Práce s informacemi

Téma: 

Hledáme-li souhrn dostupné literatury k danému tématu, sepíšeme nejdříve klíčová slova a rozdělíme si prameny (informace) na tištěné a elektronické. K tištěným náleží monografie (knihy) a periodika (odborné časopisy). Elektronické zdroje nazýváme databáze. (nejčastěji používáme volný internet). Zpracování přehledu dostupné literatury k zadanému úkolu se nazývá rešerše. V každé písemné práci bychom měli doložit, kde jsme informace vyhledali. U webových stran si navíc musíme zaznamenat datum.

V nižších ročnících si nejdříve sestavíme myšlenkovou mapu (např. podle knihy BUZAN, Tony Mentální mapování Praha : Portál, 2007.). Další příklady najdeme na webu. http://cs.wikipedia.org/wiki/mapa. Myšlenkovou mapu připravíme písemně, nebo v programu FreeMind.

Knihy, časopisy i denní tisk obsahuje  Souborný katalog ČR tzv. caslin

Kde informace vyhledáváme?

 1. WEBOVÉ STRÁNKY KNIHOVEN

Doporučenou četbu z českého jazyka najdeme na webu MKP: Knížky nejen do školy – E knihy klasiků. http://www.mlp.cz/cz/projekty/on-line-projekty/. Na stránkách MKP se také seznámíme s elektronickými zdroji např. nejznámější je EBSCO: http://www.mlp.cz/cz/projekty/e-knihovna/e-zdroje/ http://www.oxfordartonline.com/public/

www.oxfordmusic­conline.com

Nově vydané knihy vědeckého zaměření rozdělené do oborů obsahuje web Knihovny Akademie věd – KNAV, http://www.lib.cas.cz/online-katalogy/novinky-ve-fondu/.

Učebnice jazyků (i ostatní učebnice) si nejsnáze vypůjčíme v Národní pedagogické knihovně Komenského – NPPK http://katalog.npmk.cz/

 1. ODBORNÉ INFORMAČNÍ ZDROJE (EIZ)

K vyhledávání informací z přírodních věd, např.  výpočty v matematice používáme databázi Wolfram Alpha: http://www.wolframalpha.com/examples/Education.html; http://cs.wikiversity.org/wiki/Wolfram_Mathematica; http://forum.matematika.cz/viewforum.php?id=2

 

Příklad rešerše

Téma rešerše: Iluminované rukopisy královny Elišky (Alžběty) Rejčky Knižní kultura první třetiny 14. století

Sepíšeme klíčová slova: žaltář, antifonář, iluminované rukopisy, miniatury, iniciála, cisterciáci, benediktini, Bible, manuscripotrium, gotické umění, cisterciácký klášter, (Zisterzienser)Kloster, angl. Convent, Iluminace, něm.i angl. Illumination, iluminované iniciály, illuminierte Initialen, angl. illuminated Initials, Rukopis, kodex, něm. Handschrift nebo Manuskript, Kodex, angl. manuscript, Knižní malba, Buchmalerei, angl. Book,art Medieval, umění středověku, Kunst Mittelalter, Art Middle Ages.

Jazykové vymezení: český, latinský, německý, angl. jazyk

Uspořádání záznamů: abecedně dle zdrojů - (příklady)

 • a) Souborný katalog ČR
 • b) EBSCO
 • c) Databáze ANL, Národní bibliografie
 • d) Bayerische Staatsbibliothek München
 • e) The Metropolitan museum
 • f) volný internet

Citace pramenů a vkládání bibliografických údajů ve Wordu

Po spuštění programu Word zvolíme na horní liště položku Odkazy, pokračujeme volbou Spravovat prameny a ve složce Styl vybereme: ISO 690 (číslo citační normy, která se používá v ČR.). Vložíme citaci, bibliografický údaj, který po dokončení naší práce zůstane uložen v našem počítači.

Například: zjistíme si, jaké články vyšly v českém periodickém tisku (tj. pravidelně vydávaný) o M. Kunderovi:

 1. Otevřeme webový katalog caslin – Souborný katalog ČR
 2. Označíme myší heslo ČLÁNKY a napíšeme jméno autora, kterého hledáme
 3. Všechna periodika a uveřejněné články v našem počítači neotevřeme, jenom ty, u nichž čteme heslo PLNÝ TEXT.

Příklad: Časopis Tvar, ročník 1998, číslo Ročník. 9, č. 14 (19980903), s. 12-13 Tvar. -ISSN 0862-

V metodách citování literatury a upořádání bibliografických záznamů se řídíme dle předpisů (norem) ČSN ISO 690 a ISO 690 – 2.

Při návštěvách městských knihoven jste si všimli, že naučná literatura je rozdělena podle oborů. Tento způsob se nazývá MEZINÁRODNÍ DESETINNÉ TŘÍDĚNÍ.

Zájemci, kteří se chtějí dovědět více, mohou přijít do školní knihovny ARCIG, kde jim rádi poradíme.

V. Ludvík

Galerie: