Celoškolní projekt 2010/2011 - Umění žít s lidmi a pro lidi

CELOŠKOLNÍ PROJEKT VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/11
Umění žít s lidmi a pro lidi (kompetence sociální a personální)

Také letos nás všechny čeká celoškolní projekt. Jeho patronkou je pro letošní rok svatá Anežka, která zasvětila část svého života pomoci nemocným a potřebným. Právě v její dobročinnosti, péči a zájmu o nemocné, slabé či pronásledované bychom chtěli Anežku napodobit.

PATRONKA PROJEKTU SV. ANEŽKA
Důstojná a ve svých názorech vždy samostatná žena žijící v čiré duchovní svobodě, která umírá ve vysokém věku hladem a vysílením uprostřed bídy svého lidu, podobně jako její synovec, rytířský král, umřel uprostřed bitvy; je pohřbena bez poct cizím mnichem, zato za velké a pohnuté účasti městských chudáků, kteří ji ctí jako svou ochránkyni, Anežka (+ 1282); když její otec pozvedl politicky a vojensky Čechy mezi království, přispěla velkou měrou k dobudování jejich pozice tím, že politickému království vytvořila jeho duchovní protiváhu: nebývale velkoryse a zároveň pokorně, lidsky opravdově a zcela svobodně se dokázala obrátit čelem k bídě lidské společnosti, přiznat ji v plné šíři a začít stavět na základech laskavého zájmu o druhé, touze po sociální spravedlnosti a po míru.

Smyslem celoškolního projektu je, abyste dokázali:
- rozumět sami sobě - reflektovat sami sebe (své slabé i silné stránky, typ inteligence, kterým jsi vybaven atd., sledovat příčiny svého cítění, myšlení, jednání), přijímat se pozitivně a takový, jaký jsem, a usilovat o rozvoj své osobnosti (snažit se dát svému životu řád, řídit svůj čas, budovat si vlastní životní styl);
- rozumět svému okolí - vnímat rozmanitost charakterů a dobré i špatné stránky lidí kolem sebe, přijímat je, jací jsou, uvědomovat si společenské založení člověka a chápat smysl společnosti vůbec i různých společenství (rodiny, třídy, školy), znát jejich zákonitosti i pravidla týmové spolupráce
- působit na své okolí - udržovat zdravou proporci mezi časem stráveným o samotě a ve společnosti, zapojit se do různých společenství, spolupracovat i vytvářet prostor pro druhé (zvláště znevýhodněné) členy společnosti; umět se postavit zlu, dokázat na sebe vzít zodpovědnost a ujmout se vedení.

Možností k tomu je jistě mnoho, vy dostáváte na výběr následující:

NABÍDKA PRO VYŠŠÍ GYMNÁZIUM (KVINTY-OKTÁVY)


POMOC V NEMOCNICI
V tomto projektu budete pomáhat přímo u lůžek pacientů (pomáhání s osobní hygienou, převlékáním, jídlem, úklidem) v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze. Vzhledem ke své náročnosti je tento program otevřený pouze plnoletým studentům. Všichni pomocníci musejí být vzhledem ke zvýšenému riziku nákazy očkováni proti hepatitidě typu B a před nástupem do nemocnice projdou školením bezpečnosti práce. S sebou musíte mít kromě pevné obuvi také čistý plášť.

POMOC SENIORŮM
Projekt nabízí dobrovolnickou práci v domovech pro seniory. Budete jeho obyvatelům pomáhat nejen smysluplně trávit jejich volný čas (přečtete jim noviny či časopis, popovídáte si s nimi, půjdete na procházku, aktivně se zúčastníte jejich ergoterapie), ale také jim pomůžete s jídlem a s oblékáním nebo je doprovodíte k lékaři. Před nástupem do domova pro seniory všichni projdete školením bezpečnosti práce.

POMOC VOZÍČKÁŘŮM
V rámci tohoto projektu se stanete osobními asistenty lidí odkázaných na invalidní vozík. Nejprve si uděláte zácvik se zkušeným instruktorem - člověkem na vozíku, při kterém se naučíte, jak manipulovat s vozíkem a překonávat bariéry a překážky. Pak budete pravidelně doprovázet vozíčkáře na jejich cestě do práce, do školy nebo na cestě za jejich dalšími aktivitami.

NAHLÉDNUTÍ DO SVĚTA NESLYŠÍCÍCH
Tento projekt vám umožní naučit se základy znakového jazyka. Kurz bude probíhat od ledna a bude trvat tři dny. Učitel vás seznámí také s tím, jaké problémy na neslyšící čekají a jak jim lépe porozumět. Svoje nabyté znalosti si budete moci ověřit při setkání s mladými neslyšícími lidmi, které se uskuteční po ukončení celého cyklu.

ZMIZELÍ SOUSEDÉ
V projektu, který pod záštitou Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea úspěšně probíhá již deset let, budete společně s ostatními spolužáky pátrat po lidech z vašeho okolí či z okolí školy, kteří se stali obětí holocaustu. Vaším úkolem bude vyhledat jména těchto lidí, zjistit co nejvíce o jejich životních osudech a v případě, že tito lidé ještě žijí a budou mít zájem se s vámi setkat, udělat s nimi rozhovor. Vše, co zjistíte, budete prezentovat na vlastních webových stránkách i na besedách se spolužáky. Než se pustíte do práce, můžete navštívit výstavu Zmizelí sousedé, která dokumentuje práci studentských skupin z minulých let.

