Zápis ze zasedání Rady rodičů 6.4.2011

Téma: 

Zápis ze zasedání Rady rodičů při Arcibiskupském gymnáziu v Praze ze dne 6.4.2011
Přítomni: dle prezenčního seznamu - 9 přítomných
Dne 6.4.2011 se v době od 18:00 do 20:45 hod. uskutečnilo v budově gymnázia zasedání členské schůze občanského sdružení Rady rodičů při Arcibiskupském gymnáziu v Praze.

Předsedkyně Rady paní Gregorová zahájila zasedání a představila jeho program:

1. Vyúčtování plesu
2. Účetní závěrka za rok 2010
3. Projednání zvýšení školného
4. Financování aktivit Rady
5. Diskuze

ad 1) Pokladník Rady pan Krzysztof Kliś připomněl obnovení činnosti Rady v listopadu 2010, založení účtu Rady a skutečnost, že rada byla spoluorganizátorem maturitního plesu školy. K zajištění organizace plesu byl zřízen plesový výbor jako komunikační útvar. Na 1. zasedání plesového výboru představila Rada model financování plesu, který byl jednohlasně schválen. Následně se uskutečnilo 2. zasedání plesového výboru, jehož hlavním bodem byla informace, v jaké fázi se nachází příprava plesu. Následovalo třetí zasedání plesového výboru, na kterém byl plesový výbor chybně požádán o schválení vyúčtování plesu. Vyúčtování plesu a rozhodování o nakládání finančních prostředků získaných z plesu však dle stanov Rady nepřísluší plesovému výboru, ale Radě rodičů a vzhledem k tomu je třeba schválit vyúčtování plesu na dnešní schůzi Rady.

Ples skončil se ziskem 28 400,- Kč, zároveň je tedy třeba rozhodnout o rozdělení zisku.

Pokladník Rady pan Krzysztof Kliś představil Radě 3 návrhy rozdělení zisku:

A - darovat celý zisk škole
B - rozdělit zisk podle tabulky v příloze č. 1 (návrh pokladníka Rady)
C - 8 400,-Kč dát současným oktavánům, zbytek 20 000,- ponechat na účtu jako základ tvorby finanční rezervy na financování plesu v příštích letech a na pokrytí příp. ztráty

Pan Koch požádal o přidání čtvrtého návrhu - návrhu pana Jarolímka:
D - 6000,- Kč pro každou primu a oktávu (tj. celkem 24 000,-Kč), 2000,- odměny, 2400 Rada

Proběhlo hlasování, všichni přítomní členové rady souhlasili s připojením návrhu pana Jarolímka k ostatním, o kterých bude rozhodováno.

Na základě žádosti některých členů Rady byl připojen pátý návrh:
E - ponechat celou částku 28 400,- na účtu Rady.
Hlasování o návrzích:

A 0 pro
B 4 pro
C 0 pro
D 0 pro
E 5 pro

Na základě výsledků hlasování bylo rozhodnuto, že celý zisk z plesu zůstane na účtu Rady pro další účelné využití.

Následovala rozprava a hlasování o účelném využití části zisku. Byl podán návrh darovat:

3000,- Kč na květinovou výzdobu školní kaple,
4000, - Kč jako odměnu pro pana prof. Šilhu,
2000, - Kč jako odměnu pro paní Bukovskou.

Návrh byl Radou rodičů jednohlasně schválen.

Následoval návrh věnovat část zisku primám za jejich vysoké nasazení při předfinancování plesu a nákupu vstupenek. Pro se vyslovili 4 přítomní, proti bylo 5 přítomných. Návrh schválen nebyl.

Pan ředitel Richard Mašek připomenul , že v minulých letech organizovala Rada rodičů soutěž o Cenu Rady rodičů Cena se udílí studentovi Arcibiskupského gymnázia nebo skupině studentů Arcibiskupského gymnázia vždy za uplynulý školní rok za mimořádnou aktivitu mimo rámec běžných školních povinností. Pravidla pro udílení Ceny Rady rodičů AG jsou k dispozici na internetových stránkách školy. V minulosti byla udělena např. za zavedení filmových nocí či za naprogramování přihlašování do seminářů.

Bylo navrženo tuto aktivitu obnovit a vyčlenit pro 1., 2. a 3. místo v soutěži částku 7000,- Kč, která bude po posouzení návrhu Radou rozdělena vítězným studentům. S návrhem vyslovili přítomní jednohlasně souhlas.

ad 2) Pokladník Rady pan Krzysztof Kliś předložil ke schválení návrh účetní závěrky Rady za rok 2010. která byla odsouhlasena revizní komisí Rady a předložena Radě ke schválení. Účetní závěrka byla jednohlasně schválena.

ad 3) Ředitel gymnázia pan Richard Mašek předložil Radě k projednání návrh na zvýšení školného a představil vývoj školného na Arcibiskupském gymnáziu v předchozích letech.

Školné je využíváno jednak na úhradu nadstandardně poskytovaných vyučovacích hodin (náklady na ně je škola schopna v současnosti vyúčtovat ve výši 4,5 tis. Kč na žáka ročně); jednak na služby žákům - některé učebnice, pomůcky ad. v takřka libovolné výši podle konkrétní situace (tzn. kolik je škola schopna ze školného uchovat v konkrétním školním roce po úhradě určité části nadstandardních hodin).

Následně proběhla diskuze, zda do budoucna platit školné plošně stejnou částkou pro všechny ročníky či zda diferencovat výši školného v jednotlivých ročnících podle spotřeby jednotlivých ročníků. Většina členů Rady se klonila k názoru plošného školného ve stejné výši pro všechny.

Rada zdůraznila, že zvýšené školné by mělo být provázeno vhodným sociálním programem, pro případy, kdy nebude z objektivních důvodů pro rodiče možné uhradit školné v plné výši.

Návrh ředitele školy je obsažen v příloze č. 2 k tomuto zápisu. Vzhledem k předloženým argumentům, které zdůvodňují placení školného potřebou udržení kvality výuky na škole, Rada jednoznačně podporuje návrh ředitele školy na zvýšení školného a vyslovila s tímto návrhem jednohlasně souhlas.

ad 4) Předsedkyně Rady informovala o možnosti financování některých akcí školy z dodačních programů ministerstev a nebo ze strukturálních fondů (např. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost financovaný z Evropského sociálního fondu).

Předsedkyně Rady dále informovala o možnosti Rady čerpat z projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy určeného pro neziskové organizace. Nezávaznou pomoc s případným projektem přislíbili pan Pavel Koch a paní Helena Pelantová. K administraci projektu bude osloven zaměstnanec školy vyhrazený pro tuto činnost.

ad 5) Pan Krzysztof Kliś byl pověřen Radou, aby na třídních schůzkách, které proběhnou dne 13.4.2011, informoval v jednotlivých třídách o existenci Rady rodičů a nabídl rodičům členství v Radě v případě jejich zájmu. Cílem je dosáhnout takového zastoupení rodičů žáků školy v Radě, aby představovala reprezentativní zastoupení rodičů napříč ročníky.

Zapsala: Marie Kotrlá
Schválila předsedkyně Rady: Andrea Gregorová
Ověřil: Krzysztof Kliś

Příloha 1: Návrh pokladníka Rady rodičů na rozdělení zisku (pdf)
Příloha 2: Návrh vývoje školného (pdf)