Školné

Od šk. roku 2007/08 uzavírá škola s novými žáky smlouvu o vzdělávání za úplatu.

Ve školním roce 2015/2016 činí školné od primy do oktávy 6.000,-Kč za rok.

Školné je splatné do 15. září každého školního roku, hradí se bezhotovostně na účet školy 304547021/0100, variabilním symbolem je rodné číslo žáka (bez lomítka) – viz smlouva o vzdělávání za úplatu.