Zápis z jednání Rady rodičů 24.11.2010

Téma: 

Zápis
ze zasedání Rady rodičů při Arcibiskupském gymnáziu v Praze
ze dne 24.11.2010

Přítomni: dle prezenčního seznamu - 18 přítomných (v tom 14 členů Rady)

Dne 24.11.2010 se v době od 19:30 do 20:30 hod. uskutečnilo v budově gymnázia zasedání členské schůze občanského sdružení Rady rodičů při Arcibiskupském gymnáziu v Praze.

V průběhu zasedání byly projednány následující body:

1. Ředitel gymnázia seznámil přítomné s existencí dobrovolného občanského sdružení Rada rodičů při Arcibiskupském gymnáziu v Praze (dále jen Rada), jeho zaměřením a cíly. Vzhledem k tomu, že aktivita Rady byla v poslední době omezená, oslovil v této souvislosti přítomné rodiče s nabídkou účastnit se na činnosti Rady a stát se členy Rady. Následně byl vytvořen seznam rodičů, kteří mají zájem být členy Rady, včetně kontaktů. Uchazeči byli na základě hlasování přijati za řádné členy Rady.

Stávající členové Rady:
Vladimír Kolomý
Jan Andreska

Doplnění Rady o nové členy.

Navržené osoby do Rady na nové členy:
Richard Mašek
Andrea Gregorová
Krzysztof Kliś
Helena Pelantová
Jana Nováková
Marie Kotrlá
Jiří Marušiak
Viktor Mach
Jana Kolomá
Adolf Rýdl
Pavel Koch
František Reichel

Stávající členové Rady hlasovali o přijetí nových členů rady do Rady rodičů při Arcibiskupském gymnáziu v Praze:
hlasování 2 (stávající členové Rady) pro, nikdo se nezdržel, nikdo nehlasoval proti.

Tímto úkonem byla Rada rodičů pří Arcibiskupském gymnáziu v Praze doplněna o nové členy a čítá 14 členů.

Zasedání se zúčastnilo několik rodičů studentů 8.B (viz prezenční seznam), kteří (ještě než došlo k volbě nových členů Rady a předsednictva Rady) sdělili přítomným a řediteli gymnázia, že komunikaci školy a rodičů ve věci financování maturitního plesu oktavánů považují za nedostatečnou a požádali o nápravu.

2. V souladu s článkem IV stanov Rady byly členskou schůzí zvoleny nové orgány Rady - předsednictvo a revizní komise. Sedmičlenné předsednictvo, které stojí v čele Rady, je složeno z předsedy, místopředsedy, pokladníka a 4 členů předsednictva.

Členy předsednictva Rady byli zvoleni:

1. Richard Mašek - hlasování 13 pro,1 se zdržel
2. Vladimír Kolomý - hlasování 13 pro,1 se zdržel
3. Jan Andreska - hlasování 13 pro,1 se zdržel
4. Andrea Gregorová - hlasování 13 pro,1 se zdržel
5. Krzysztof Kliś - hlasování 13 pro,1 se zdržel
6. Helena Pelantová - hlasování 13 pro,1 se zdržel
7. Jana Nováková - hlasování 13 pro,1 se zdržel

Následným hlasováním byla předsedkyní jednohlasně zvolena paní Andrea Gregorová, místopředsedou byl jednohlasně zvolen pan Vladimír Kolomý a pokladníkem byl jednohlasně zvolen pan Krzysztof Kliś.

Členové Rady zvolili novou revizní komisi, která se v souladu se stanovami skládá ze dvou členů, jimiž jsou paní Marie Kotrlá a pan Jiří Marušiak.

3. Členové Rady rozhodli o založení bankovního účtu Rady u Komerční banky. Založením účtu byl pověřen pan Krzysztof Kliś.

Disponovat účtem je oprávněn buď předseda (Andrea Gregorová) společně s pověřeným členem předsednictva panem Richardem Maškem nebo pokladník (Krzysztof Kliś) společně s pověřeným členem předsednictva panem Richardem Maškem.
Bylo rozhodnuto, že na bankovní účet Rady budou shromážděny příspěvky rodičů na maturitní ples oktavánů, který se bude konat dne 17. února 2011.

4. Na schůzi složili všichni přítomní členové Rady roční členský příspěvek ve výši 200,- Kč k rukám pokladníka Rady. Členský příspěvek byl, do doby než bude založen bankovní účet Rady, uložen v pokladně školy.

5. Termín další členské schůze Rady je stanoven na 19. ledna 2011. Na této schůzi budou projednány podrobnosti týkající se organizace maturitního plesu oktavánů.

Zapsala: Marie Kotrlá

Schválila předsedkyně Rady: Andrea Gregorová

Ověřil: Krzysztof Kliś