Zápis ze schůze RR konané dne 13. 4. 2015

1) Zahájení

2) sponzoring Agory
loňský rok 5.000 Kč
letošní rok 6.000 Kč

3) spolupráce s Žákovskou radou ve třech oblastech:
1. finance
2. společné akce (např.možnost spojení Almar a Jarmarku)
3. propagace, osvěta
- schváleno všemi hlasy
- otázky společné komunikace RR a ŽR, odkaz na pana Špačka

4) stravování
otázka spolupráce RR a jídelny za účelem zlepšení kvality jídla
schválení stravovacího výboru (p. Zvonař, pí. Šenová). Úkolem bude posoudit, zda se během školního roku zlepšila úroveň stravování. Pokud ano, RR předá symbolickou odměnu kolektivu jídelny.
dotazník hodnocení stravování – součást dotazníku Mapy školy.

5) pokladník RR
Po odchodu p. Frimla byla navržena na pozici pokladníka paní Viléma Benediktová.
Hlasování se zúčastnili všichni přítomní. Paní  Benediktová byla jednomyslně zvolena. Nová pokladní je automaticky členem předsednictva RR.

Jméno:    Ing. Viléma Benediktová
Datum narození:    4.12.1968
Bydliště:    Přímětická 1202/42, 140 00 Praha 4

6) přijetí nového člena RR
paní Jana Epikaridis

7) Vyúčtování plesu
Příjmy: 268,500 Kč (včetně záloh), výdaje: 187,452 Kč, vrácené zálohy: -62,000 Kč. Celkem zisk: 19,047 Kč. O výsledku bude rozhodovat Plesový výbor, který se sejde příští týden.

8) Cena RR
O tuto aktivitu se organizačně postará paní Adámková.

9) změna stanov RR
pí. Kotrlá a Nováková připravují seznam nutných změn podle NOZ. Ke změně musí dojít do roku 2016.

10) soutěž o nejhezčí třídu
hodnocení proběhne 16.a17.4.
složení komise: 1 učitel, 2 členové RR, 1 zástupce Žákovské rady
přesun termínu vyhlášení soutěže pro příští rok na začátek šk.roku

11) sběr víček
aktivita pokračuje, organizuje pan Herian

12) akademie – žádné změny, příspěvek byl prof. Špačkem akceptován. Proplacení proběhne koncem roku po Akademii.

13) různé:
website RR- úprava
návrh na příspěvek ostatních rodičů do fondu RR. Odsouhlaseno, že příspěvek musí být dobrovolný a jeho výše neurčena.
uveřejnění zprávy hospodaření na stránkách RR
osvěta- prezentace RR na setkání s primány: Pro budoucí primy využijeme schůzky rodičů začátkem června (termín oznámí p. ředitel).

14) diskuze:
dvůr, tělocvična – rekonstrukce nad finanční možnosti školy. Rovněž RR nedokáže vybrat potřebnou částku
otázky předmětu financování, co by škola potřebovala. Škola může přednést návrh, na co by se spolu s RR mohly vybírat peníze. Forma – Almary, sbírka, další možnosti prosím navrhněte.

15) plán dalšího setkání RR
červen 2015 před schůzkou s primány

Zapsala Renata Gregorová

Galerie: