Anotace seminářů pro školní rok 2016/2017

Téma: 

Pro školní rok 2016/2017 je v počáteční nabídce 50 seminářů. Sedm z nich bude německých pro studenty ve sprachdiplomovém programu. Semináře projdou soutěží o zájem studentů. Studenti si elektronicky zapíší semináře podle vlastní volby, a to tak, že v kvintě a sextě zvolí po 1 dvouhodinovém semináři, v septimě 2 dvouhodinové semináře a v oktávě 4 dvouhodinové semináře.

Nabídka obsahuje charakteristiky a specifikace seminářů podle ročníků, pro které jsou semináře určeny.

První kolo přihlašování začne v pondělí 9. května v 8.00 hodin a končí v pátek 13. května 2016 ve 12 hodin.

 

JERUZALEM

Učitel: I.Hajičová,D.Vejvodová
Ročníky: septima, oktáva
Anotace: Tento seminář je přípravou na výměnný pobyt s jeruzalémskou školou Israel Arts and Science Academy. Cílem semináře je ukázat studentům jeden ze způsobů, jak se lze samostatně chystat na zahraniční cesty. Nejde o práci s průvodci a turistickými brožurami, ani o biflování základních dat a reálií bez kontextu. Jde spíše o seznámení s danou kulturou zevnitř pomocí četby reprezentativních žurnalistických, literárních, či filosofických textů, rovněž také prostřednictvím souvisejících kulturních akcí (filmy, výstavy, koncerty, obřad v synagoze atd).
Příkladem takového interního průvodce po Jeruzalémě mohou být knihy současného spisovatele Amose Oze. Historický vhled do období vzniku státu Izrael mohou zprostředkovat úvahy otce sionismu Theodora Herzla. Podobným způsobem přistoupíme také k představení našeho prostředí, které našim hostům přiblíží např. Bohumil Hrabal, Franz Kafka, Václav Havel, nebo T. G. Masaryk. V průběhu semináře budeme naše závěry načerpané z četby a souvisejících diskusí konfrontovat s kolegy v Izraeli (skrze korespondenci či skype). Součástí letošního semináře bude také aktivní příprava programu obou částí výměny. Budou to sami studenti, kteří na základě pečlivé rešerše, hlasování a dohody s izraelskou stranou rozhodnou o konkrétní podobě našeho výletu.
Podmínkou pro účast na semináři je dobrá znalost angličtiny, ochota dodržovat stanovená pravidla a schopnost číst a interpretovat v průběhu roku zadané texty. Výdaje za obě části výměny se mohou pohybovat kolem 15 000 Kč (částka bude záviset na konkrétní podobě programu a také na tom, zda se nám podaří získat grant).
 

KUPEC BENÁTSKÝ (divadelní seminář)

Učitel: V.Valíková
Ročníky: kvinta, sexta, septima
Anotace: Cílem tohoto semináře je nastudovat aktuální podobu Kupce benátského – se zpěvem, hudbou, tancem a jiným povyražením.

PROPOJME PŘÍBĚHY SE ŽIVOTEM – literární seminář

Učitel: V.Valíková
Ročníky: septima
Anotace: Dlouho jsem přemýšlela, jak jsme se za studentských dob při jamování o literatuře dostávali od jedné knihy ke druhé. Většinou nás vedlo téma, které knihy spojovalo. A právě na tematických celcích je postaven tento literární seminář. Příběh Medey či Klytaimnestry bude aktuální, když ho srovnáme s dnešními spory rodičů. Můžeme přemýšlet, proč se nás stále dotýká osud Viktorky, Markétky či Fantiny a zda jsou literární bratři Dona Quijota šílenci či hrdinové. Antické či biblické rodinné sváry budou pochopitelnější, když po nich najdeme podobné hrůzy v Shakespearovi, Dostojevském, Steinbeckovi, Potokovi, Balabánovi či Irvingovi.. Autoři na sebe většinou navazují, přejímají určité obrazy, citují se (zjevně i skrytě) a rozvíjejí dále určitou dějovou linii. Píšou, protože jsou zaujati nějakým tématem, problémem, vizí – ne proto, aby se trefili do určitého literárního směru či „ismu“. Proto nazýváme literaturu ZRCADLEM života. A smyslem mého tematického třídění je pomoci studentům ZPŘÍTOMNIT příběhy, POROZUMĚT jim a POCHOPIT je v SOUVISLOSTECH.

Rozšiřující seminář z chemie

Učitel: K.Landová
Ročníky: septima, oktáva
Anotace: Seminář bude zaměřen především na organickou chemii a obecnou chemii. Z organické chemie se zaměříme především na oblasti, které byly v běžných hodinách probrány jen okrajově nebo vůbec, např. teorie hybridizace a tvary molekul, rozšířené názvosloví, izomerie, reakční mechanismy, organické sloučeniny a životní prostředí aj. Některé oblasti organické chemie se mohou vyskytovat u přijímacích zkoušek a jejich znalost značně ulehčí studium chemie v začátcích studia na VŠ. V obecné chemii se zaměříme na výpočty, rovnice apod. (termochemie, výpočty pH, reakční kinetika, rovnováhy…) a radioaktivitu.

UDĚLÁM DELF B2!

Učitel: F.Dobrovolný
Ročníky: oktáva
Anotace: Dégager le thème de réflexion et introduire le débat ● présenter son point de vue ● nuancer ses idées ● apporter des précisions ● réagir aux arguments ● défendre sa position ● maîtriser le niveau d’expression ● évoquer des faits ● passer le DELF B2 le français d’aujourd‘hui ● sujets d’actualité ● littérature francophone contemporaine ● ateliers d‘écriture ● médias ● BD ● cinéma français ● créativité ● imagination

Literární seminář: SHAKESPEARE Dnes

Učitel: V.Valíková
Ročníky: kvinta
Anotace: Seminář by měl doplnit kvintánskou literární látku, která se pohybuje v rozmezí renesance – 18. století. Zaměří se hlavně na velké dramatiky (Calderóna, Goetha) prioritně však na Williama Shakespeara. Tady si můžete prohlédnout otázky, které obvykle v kvintě kladu: http://valikova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=406779 Během roku bychom si měli detailně projít nejznámější Shakespearovy hry a ukázat si, proč jsou stále aktuální. Součástí semináře budou i kvalitní filmová zpracování divadelních her, v případě zájmu si můžeme pohrát s divadelními dialogy.

Rozšiřující seminář z biologie 2016/2017

Učitel: K.Landová
Ročníky: septima, oktáva
Anotace: Seminář je zaměřen na oblasti biologie, které byly v klasických hodinách probrány jen okrajově nebo z časových důvodů vůbec, včetně těch, které zcela nezahrnují maturitní okruhy, ale mohou se vyskytnout u přijímacích zkoušek. Např. houby, lišejníky, sinice, řasy, ochrana přírody v ČR a ve světě aj. Součástí semináře bude i práce s mikroskopem a základní laboratorní technika, tvorba herbářů, v rámci možností i exkurze.

Dokumentární přístupy k filmu

Učitel: V.Ježková
Ročníky: septima, oktáva
Anotace: Dokumentární film od hraného filmu odlišuje charakter jeho vztahu ke světu v němž žijeme. Skutečnost je však natolik komplikovaná, že přívlastek dokumentární neznamená nutně pravdivý či autentický. Co tedy dělá dokumentární film dokumentárním? Jaké jsou jeho metody a konvence? Jaká je role autora? V našem semináři budeme objevovat nástroje, jimiž film vytváří svá sdělení, poselství, svůj smysl. Analýza příkladových dokumentárních filmů a společná diskuse nám zvýší vnímavost vůči filmovému médiu. Pochopíme důležitost rámování obrazu, významotvornost zvuku i filmové montáže/střihu.V druhém semestru zkusíme natočit své vlastní dokumenty. S důrazem na předešlé reflexe se pokusíme filmem vyjádřit svou vlastní vizi, tezi, myšlenku, záměr. Seminář je doporučen studentům septim a oktáv, kteří jsou ochotni sdílet své názory a vidění světa s ostatními. Doporučená literatura: Nichols, Bill: Úvod do dokumentárního filmu. Praha: AMU-JSAF, 2010.

Maturitní seminář z češtiny

Učitel: M.Kroftová, F.Dobrovolný
Ročníky: oktáva
Anotace: Seminář je určen aktivním čtenářům, kteří si chtějí vybrat češtinu jako svůj profilový maturitní předmět. Cílem bude společně vytvořit 20 maturitních okruhů, které mohou být pojaty žánrově, zeměpisně, tematicky, inspiračně... vlastně jakkoliv. Pokud máte chuť přidat se se svými nápady, budete vítáni! Součástí semináře budou kromě diskusí nad texty také exkurze, návštěvy odborníků, divadlo, film, literární vycházky, tvůrčí psaní a mnoho dalšího. Forma zkoušky - literárně-vědná/historická práce a její obhajoba, slohová práce (psaná na místě, rukou, po dobu asi 4 hodin) a ústní zkouška (z dvaceti okruhů). (Jde o tři rovnocenné části - pro úspěšné složení maturitní zkoušky je nutné úspěšně absolvovat každou z nich.)
Nabízená témata např.: (pracovní verze)
1. Novinky z české literatury
2. Novinky ze světové literatury
3. Faustovské paralely
4. Kristovské paralely
5. Hamletovské paralely
6. Složitý příběh Milana Kundery
7. Složitý příběh Bohumila Hrabala
8. Nositelé Nobelovy ceny
9. Fantazijní světy
10. Magický realismus
11. Utopie, dystopie
12. Autorská kniha, komiks
13. Postmoderna
14. Inspirace Prahou
15. Na východ! (kapitoly z ruské a sovětské literatury)
16. Na sever! (kapitoly ze severské literatury, specifika literatury pro děti)
17. Drama! (divadelní hry, divadla a divadelníci)
18. Napadá Vás ještě něco?

Seminář z matematiky pro kvinty

Učitel: P.Tomášek
Ročníky: kvinta
Anotace: Prohloubení a rozšíření základního učiva kvinty a využití matematiky v dalších vědách. Logika, důkazy (včetně matematické indukce). Základy teorie množin, zobrazení. Rozšiřující učivo z teorie čísel. Determinanty a jejich využití v řešení soustav rovnic. Aplikační úlohy – využití zvládnutého matematického aparátu k řešení reálných problémů. Komplexní čísla: goniometrický tvar, převody mezi gon. a alg. tvarem, počítání v gon. tvaru – Moivreova věta, lin. a kvadrat. rovnice s komplex. koeficienty.

Seminář z matematiky pro sexty

Učitel: Z.Vavřín
Ročníky: sexta
Anotace: Seminář rozšíří obzory studentů především ve třech oblastech: Lin. algebra – matice a řešení soustav lin. rovnic Gaussovou eliminací, užití determinantů, Cramerovo pravidlo pro řešení soustav rovnic. Náznak souvislostí s fyzikou. Limita funkce (=úvod do diferenciálního počtu), výpočty limit v nevlast. i ve vlast. bodech.

Seminář z matematiky pro septimy

Učitel: L.Miháliková
Ročníky: septima
Anotace: Seminář z matematiky je určen pro všechny studenty septim našeho gymnázia (i pro ty, kteří seminář z matematiky zatím ještě neměli). Cílem semináře je: 1. výrazně pomoci studentům, kteří začínají přemýšlet o budoucím studiu na technických oborech a seznámit je s oblastí matematiky, se kterou budou na VŠ pracovat; 2. seznámit šikovné studenty s tématy, která se jim dosud vyhýbala; 3. objasnit zvídavým studentům pojmy a části matematiky, o kterých zatím jenom slyšeli. Na semináři se budeme věnovat těmto tématům: 1. komplexní čísla; 2. spojitost funkce; 3. derivace funkce; 4. limita funkce; 5. Taylorův rozvoj; 6. integrál; 7. průběh funkce.

Seminář z matematiky pro oktávy – k profilové maturitě

Učitel: L.Bernard
Ročníky: oktáva
Anotace: Shrnutí a systemizace učiva matematiky vyššího gymnázia, s poukazem na analogie a souvislosti a se zřetelem k profilové maturitě z matematiky. Témata: výroky, důkazy, množiny, dělitelnost, čísla, mocniny, výrazy, rovnice a nerovnice, absolutní hodnota, parametr, soustavy rovnic a nerovnic, funkce, polynomy a racionální funkce, goniometrické funkce, goniometrické rovnice, exponenciální a logaritmické funkce a rovnice, kombinatorika, pravděpodobnost, planimetrie – konstrukční úlohy, planimetrie – výpočty, trigonometrie, vektory, analytická geometrie – polohové úlohy v rovině a prostoru, analytická geometrie – metrické úlohy, kuželosečky, komplexní čísla, stereometrie – konstrukční úlohy, stereometrie – výpočty, posloupnosti a řady, limita a spojitost, derivace funkce.

