždy do sedmi dnů ode dne zasedání ŽR, a to na školní nástěnce a webových stránkách. Do deseti dnů ode dne zasedání ŽR jednají mluvčí ŽR s vedením školy, byli-li tím ŽR pověřeni.

 

6.5 Mimořádná zasedání

Vyhodnotí-li mluvčí ŽR některý ze vznesených problémů jako naléhavý, mohou svolat mimořádné zasedání ŽR. Pro mimořádná zasedání ŽR platí stejná pravidla jako pro pravidelná zasedání ŽR, pokud mluvčí ŽR neurčí jinak. Požádá-li o mimořádné zasedání vedení školy, je ŽR povinna tak učinit do 9 dnů od vznesení žádosti.

Pokud program zasedání ŽR neobsahuje žádný problém ani návrh, je možné pravidelné zasedání ŽR neuskutečnit.

 

Článek 7

Dodatky

 

7.1 Počítání dnů

Do počtu dnů se zahrnují víkendy, ale dny školních prázdnin, ostatních svátků a státních svátků se vynechávají.

 

7.2 Zaokrouhlování

Zaokrouhluje se vždy nahoru.

 

7.3 Vedení školy

Vedením školy se rozumí ředitel AG a jeho zástupci.

 

7.4 Změna stanov

Stanovy může změnit ŽR po řádném hlasování, sejde-li se v minimálním počtu 70% členů ŽR, a to 2/3 většinou všech členů ŽR. Změněné stanovy vejdou v platnost pouze tehdy, podepíše-li je ředitel AG. A to v den následující po podpisu.

 

7.5 Body mimo stanovy

Body neupravené stanovami ŽR se řídí školním řádem.

 

 

Příloha: 
Galerie: