Zápis z jednání Rady školy


1/04
Zápis z jednání Rady školy

Datum: dne 5. 5. 2004, 17.00
Místo: knihovna Arcibiskupského gymnázia
Přítomni: dr. V. Roskovec, M. Kroftová, dr. A. Lišková, dr. V. Svobodová, M. Růžek
Omluveni: dr. V. Rattayová
Předsedající: M. Kroftová
Jednatel: dr. Anna Lišková, zápis ověřil předseda RŠ

Program jednání
1. zahájení schůze, omluvení nepřítomných
2. předložení a schválení programu
3. informace o volbě nového zástupce studentů v RŠ
4. projednání rozpočtu AG na rok 2004
5. hlasování o rozpočtu AG na rok 2004
6. různé
7. ukončení porady, závěr

18.00, návštěva vedoucí odboru školství AP Mgr. Evy Tomáškové, informace o formě dokumentace RŠ

1. Přítomní vzali na vědomí omluvu nepřítomných dr. Rattayové a budoucího člena RŠ Dominika Landkammera
2. Program jednání byl jednomyslně schválen (5:0:0)
3. Přítomní vzali na vědomí, že novým zástupcem plnoletých studentů v RŠ
od 17. 5. včetně byl zvolen Dominik Landkammer
4. RŠ projednala body rozpočtu a požádala ředitele školy o písemný komentář k některým z nich (vyřízením žádosti pověřila předsedkyni)
5. RŠ schválila rozpočet (5:0:0)
6. Projekty a granty, civilní služba na škole, personalistika, vypsané semináře na příští šk. rok, rekonstrukce vchodu
7. Ukončení porady

Marie Kroftová, předseda RŠ