Seminář z matematiky pro oktávy – ke státní maturitě

Učitel: Z.Vavřín
Ročníky: oktáva
Anotace: Seminář bude stručným zopakováním všech hlavních témat vyskytujících se ve státní maturitě z M: výrazy, rovnice a nerovnice a jejich soustavy, slovní úlohy, grafy a diagramy, funkce obecně, speciálně pak fce exponenciální a logaritmické, goniometrie, planimetrie vč. trigonometrie, stereometrie, vektory a analyt. geometrie přímek, posloupnosti (aritm. a geom. posloupnost), pravděpodobnost, statistika, kombinatorika. Seminář bude dále zaměřen zejména na řešení ne zcela tradičních úloh, dle možností podobného ražení, jaké jsou známy ze státní maturity. Těžištěm není zvládání velké technické obtížnosti, ale schopnost dobře číst zadání úloh a samostatně se orientovat v případě nezvyklých, školou nenadrilovaných úloh.

Seminář z filosofie

Učitel: D.Vejvodová
Ročníky: septima, oktáva
Anotace: Filosofický seminář bude založen na pravidelné domácí četbě především z děl moderních autorů. Výuka je vedena formou krátkých výkladů a následné diskuse nad texty. Časté jsou také návštěvy externích přednášejících.Součástí semináře bude intenzivní práce na maturitních seminárních pracích. Účast maturantů ze Základů filosofie se předpokládá.

Česká a světová literatura ve filmu

Učitel: M.Kroftová
Ročníky: oktáva
Anotace: Seminář je založen na srovnávání literárního a filmového díla. Částečná úprava seznamu děl podle přání zúčastněných probíhá na prvním semináři, zaměřili bychom se na literaturu vzniklou od 2. světové války, a to převážně českou. Také filmová zpracování autorů z české nové vlny. Díla korespondují s nabídkou ve školním seznamu literatury k maturitě 2016/2017. Smyslem je pomoci hlouběji pochopit dílo v kontextu dobovém i uměleckém a dále práce s původním textem z literárního díla. Smyslem je také poznat širší spektrum literárních děl. Každý seminarista pro ostatní zpracuje jedno literární dílo a poreferuje o něm, dále se účastní rozborů a diskusí nad díly ostatními.

Seminář z hudební výchovy

Učitel: M.Kroftová
Ročníky: oktáva
Anotace: Vyučující probírá (opakuje a doplňuje) témata podle maturitních okruhů,
a to z hudebních forem (výklad, referáty), dějin hudby (výklad, referáty), teorie (cvičení), probíhají rozbory ukázek (práce s partiturou či jiným notovým materiálem), maturanti opakují formou písemných prací.
Součástí pro maturanty je i příprava praktického maturitního hudebního výstupu (hra na nástroj). Veřejné maturitní přehrávky probíhají v posledním týdnu výuky maturantů. Vyučující probírá (opakuje a doplňuje) témata podle maturitních okruhů,

Informatika k maturitě

Učitel: L.Bernard
Ročníky: oktáva
Anotace: V průběhu semináře budou probírány a prohloubeny jednotlivé okruhy, se kterými se mohli žáci setkat v průběhu studia. Závěr je věnován generálce maturitní zkoušky. Cílem semináře je připravit žáka na profilovou maturitní zkoušku z předmětu IVT. Počátečním předpokladem jsou základní znalosti a dovednosti středoškolské problematiky informačních a komunikačních technologií. Budeme se věnovat zejména opakování a částečně rozšiřování. Seminář je také vhodný po žáky, kteří uvažují nad vysokou školou technického charakteru, kde bude vyžadována orientace v problematice informačních a komunikačních technologií.

Programování pro každého

Učitel: Martin Španěl
Ročníky: sexta, septima, oktáva
Anotace: Tento seminář je určen pro studenty, kteří by rádi pronikli co nejhlouběji do informatiky. Seminář se bude skládat ze dvou hlavních částí - teoretické a praktické. Jak co nejrychleji nalámat čokoládu, co má milion krát milion dílků? Jak nejlépe rozmístit policisty, co číhají na mafiány plížící se kanály? Jak najít jehlu v kupce sena? Hledání odpovědí na tyto a další otázky bude náplní teoretické části, kde budeme společně řešit různé zajímavé více či méně smysluplné teoretické úlohy. Ukážeme si u toho nějaké pokročilé programovací techniky, datové struktury a algoritmy. Praktická část semináře bude naplněna prací na reálném hardware -Tančící robot? Obrazovka ukazující čas do odjezdu dalšího autobusu? Hlasem ovládaný robotický kartáček na zuby? Možnosti jsou takřka neomezené. Během roku budeme ve skupinách nebo jednotlivě pracovat na projektu podle vaší volby. Předchozí znalost programování není nezbytná, na druhou stranu je nutná chuť aktivně pracovat.