POMOC VE SPECIÁLNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLCE
Tento projekt vám nabízí, abyste se stali asistenty ve speciální mateřské školce, která integruje děti zdravé a děti se speciálními potřebami. Budete se dětem věnovat při hře i rehabilitaci, pomůžete jim s oblékáním i s jídlem a pomůžete dětem vydat se na procházku.


NABÍDKA PRO NIŽŠÍ GYMNÁZIUM (PRIMY-KVARTY)


PŘÍPRAVA DIVADELNÍHO PŘEDSTAVENÍ/KONCERTU PRO DLOUHODOBĚ NEMOCNÉ NEBO PRO SENIORY
Se svými spolužáky připravíte koncert nebo krátké divadelní představení. Vašimi posluchači a diváky pak budou buď senioři, nebo dlouhodobě nemocní lidé, za kterými se vydáte do domova pro seniory, respektive do nemocnice.

ÚČAST NA BESEDĚ O ŽIVOTĚ NA VOZÍČKU
Tento program nabízí setkání s člověkem na vozíčku. Máte příležitost zeptat se na všechno, co vás zajímá, zároveň máte možnost zbavit se předsudků, které možná vůči tělesně postiženým lidem máte. Víte, co je osobní asistence? Kolik sil stojí vozíčkáře bariéry ve městech? Víte, jak můžete pomoci vozíčkáři na ulici? Jak mu pomoci do tramvaje či do schodů? Víte, že vozíčkář nedosáhne na běžně umístěné vypínače, pracovní desky a poličky? Víte, kdo je Philippe Croizon či Stephen Wampler?

ÚČAST NA BESEDĚ O DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍ
Pokud se chcete dozvědět více o duševních onemocněních, možnostech jejich léčby i prevence či o tom, jak lidem s duševním onemocněním můžete pomoci a jak k nim přistupovat, pak se přihlaste na tento program. Jeho součástí je také beseda s člověkem, který má s duševní nemocí osobní zkušenosti. Tento projekt bude probíhat od příštího kalendářního roku.

NAHLÉDNUTÍ DO SVĚTA NESLYŠÍCÍCH
Tento projekt vám umožní naučit se základy znakového jazyka. Kurz bude probíhat od ledna a bude trvat tři dny. Učitel vás seznámí také s tím, jaké problémy na neslyšící čekají a jak jim lépe porozumět. Svoje nabyté znalosti si budete moci ověřit při setkání s mladými neslyšícími lidmi, které se uskuteční po ukončení celého cyklu.

ZMIZELÍ SOUSEDÉ
V projektu, který pod záštitou Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea úspěšně probíhá již deset let, budete společně s ostatními spolužáky pátrat po lidech z vašeho okolí či z okolí školy, kteří se stali obětí holocaustu. Vaším úkolem bude vyhledat jména těchto lidí, zjistit co nejvíce o jejich životních osudech a v případě, že tito lidé ještě žijí a budou mít zájem se s vámi setkat, udělat s nimi rozhovor. Vše, co zjistíte, budete prezentovat na vlastních webových stránkách i na besedách se spolužáky. Než se pustíte do práce, můžete navštívit výstavu Zmizelí sousedé, která dokumentuje práci studentských skupin z minulých let.


Před nástupem do terénu vás čeká při všech projektech trocha teorie. Zkušení lidé vás seznámí s tím, co vás může potkat, i jak na to nejlépe reagovat. Dozvíte se, jak se chovat tak, abyste neublížili ani druhým, ani sobě a aby vaše pomoc byla co nejúčinnější.

Přečtěte si prosím pečlivě veškeré podmínky a pak se zodpovědně rozhodněte pro jednu z nabízených možností. Uvědomte si, že se často stáváte dobrovolníkem, který se zavázal plnit nějaké povinnosti. Ve chvíli, kdy se dohodnete s konkrétním ústavem a člověkem na spolupráci, spoléhá se na vaši zodpovědnost, ochotu a vytrvalost. Nakonec vyplňte a podepište přihlášku (v případě nezletilých studentů přihlášku podepíše také jejich zákonný zástupce). Mějte prosím na paměti, že kapacita projektů je omezena. Proto prosím vedle svého preferovaného způsobu pomoci označte také druhou možnost, kterou chápete jako náhradní.

Projekt vám vedle dobrého pocitu, že jste někomu pomohli, dává také možnost vstoupit do komnat, kam byste možná nikdy ani nenahlédli. Což by byla škoda, protože i tyto komnaty jsou součástí toho velkého paláce, kde žijeme. Lidé, které v nich potkáte, na vás mohou přes svoji zdánlivou bezmocnost mocně zapůsobit, situace, které v nich prožijete, vás zcela jistě posunou na cestě k dospělosti o krůček vpřed. Zážitky a emoce, kterých snad budete po absolvování stáže plní, budete mít možnost zpracovat v některých předmětech, jako jsou například český jazyk či výtvarná výchova.

Přihláška pro nižší gymnázium.

Přihláška pro vyšší gymnázium.