Můj nápad

Magistrát hlavního města Prahy vypsal program s názvem

VII. Můj nápad

Jste neformální skupina lidí ve věku 15-26let? Chtěli byste realizovat hodnotné, netradičně pojaté sportovní nebo kulturní aktivity? Chcete na takový projekt získat finance?

Jedná se o projekty, v rámci kterých se mladí lidé aktivně a přímo účastní činností, které si sami navrhnou a které jim umožňují rozvíjet jejich iniciativu, komunikaci, tvořivost apod. v rámci neformální skupiny. Projekt sami iniciují, vytvoří a zrealizují.

  • neformální skupina mládeže může mít svůj název a svá vnitřní pravidla. Může používat své rituály, vnější znaky a insignie. Žádný z uvedených atributů nesmí být však převzat nebo odvozen od jiných společenství nebo korporací, existujících v současnosti nebo v minulosti, ani se k nim nesmí hlásit
  • realizační tým neformální skupiny mládeže musí být složen min. ze 4 osob
  • členové neformální skupiny mládeže musí mít bydliště v hl. m. Praze
  • neformální skupinu mládeže zastupuje zletilá fyzická osoba nebo zákonný zástupce (dále jen „žadatel“). V případě poskytnutí finanční podpory hl. m. Prahy bude s žadatelem uzavřena Smlouva o poskytnutí účelové dotace – grantu
  • z poskytnutého grantu mohou být hrazeny náklady přímo spojené se zabezpečením akcí a programů, které budou realizovány v červnu – prosinci 2017.

Výše grantu: Vybrané projekty budou podpořeny ve výši 4 000 až 30 000 Kč.

Termín uzávěrky pro podání žádostí: 30. 9. 2016

Více informací zde: Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2017 určené pro subjekty působící v oblasti volného času dětí a mládeže: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/mestske_granty/volny_cas_deti_a_mladeze/celomestske_programy_podpory_vc_2017.html

 

Galerie: