NN

Obor Náboženská nauka je vymezen jako povinná součást školních vzdělávacích programů církevních škol zřízených institucemi římskokatolické církve.
Respektuje svobodu jednotlivých žáků ve vztahu k náboženské víře a současně nabízí orientaci v základní nauce římskokatolické církve. Vychází ze základních otázek člověka spojených s hledáním životního smyslu a ukazuje možnou cestu k jeho nalezení. Poukazuje na souvislost mezi tajemstvím transcendence a posledním cílem člověka. Chce v žácích rozvíjet a podporovat základní předpoklady křesťanského životního postoje a jednání. Nabízí pomoc pro orientaci v tomto světě, umožňuje přístup k biblickému poselství, k učení křesťanství (především katolické církve) a jeho tradici a otevírá tak možnost života s církví.

Cíle výuky: 

Cílem předmětu je seznámit žáky se základními křesťanskými pojmy, hodnotami a tradicí; předmět chce poskytnout nabídku a rozvoj křesťanské duchovní orientace; chce vzdělávat v oblasti jednání a vychovávat studenty k lidsky odpovědnému přístupu k životu, k druhým lidem, ke světu v duchu Kristova učení; chce vést také skrze seznámení s jinými náboženskými směry k pochopení a toleranci k odlišnostem ve všech oblastech lidského života.

Součástí této nabídky jsou také školní duchovní aktivity - duchovní obnovy, modlitba růžence, duchovní slovo, mše svaté, křížová cesta, exercicie oktáv, farní studentský klub. Všechny tyto aktivity jsou dobrovolné a jsou nabízeny jak věřícím, tak i nevěřícím studentům. Jejich cílem je osobnostní rozvoj případně otevření a prohloubení života s církví.

Hodinová dotace: 

Od primy do oktávy je předmět vyučován ve třídách rozdělených na dvě skupiny, s dotací jedna hodina týdně.

Co učíme: 

Tématické okruhy průřezového tématu Náboženská nauka jsou členěny do 8 částí podle jednotlivých ročníků. Výuka nerozlišuje mezi žákem z křesťanského a nevěřícího prostředí. Předmět je naukový a předkládá křesťanské učení z pohledu katolické církve.

a) Setkání s křesťanstvím – náboženství v životě člověka; křesťanská tradice Evropy; křesťanské svátky; křesťanství jako cesta s Ježíšem Kristem; církev a její působení
b) Starý zákon – vznik a poselství Bible; dějiny, osoby, příběhy a skutečnosti Starého zákona; židovské dějiny a náboženství
c) Nový zákon – doba a reálie Nového zákona; vznik Nového zákona; život a učení Ježíše Krista; apoštolové; prvotní církev; svátosti
d) Základy křesťanské etiky – východiska křesťanské etiky; člověk jako duchovně tělesná bytost; proces a způsoby lidského rozhodování a jednání; skutečnosti ovlivňující lidské jednání; mezilidské vztahy a normy; sexualita v životě člověka; vlivy ohrožující život člověka a jeho ochrana
e) Religionistika - náboženství; sekty; nejstarší náboženské představy; čínská náboženství; hinduismus; buddhismus; judaismus; islám; církve a sekty
f) Exegeze - vznik biblického textu, jeho výklad a význam
g) Křesťanství v proměnách času - církevní dějiny - rané křesťanství; koncily; řeholní život; investitura; středověké křesťanství; církev v novověku
h) Křesťanství v dnešní době - církev v 19. a 20. století; sociální nauka; aktuální náboženské otázky

Jak učíme: 

Hodiny jsou vedeny různou formou, podle probíraného tématu. Důraz je kladen na společnou diskusi a pohled na probírané téma z více zorných úhlů. Součástí výuky je i návštěva chrámových prostor, židovského muzea a pro vybrané žáky kvint i cesta do Osvětimi. Prostor je táké dán ke zpracování dobrovolných či povinně volitelných referátů a pololetních prací.

Učebnice a další materiály: 

V primě, sekundě, tercii a sextě se pracuje s Biblí, především jejím ekumenickým překladem. Sekundy a tercie používají Knihu o Bibli SZ a NZ.  Kvartám a kvintám je k dispizici širší studijní text dostupný na: http://www.zssv.cz/stranky-ucitelu-a-trid/vyuka-nabozenstvi/. Žáci septim pracují u knihou Dva tisíce let dějin církve. Žákům jsou ve všech ročnících poskytovány i další studijní materiály vytvořené či zpracované učitelem.

Učitelé E-mail Konzultace
Jaroslav Brzák brzak@arcig.cz
Hyacint Petr Ullman ullman@arcig.cz Každý čtvrtek od 12:00 do 17:00. Popřípadě po další domluvě.
Benedikt Hudema hudema@arcig.cz Úterý 13.45-14.30 v kabinetu 508, možno domluvit i jiný čas
Kliment Tomáš M... mikulka@arcig.cz středa vždy 10:15-11:00 a také 14:30-16:30, pokud není ped. rada anebo školení
Ondřej Mrzílek mrzilek@arcig.cz čtvrtek 13,00 - 14,30 hodin - po předchozí domluvě
Ondřej Trepeš trepes@arcig.cz Po 17:00 a dále, nebo dle domluvy (ideálně v dnech výuky)

Články k tématu NN

Výsledky diecézního kola soutěže na téma sv. Anežky

Nebylo jednoduché vybrat tři laureáty školního kola, protože mnohé práce byly vynikající, jiné výborné, velmi dobré a ostatní velmi pěkné.

Arcibiskupství pražské vyhlašuje Soutěž žáků školní výuky náboženství Arcidiecéze pražské na téma sv. Anežka Česká.

V pondělí 10.12. v rámci Teologického kroužku budeme promítat akční teologický film z prostředí zajateckého tábora v Japonsku během druhé světové války. Sraz ve druhém patře před kaplí v 15.30 hod. Všechny zveme.

Co je to mezuza a kam s ní? Co se stane se svitkem tóry, když udělá opisovač chybu při přepisování? Proč jsou na sederovém talíři hořké byliny? Co jsou to Hamanovy taštičky? Jak chutnají macesy? K čemu se používá ručička jad? Kdy začíná chanuka? A co pesach? Kolik ramen mají různé svícny? Sedm? Devět? Osm? Je v tom nějaký rozdíl? Co je šofar a proč se na něj troubí? A na starém židovském hřbitově - jsou starší náhrobky mramorové nebo pískovcové? Na které jméno odkazují žehnající ruce na náhrobcích?