Zápis ze zasedání Školské rady 4. 9. 2018

Přítomni:

  • Mgr. Monika Vagenknechtová - zástupce zřizovatele
  • Ing. Jarmila Bláhová - zástupce zřizovatele
  • Marie Chalupová - zástupce zřizovatele
  • PhDr. Mgr. Ondřej Mrzílek – zástupce pedagogických pracovníků
  • PhDr. Jan Váňa - zástupce pedagogických pracovníků
  • Mgr. Tomáš Pešek - zástupce pedagogických pracovníků
  • Mikuláš Semerák - zástupce žáků
  • Terézia Tučková – zástupce žáků

Omluveni:

  • Adéla Řežábková – zástupce žáků

Hosté:

  • Richard Mašek - ředitel školyŠkolská rada je přítomná v počtu osm z devíti členů a je usnášeníschopná. 

1. Volba nového předsedy Školské rady

Školská rada zvolila za svého předsedu pana PhDr. Mgr. Ondřeje Mrzílka. Volba proběhla tajným hlasováním, výsledek byl 4 hlasy pro PhDr. Mgr. Ondřeje Mrzílka, 3 hlasy pro PhDr. Jana Váňu a 1 hlas pro Marii Chalupovou.

Pan Mrzílek se ujal řízení zasedání.

 

2. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2017/2018:

Pan ředitel okomentoval Výroční zprávu, která má obvyklou strukturu. Během diskuse nad výroční zprávou bylo navrženo doplnění subjektu, který školu zřizuje. Vzhledem k tomu, že někteří členové si z důvodu nedostatku času nestihli Výroční zprávu prostudovat, Školská rada se dohodla, že ji schválí dodatečně per rollam.

3. Projednání a schválení Školního řádu za školní rok 2018/2019:

Ředitel předložil a okomentoval Školní řád 2018/2019. Rada Školní řád projednala a všichni členové se shodli na jeho znění bez připomínek.4. Projednání Rozpočtu na rok 2018

Návrh rozpočtu předložený panem ředitelem byl již projednán na jaře. Nyní v předloženém rozpočtu byl započten i příspěvek od zřizovatele ve výši 550 000,- Kč. Ředitel neplánuje čerpat finance z rezervního fondu a předpokládá, že rozpočet bude dodržen.

Školská rada projednala Rozpočet na rok 2018 bez připomínek.

5. Projednání Školního vzdělávacího programu 2018

V ŠVP byla projednána jediná změna. Nyní obsahuje nově založené semináře, které ale ještě nejsou kompletní. Úprava je předpokládána, až budou k dispozici osnovy, které si škola vyžádá e-mailem.

Školská rada se shodla, že projedná Školní vzdělávací program 2018 per rollam, až bude kompletní.Zapsala: Marie Chalupová

Galerie: