Zápis z jednání Rady školy


2/04
Zápis z jednání Rady školy

Datum: 14. 12. 2004, 17.30
Místo: Knihovna Arcibiskupského gymnázia
Přítomni: dr. V. Rattayová, dr. V. Roskovec, dr. V. Svobodová, M. Kroftová, D. Landkammer
Omluveni: dr. A. Lišková
Předsedající: M. Kroftová
Hosté: R. Mašek
Zapisovatel: D. Landkammer, zápis ověřil předseda RŠ

Program jednání
1. zahájení schůze, omluvení nepřítomných
2. předložení a schválení programu
3. přednesení podnětu A. Hroudy RŠ a jeho projednání
4. zaujetí stanoviska RŠ k výše uvedenému podnětu
5. projednání Výroční zprávy AG za školní rok 2003/04 (dále VZ)
6. hlasování o Výroční zprávě AG za školní rok 2003/04
7. různé
8. ukončení porady, závěr

Průběh jednání
1. Přítomní vzali na vědomí omluvu nepřítomné dr. Liškové
2. Program jednání byl jednomyslně schválen (5:0:0)
3. Přítomní vyslechli podnět týkající se pracovny biologie, projednali možnosti s ředitelem školy
4. Přítomní navrhli řediteli školy zareagovat, až bude měněna dislokace učeben
5. RŠ projednala obsah i formu VZ
6. RŠ schválila VZ (5:0:0)
7. Projekty, granty, podpora ze strany rodičů a zřizovatele, opravy budovy, dovybavování speciálních pracovišť, sloupky otce Pavla, zahraniční výměny, přijímací zkoušky, nový školský zákon, přestupové zkoušky z nižšího na vyšší gymnázium, lednová návštěva otce biskupa Malého na AG, DOD, anketa, suplování, předběžné naplánování další schůze na únor
8. Ukončení porady

Marie Kroftová, předseda RŠ