ECCE HOMO - somatologie člověka

Učitel: Pavel Málek
Ročníky: septima, oktáva
Anotace: Již tradiční seminář z biologie, zaměřený na anatomii a fyziologii člověka, s náhledem do patologie a patofyziologie, využívající zajímavé filmové dokumenty o stavbě a funkci lidského těla, návštěvy odborných ústavů, přednášky a praktická cvičení. Vhodný jako příprava ke zkouškám na biologické a lékařské obory.

SEMPERVIVUM - přežití

Učitel: Pavel Málek
Ročníky: sexta, septima
Anotace: Víte, co je survival? Dokážeme se přizpůsobit globálním změnám? Umíme využít své schopnosti k přežití v extrémních podmínkách? Jak být připraven na krize a katastrofy jako je např. blackout, požár, povodeň, epidemie, apod.? Jak být připraven na krize a katastrofy jako je např. blackout, požár, povodeň, epidemie, apod.? Dokážeme si jako naši předkové opatřit potravu v přírodě, rozdělat oheň, najít pitnou vodu, orientovat se v neznámém terénu, zkrátka přežít? Na podobné a další otázky budeme v našem semináři hledat odpověď teoreticky i prakticky. Seminář na pomezí Bi, TV a dalších oborů.

HERBARIUS - praktický rostlinopis

Učitel: Pavel Málek
Ročníky: kvinta, sexta
Anotace: Seminář z biologie zaměřený na botaniku a obory co s ní souvisí, seznámíme se s některými rostlinami podrobněji, pokusíme se je netradičně využít, poznáte jejich hospodářské a léčebné využití, naučíte se používat byliny v praxi, dozvíte se o uplatnění rostlin ve výživě, či znovuobjevíte některá zaniklá využití rostlin.

Anglo-American History through the Eyes of Literature

Učitel: Jan Váňa
Ročníky: septima, oktáva
Anotace: This seminar will be focused on the key points of English, British, American and colonial history and their reflection in literature. Each and every session will be initiated by a very short introduction to the topic in discussion. After this brief historical lead-in a discussion follows. The discussion will be held on a book (novel / novella), short-story, a poem etc. In the discussion the group of students supervised by the teacher will try to reveal the historical connections and allusions in the piece of literature. The aim(s) of the seminar:  - to establish / develop connections between various historical events ; - to see that history is not a dead subject, it is reiterated on and on and on ; - to realise that even my favourite book could offer me to experience history and to experience the crucial historical moments with my favourite character side by side; - logically to see that history can be fun; - and of course, maturira exam preparation (history and literature of English speaking countries appears an a maturita exam topic); Choice of Works: At the very beginning of the seminar, students will be given a rather extensive list of various pieces of literature. The list will be divided into several categories – covering the historical period from the Anglo-Saxon England up till modern history (postmodernism in literature). The list of books / short-stories / poems etc. will contain masterpieces by English, British, American, Australian, South African, Nigerian, Indian writers - all of them English-writing ones, many of them Man Booker Prize winners. Students will be asked to shortlist this extensive list according to their own preferences. These shortlisted works will be then elaborated on during seminar discussion.

Dějiny XX. století (seminář z dějepisu)

Učitel: Jan Váňa
Ročníky: septima, oktáva
Anotace: Seminář dějin dvacátého století se zaměří na dějiny politické, kulturní, hospodářské a též dějiny všedního dne od první světové války do roku 2000. Seminář započne kulturně-historickým souhrnem tzv. dlouhého devatenáctého století a na něj bude dále navazovat výklad dějin století XX. Cíle semináře: - osvětlit a propojit důležité události XX. století, zasadit je do kontextu; - metodou příčina – průběh – důsledky – příčina vysvětlit mezníky dvacátého století; - metodou příčina – průběh – důsledky – příčina vysvětlit mezníky dvacátého století; - předat studentům základní přehled dějin dvacátého století – jasně a výstižně ; Práce v semináři: Semináře budou koncipovány částečně jako „přednášky“ tzn., že vyučující podá v rámci každého tématu přehled jednotlivých událostí/osobností … Dále bude následovat diskuze nad nějakou ukázkou. Může se zde jednat o dokument, projev, knihu, článek atd. V rámci diskuze se budeme snažit zasadit danou vybranou ukázku do hlubšího rámce tématu. Pro koho je seminář vhodný: Seminář je primárně určen studentům septim a oktáv. Je určen pro každého, kdo má zájem poznat dějiny XX. století. Seminář je určen pro ty, kteří cítí nedostatky ve svých znalostech dějin XX. století a hodlají tento stav změnitJ

