NN

Obor Náboženská nauka je vymezen jako povinná součást školních vzdělávacích programů církevních škol zřízených institucemi římskokatolické církve.
Respektuje svobodu jednotlivých žáků ve vztahu k náboženské víře a současně nabízí orientaci v základní nauce římskokatolické církve. Vychází ze základních otázek člověka spojených s hledáním životního smyslu a ukazuje možnou cestu k jeho nalezení. Poukazuje na souvislost mezi tajemstvím transcendence a posledním cílem člověka. Chce v žácích rozvíjet a podporovat základní předpoklady křesťanského životního postoje a jednání. Nabízí pomoc pro orientaci v tomto světě, umožňuje přístup k biblickému poselství, k učení křesťanství (především katolické církve) a jeho tradici a otevírá tak možnost života s církví.

Cíle výuky: 

Cílem předmětu je seznámit žáky se základními křesťanskými pojmy, hodnotami a tradicí; předmět chce poskytnout nabídku a rozvoj křesťanské duchovní orientace; chce vzdělávat v oblasti jednání a vychovávat studenty k lidsky odpovědnému přístupu k životu, k druhým lidem, ke světu v duchu Kristova učení; chce vést také skrze seznámení s jinými náboženskými směry k pochopení a toleranci k odlišnostem ve všech oblastech lidského života.

Součástí této nabídky jsou také školní duchovní aktivity - duchovní obnovy, modlitba růžence, duchovní slovo, mše svaté, křížová cesta, exercicie oktáv, farní studentský klub. Všechny tyto aktivity jsou dobrovolné a jsou nabízeny jak věřícím, tak i nevěřícím studentům. Jejich cílem je osobnostní rozvoj případně otevření a prohloubení života s církví.

Hodinová dotace: 

Od primy do oktávy je předmět vyučován ve třídách rozdělených na dvě skupiny, s dotací jedna hodina týdně.

Co učíme: 

Tématické okruhy průřezového tématu Náboženská nauka jsou členěny do 8 částí podle jednotlivých ročníků. Výuka nerozlišuje mezi žákem z křesťanského a nevěřícího prostředí. Předmět je naukový a předkládá křesťanské učení z pohledu katolické církve.

a) Setkání s křesťanstvím – náboženství v životě člověka; křesťanská tradice Evropy; křesťanské svátky; křesťanství jako cesta s Ježíšem Kristem; církev a její působení
b) Starý zákon – vznik a poselství Bible; dějiny, osoby, příběhy a skutečnosti Starého zákona; židovské dějiny a náboženství
c) Nový zákon – doba a reálie Nového zákona; vznik Nového zákona; život a učení Ježíše Krista; apoštolové; prvotní církev; svátosti
d) Základy křesťanské etiky – východiska křesťanské etiky; člověk jako duchovně tělesná bytost; proces a způsoby lidského rozhodování a jednání; skutečnosti ovlivňující lidské jednání; mezilidské vztahy a normy; sexualita v životě člověka; vlivy ohrožující život člověka a jeho ochrana
e) Religionistika - náboženství; sekty; nejstarší náboženské představy; čínská náboženství; hinduismus; buddhismus; judaismus; islám; církve a sekty
f) Exegeze - vznik biblického textu, jeho výklad a význam
g) Křesťanství v proměnách času - církevní dějiny - rané křesťanství; koncily; řeholní život; investitura; středověké křesťanství; církev v novověku
h) Křesťanství v dnešní době - církev v 19. a 20. století; sociální nauka; aktuální náboženské otázky

Jak učíme: 

Hodiny jsou vedeny různou formou, podle probíraného tématu. Důraz je kladen na společnou diskusi a pohled na probírané téma z více zorných úhlů. Součástí výuky je i návštěva chrámových prostor, židovského muzea a pro vybrané žáky kvint i cesta do Osvětimi. Prostor je táké dán ke zpracování dobrovolných či povinně volitelných referátů a pololetních prací.

Učebnice a další materiály: 

V primě, sekundě, tercii a sextě se pracuje s Biblí, především jejím ekumenickým překladem. Sekundy a tercie používají Knihu o Bibli SZ a NZ.  Kvartám a kvintám je k dispizici širší studijní text dostupný na: http://www.zssv.cz/stranky-ucitelu-a-trid/vyuka-nabozenstvi/. Žáci septim pracují u knihou Dva tisíce let dějin církve. Žákům jsou ve všech ročnících poskytovány i další studijní materiály vytvořené či zpracované učitelem.

Učitelé E-mail Konzultace
Jaroslav Brzák brzak@arcig.cz
Hyacint Petr Ullman ullman@arcig.cz Ve čtvrtek od 13:45 do 16:00.
Benedikt Hudema hudema@arcig.cz úterý 13.50 - 14.35
Kliment Tomáš M... mikulka@arcig.cz středa 1. a 6. vyučovací hodina, upředostňuji předchozí domluvu po mailu
Ondřej Mrzílek mrzilek@arcig.cz Středa odpoledne (mimo čas pravidelných porad) - po domluvě

Články k tématu NN

Obrázek k článku Příprava na svátosti

I v tomto školním roce nabízíme přípravu na svátosti, které nás uvádí do křesťanského života (křest, biřmování a eucharistie). Informační setkání bude ve čtvrtek 26. 9. 2019 o velké přestávce u kaple.

Mons. Tomáš Holub

Co přinesla synoda o mladých? Jak může přispět k reformě církve? Jak v církvi vytvořit pro mladé prostor naslouchání a uceleného doprovázení? Jak je více zapojit do života církve, vsadit na jejich svobodu a zodpovědnost?

Pondělí 3. prosince byl velmi důležitý den. Ve svém diáři jsem měl totiž poznamenané hned dva úkoly najednou! Podat maturitní přihlášku a přijít včas na sraz!

Třetí zářijový týden letošního školního roku jsme měli tu čest zúčastnit se dvacátého pátého ročníku výměny do Badu.

Krátká zpráva o dlouhém putování tam a zase zpátky...

Patronem tohoto školního roku je sv. Vojtěch. A tak jsme se rozhodli vypravit se na jeho svátek (23.4.) na pouť na Libici, do jeho rodiště. Moc vás všechny - věřící i hledající - zveme!

Jak jste si již určitě všimli, článek o naší pouti do Lurd už na stránkách školy nějakou chvíli visí, ale naši přátelé z Montpellier nám poslali pár dost zajímavých fotografií. A tak jsme se rozhodli udělat ještě jeden článek jen a jen o Lurdech!

Všechno začalo v nočních hodinách první říjnové neděle na pražském letišti. Přivítali nás jako vždy dobře naladění bratři Filip, Hyacint a Ludvík, kteří nás po celou dobu poutě provázeli...

Výsledky diecézního kola soutěže na téma sv. Anežky

Nebylo jednoduché vybrat tři laureáty školního kola, protože mnohé práce byly vynikající, jiné výborné, velmi dobré a ostatní velmi pěkné.

Stránky