M

Matematika učí žáky vnímat viditelné i neviditelné vztahy a struktury, popisovat a vyjadřovat je, pracovat s nimi a používat je v praxi. Dovednost systematického uvažování, poctivost  při dokazování svých tvrzení, návyk hledat všechna řešení problému – to jsou cílové hodnoty, které matematika sleduje a které v průběhu celého školního vzdělávání také nabízí všem ostatním oborům.

Cíle výuky: 

Naším cílem je položit dobrý základ pro další studium absolventů. U všech studentů nám jde o porozumění základním zákonitostem a metodám matematické práce, měli by být schopni vidět místo matematiky v ostatních vědních oborech a případně ji sami využívat. Ty, kteří budou dále studovat technické a přírodovědné obory, chceme také vybavit potřebnou rutinou při zvládání typových úloh, která jim pomůže v dalším studiu, a zároveň určitým nadhledem umožňujícím pouštět se do řešení neobvyklých problémů.

Hodinová dotace: 

Prima 5 hodin týdně, sekunda a tercie 4 hodiny, od kvarty do oktávy 3 hodiny týdně. V každém ročníku je jedna z hodin půlená, což umožňuje lépe se věnovat jednotlivým studentům.

Co učíme: 

Prima - opakování a prohloubení učiva ze základní školy, záporná čísla, zlomky, procenta, souměrnosti
Sekunda - základy početní i konstrukční geometrie a stereometrie, základy algebry, lineární rovnice, přímá a nepřímá úměrnost
Tercie - kruh a válec, náročnější geometrické konstrukce, mnohočleny a lomené výrazy, kvadratické rovnice a soustavy rovnic, slovní úlohy řešené rovnicemi
Kvarta - funkce, základy statistiky, goniometrické funkce, stereometrie
Kvinta - množiny, teorie čísel, výroková logika, výrazy a rovnice
Sexta - funkce a jejich vlastnosti, goniometrické funkce, exponenciály a logaritmy, planimetrie
Septima - analytická geometrie, kombinatorika, pravděpodobnost a statistika
Oktáva - posloupnosti a řady, stereometrie

Jak učíme: 

Ve všech ročnících se snažíme ukazovat na využití matematiky v nejrůznějších oblastech života a vést studenty k samostatnému řešení problémů. V hodinách často využíváme skupinové práce a didaktických her. Stále více používáme výpočetní techniku k modelování a názorné ilustraci probíraných témat.
K motivaci a rozvíjení nadaných studentů slouží zapojení v nejrůznějších matematických soutěžích.

Učebnice a další materiály: 

Řada tematických učebnic od nakladatelství Prometheus
- pro nižší třídy víceletých gymnázií (J. Herman)
- pro gymnázia (L. Boček)

Řada učebnic Hejného metody od nakladatelství H-mat

Učitelé E-mail Konzultace
Lucie Bohatá bohata@arcig.cz po dohodě ve čtvrtek 11:15 - 12:15 nebo i jindy
Lukáš Bernard bernard@arcig.cz Po dohodě kdykoliv
Zdeněk Lauschmann lauschmann@arcig.cz ST 13.30-14.10 po předchozí domluvě
Lucia Miháliková mihalikova@arcig.cz po dohodě čtvrtek po 17.00 nebo i jindy
Richard Mašek masek@arcig.cz pondělí 8.15, čtvrtek 14.00
Petr Tomášek tomasek@arcig.cz Kdykoliv po domluvě
Zdeněk Vavřín vavrin@arcig.cz Požádejte si, kdykoliv máte jakýkoliv problém (zejména, uniká-li vám něco před kompozicí), domluvíme se na společný čas!

Články k tématu M

V úterý 4.4. se početná družina z prim, sekund a tercií AG vypravila na obvodní kolo MO a vybojovala první místa ve všech kategoriích.

Tak jako každý rok, i letos vyslalo naše gymnázium dva týmy na mezinárodní matematickou soutěž NÁBOJ, která se konala v pátek 7. 4. 2017.

Jaro na AG = Klokan + kraťasy

Matematický klokan proběhne naší školou hned po jarních prázdninách, v pondělí 20. března, 3. a 4. vyučovací hodinu. Studenti nižších ročníků (prima - kvarta) se zúčastní všichni, výuka jim v těchto hodinách odpadá a budou rozmístěni do tříd podle přiloženého rozpisu.

V pondělí 20. března se zúčastníme jako již tradičně mezinárodní soutěže Matematický Klokan. Soutěž proběhne 3. a 4. vyučovací hodinu, studenti budou rozmístěni do tříd podle zvláštního rozpisu.

V rámci Týdne vědy navštívilo několik tříd přednášky zaměřené na různé zajímavé aspekty matematiky. Jak se jim to líbilo?

25.11.2016 se konal už pátý ročník mezinárodní matematické soutěže NÁBOJ Junior.

8. 11. 2016 se konala na matfyzu MAtematická SOutěž MaSo, které se zúčastnilo 62 družstev. Naši obsadili vynikající 16. místo!

Milí přátelé – nejen matematici! S podzimem opět zveme pražské (i mimopražské) zájemce na tradiční Matematico.

Dva týmy našich starších studentů se zúčastnily mezinárodní matematické soutěže Náboj. Zvlášť Junioři (kvinta, sexta) si vedli velmi zdařile!

Stránky