Real English - seminář z Aj

Učitel: Magdaléna Přívorová
Ročníky: sexta
Anotace: If you also believe English doesn’t exist only in your course books and pre-recorded CDs, come and join this seminar! We will be exploring English that you can find in the real world – in videos, newspaper articles, books and also through games. The only thing you need is your voice and creativity. Opravdová angličtina. Pokud také věříte, že angličtina nemusí existovat pouze ve vašich učebnicích a předtočených cd, přidejte se do tohoto semináře! Budeme společně objevovat anglický jazyk, se kterým se můžete setkat ve skutečném světě – ve videích, novinových článcích, knihách a skrze hry. Jedinou věc, kterou potřebujete je váš hlas a kreativita.

Angličtina bez učebnice

Učitel: Ivana Hajičová
Ročníky: kvinta
Anotace: Tento seminář je určen studentům, které angličtina baví a kteří by si chtěli dále rozšířit vyjadřovací prostředky a dovednosti. V žádném případě nejde o doučování! Budeme číst originální anglické texty, poslouchat a dívat se, snažit se o co nejdokonalejší porozumění a osvojení nových vyjadřovacích prostředků. Budeme diskutovat a psát o zajímavých tématech, pokusíme se i překládat.

Advanced English - seminář z Aj

Učitel: Ivana Hajičová
Ročníky: septima, oktáva
Anotace: Anglický seminář pro pokročilé se zaměřením na rozšiřování a upevňování jazykových dovedností.

Zeměpisný seminář

Učitel: Jana Chloupková
Ročníky: oktáva
Anotace: Vybrané kapitoly z fyzickogeografické sféry a socioekonomické sféry dle zájmu a potřeb studentů – zaměřeno na přípravu k maturitě - práce s mapou v terénu, návštěva výstav se zeměpisnou tematikou, návštěva přednášky na AV v rámci Týdne vědy a techniky, návštěva filmového představení. Jeden svět, příp. beseda s pozvaným hostem; povinná účast na zeměpisných soutěžích Pražský globus a zeměpisná olympiáda.

Odbíjená

Učitel: Jana Chloupková
Ročníky: kvinta, sexta, septima, oktáva
Anotace: Průřezově pro všechny zájemce vyššího gymnázia, kteří se chtějí něco naučit - nácvik základních herních činností, které budou aplikovány ve hře.

Latinský jazyk a reálie - seminář z Lj

Učitel: Pavel Koronthály
Ročníky: kvinta, sexta, septima, oktáva
Anotace: Latinský seminář je určen nejen pro budoucí maturanty, ale i pro všechny, kdo si chtějí prohloubit znalosti Latinského jazyka a také rozšířit své znalosti reálií antických i středověkých. Zabývat se budeme nejen gramatikou a latinskými texty, ale i literaturou, divadlem, výtvarným uměním či architekturou, mytologií, historií, politikou nebo každodenním životem běžného Římana.

Španělský seminář pro V. + VI. - příprava na DELE

Učitel: Diego Marchionni
Ročníky: kvinta, sexta
Anotace: Seminář je určen studentům budoucí kvinty a sexty, kteří si chtějí zopakovat a upevnit to, co se ve španělštině naučili, a zároveň mají zájem své znalosti dále rozšiřovat. Seminář bude zároveň přípravou ke složení mezinárodní zkoušky DELE, na kterou se zájemci mohou přihlásit, není však povinnou součástí semináře.

Španělský (ne)maturitní seminář

Učitel: Jaroslava Marešová
Ročníky: septima, oktáva
Anotace: Seminář je určen (nejen) těm, kteří uvažují o maturitě ze španělštiny. Zaměříme se v něm především na maturitní tematické okruhy – reálie Španělska a Latinské Ameriky. Kromě toho budeme procvičovat dovednosti nutné pro zvládnutí maturity, resp. mezinárodních zkoušek DELE.

