Zápis z V. jednání Školské rady dne 23. 10. 2012

Zápis z V. jednání Školské rady

Datum: 23. 10. 2012

Zahájení: 16.30

Ukončení: 19.30

Přítomní: Ondřej Špaček, Monika Vernerová, Bc. Raymond Čamov (dřívější odchod v 19.10), Ing. arch. Michal Ibl, Mgr. Eva Špačková, Jan Jirout

Nepřítomní: Mgr. Roman Mazur, RNDr. Josef Šilha, Csc., Mgr. Milan Polívka

Host: Ing. Mgr. Richard Mašek

Zapis sepsán: Monika Vernerová

Průběh jednání

1) Debata o podobě zapisování záznamů ze ŠR, kdy se dospělo k závěru, že další jednání ŠR se budou konat v učebně s projektorem a počítačem. Důvodem bylo, aby zápis mohl vznikat kontinuálně s průběhem jednání a aby se na jeho závěr mohli všichni přítomní vyjádřit k jeho podobě.

2) Vzájemné projednání připomínek ohledně zlepšení komunikace mezi některými členy ŠR a ředitelm školy spojené s vyjasněním pravomocí ŠR.

3) Projednání změn v ŠVP - pan ředitel zdůvodnil ŠR navýšení počtu hodin předmětu filosofie v oktávě ze dvou na tři hodiny týdně a ŠR vyjádřila souhlas s tímto počínáním.
ŠR navíc v souvislosti s projednáváním změn v ŠVP vyjádřila přání, aby rozhodnutí pana ředitele o změnách zejména ohledně ŠVP byla projednávána na ŠR dříve, než budou zavedena do praxe. Pokud výše nastíněný postup nebude možný, tak ŠR žádá, aby byla informována ihned po zavedení změn.

4) Proběhla též diskuse iniciována přítomnými rodiči nad vysokými počty vyučovacích hodin a byla vyjádřena nespokojenost nad dvouhodinovými mezerami mezi dopoledním a odpoledním vyučováním u nižšího gymnázia (samozřejmě ŠR chápe důvody vedoucí k podobným pauzám u vyššího gymnázia z důvody vysokého počtu seminářů).

6) Výroční zpráva 2011/2012 - odsuhlasena ŠR jednomyslně.

7) Výkaz zisků a ztrát - ŠR měla problém s obecností jednotlivých položek, které jí byly předloženy. Proto se ŠR rozhodla požádat zřizovatele školy, aby jí prostřednictvím pana ředitele zpřístupnil i podrobnější rozbor hospodaření školy. Paní předsedkyně Mgr. Špačková byla pověřena sepsáním dopisu zřizovateli školy do 5. 11. 2012.

8) Prezentace školy navenek - rodiče považují podobu webových stránek za jeden ze základních problémů prezentace AG (stránky jsou statické, graficky zastaralé, zbytečné množství odkazů, téměř nulová fotografická prezentac, málo zdůrazněny úspěchy AG). Pan profesor Špaček přislíbil přinést na další jednání ŠR návrh změn internetových stránek, který je ve škole připraven.

9) Diskuse nad množstvím příchozích a odchozích studentů AG během studia a motivací jejich počínání.

10) ISIC karty - pan ředitel představil ŠR projekt zakoupení ISIC kart pro studenty, které budou financovány ze školného. Tyto karty by měly v budoucnu též fungovat jako karty do školní knihovny, pro vstup do školy a pro kopírování. Pan ředitel vysvětlil důvody, proč došlo ke zpoždění tohoto projektu a oznámil svůj záměr informovat všechny rodiče o důvodech zavedení těchto karet, způsobu financování a okolnostech vedoucích k opoždění jejich realizace. ŠR vyjádřila jednohlasný souhlas s návrhem pana ředitele.

11) Sjednání data další schůze - 22. 1. 2013 v 16.30