Španělština pro začátečníky (V+VI)

Učitel: Bude upřesněno
Ročníky: kvinta, sexta
Anotace: Seminář je určen těm, kteří by se chtěli naučit španělsky a kteří nemají španělštinu jako povinný jazyk. Je určen úplným začátečníkům.

Španělština pro začátečníky II (VI+VII)

Učitel: Jaroslava Marešová
Ročníky: sexta, septima
Anotace: Seminář je určen těm, kteří v letošním školním roce navštěvují seminář španělštiny pro začátečníky a chtějí v příštím školním roce pokračovat.

Pedagogicko-psychologický seminář

Učitel: Jakub Hajíček
Ročníky: kvinta, sexta
Anotace: Seminář se v prvním pololetí zaměří na vybraná témata z psychologie, ve druhém představí základní koncepty a otázky pedagogiky, vědy, která je ve školách sice prakticky realizována, ale nikoli studována a promýšlena. Součástí semináře bude setkání s odborníky a práce s odbornou literaturou.

Maturitní seminář ze ZSV

Učitel: Jakub Hajíček
Ročníky: oktáva
Anotace: Cíl semináře je jednoduchý a zřejmý: skrze zevrubné opakování učiva připravit studenty ke složení ústní maturitní zkoušky ze ZSV a současně jim pomoci se psaním maturitní práce, která je nezbytnou a povinnou součástí maturitní zkoušky.

Politologicko-sociologický seminář

Učitel: Tomáš Pešek
Ročníky: septima, oktáva
Anotace: Jakým způsobem je volen americký prezident a jak Spojené státy fungují? Co je to demokracie? A jak nahlížet na multikulturalismus? Za jakých okolností může být rozpuštěna poslanecká sněmovna České republiky? Jaké hodnoty vyznává konzervativec, liberál či socialista? Jaké má pravomoci německý kancléř či polský Sejm? Jak vlastně funguje Evropská unie? Cítíte se nejistí, když se vás někdo ptá na politiku? Chcete si vyzkoušet, jak se dělá sociologický výzkum?

Mezinárodní politika 20. a 21. století

Učitel: Tomáš Pešek
Ročníky: sexta, septima
Anotace: Jak se z Číny stala velmoc? Co zapříčinilo dvě světové války? Proč se vlastně bojovalo v Koreji, Vietnamu a Afghánistánu? Proč spolu soupeří Indie a Pákistán? A proč jsou nepřáteli Izrael a Palestina? Jakou má Česká republika bezpečnostní strategii? A proč se vlastně válčí v Sýrii a Iráku? Kde se vzal samozvaný, tzv. Islámský stát? Proč nezasáhne OSN? Proč vzniklo NATO? Chcete-li porozumět současnému dění ve světě, je nutné nejprve porozumět minulému století. O to se v semináři společnými silami pokusíme!

Diplomní seminář z německého jazyka pro 6.A - NJ1

Učitel:
Ročníky: sexta
Anotace: Jako každým rokem, i na příští školní rok počítáme s diplomními semináři pro všechny skupiny NJ pro sextu, septimu a oktávu.

Diplomní seminář z německého jazyka pro 6.A - NJ2

Učitel:
Ročníky: sexta
Anotace: Jako každým rokem, i na příští školní rok počítáme s diplomními semináři pro všechny skupiny NJ pro sextu, septimu a oktávu.

Diplomní seminář z německého jazyka pro 7.A - NJ1

Učitel:
Ročníky: septima
Anotace: Jako každým rokem, i na příští školní rok počítáme s diplomními semináři pro všechny skupiny NJ pro sextu, septimu a oktávu.

Diplomní seminář z německého jazyka pro 7.A - NJ2

Učitel:
Ročníky: septima
Anotace: Jako každým rokem, i na příští školní rok počítáme s diplomními semináři pro všechny skupiny NJ pro sextu, septimu a oktávu.

Diplomní seminář z německého jazyka pro 8.A - NJ1

Učitel:
Ročníky: oktáva
Anotace: Jako každým rokem, i na příští školní rok počítáme s diplomními semináři pro všechny skupiny NJ pro sextu, septimu a oktávu.

Diplomní seminář z německého jazyka pro 8.A - NJ2

Učitel:
Ročníky: oktáva
Anotace: Jako každým rokem, i na příští školní rok počítáme s diplomními semináři pro všechny skupiny NJ pro sextu, septimu a oktávu.

ORCHESTR A SBOR

Učitel: Igor Angelov
Ročníky: kvinta, sexta, septima, oktáva
Anotace: Seminář zaměřený na hudební praxi: - zkoušky a koncerty; - soustředění; - nahrávání CD; Seminář navazuje na předchozí hudební aktivity v EVH, ale je otevřený i všem dalším hudebníkům a zpěvákům. Více na http://hudba.arcig.cz

ΛΟΓΟΣ (Slovo, počet, rozum, mysl ...) -

Učitel: Richard Mašek
Ročníky: kvinta, sexta, septima, oktáva
Anotace: Neuvěřitelně lopotné klopýtání řeckou gramatikou, které může vést až k pocitům frustrace neboli zmarnění. Ale jen díky němu nakonec stanete tváří v tvář slepému Homérovi, Sókratovi i jeho soudcům, Platónovi lapajícímu ideje v povětří, Thalétovi uplatňujícímu starou babylónskou poučku jako svou větu, kúmské věštkyni, sedmi mudrcům, jichž bylo ve skutečnosti aspoň čtrnáct, Janovi zapisujícímu evangelium, autorům kumránských svitků nebo římskému císaři, jenž si z dlouhé chvíle zapisoval podstatné myšlenky řecky. Vyzkoušíte si psaní na papyrus, případně výrobu řeckých nápisů z litého betonu.

Seminář z VÝTVARNÉ VÝCHOVY

Učitel: Andrea Angelová
Ročníky: septima, oktáva
Anotace: Cílem semináře je mapovat významná období dějin výtvarné kultury.Všímat si do hloubky některých specifických děl, stěžejních výtvarných období, jednotlivých umělců i témat. Snahou semináře je samostatná orientace studentů ve výtvarných směrech a schopnost „číst„ ve výtvarném uměleckém vyjadřování. Z praktických úkolů je seminář nastaven na samostatné výtvarné projekty studentů, které jsou dlouhodobé. Oceňuje se aktivní a kreativní přístup. Kromě klasické malby a kresby je zde dána možnost pro uplatnění netradičních metod. Keramika, fotografie, tvorba kostýmů, použití ICT, animace apod. Studenti oktáv s předpokladem vstupu na maturitní zkoušku v druhém pololetí vypracovávají výtvarný projekt podle samostatného výběru.Ten potom tvoří nedílnou součást maturitní praktické zkoušky z předmětu EVV. V neposlední řadě v semináři půjde také o návštěvu aktuálních výstav, sledování klauzurních prací na UMPRUM, návštěva Fakulty architektury pro přípravu na přijímací talentové zkoušky z kresby.

Seminář z Fyziky

Učitel: Petr Kolář
Ročníky: septima, oktáva
Anotace: Obsah bude věnován zejména přípravě na maturitní zkoušku z fyziky systematickým kurzem zaměřeným na maturitní témata, poskytne ucelený přehled středoškolské fyziky s důrazem na podstatné a průřezové oblasti, sjednotí matematický aparát fyziky s vyústěním do vysokoškolské fyziky (diferenciální a integrální počet, úvod do využití maticového počtu a determinantů, základy teorie pole), bude v průběhu roku doplněn nabídkou pokusů pro SŠ na Katedře didaktiky fyziky MFF UK, podle možnosti.

Maturitní Historický seminář

Učitel: Pavel Beneš
Ročníky: oktáva
Anotace: Cílem předmětu je systematizovat poznatky studentů z dějin, které získali při výuce dějepisu  (případně i dalších společenskovědních předmětů), či samostatným studiem. Seminář je určen především těm studentům, kteří si zvolili dějepis jako ústní maturitní předmět, popřípadě se rozhodli pro studium historie či jiného společenskovědního oboru na vysoké škole. Přednostním posláním historického semináře je tudíž poskytnout studentům průpravu na maturitní zkoušku a vysokoškolskou formu studia. Každý student má zároveň povinnost vyhotovit seminární práci,  svým zaměřením odpovídající jeho vlastní odborné specializaci, v  níž prokáže schopnost pracovat s  odbornou literaturou a historickými prameny. Obsah semináře je tvořen základními problémovými okruhy politických, hospodářských, sociálních a kulturních dějin, jež jsou obsaženy v maturitních okruzích.

Diplomní seminář z německého jazyka pro 6.B

Učitel:
Ročníky: sexta
Anotace: Jako každým rokem, i na příští školní rok počítáme s diplomními semináři pro všechny skupiny NJ pro sextu, septimu a oktávu.

 

Galerie: