Informace o výuce od 5. října 2020

Téma: 

Na základě vyhlášeného mimořádného stavu v ČR a rozhodnutí o přijetí krizových opatření Vládou ČR, se od 5. října učí třídy vyššího gymnázia (kvinta až oktáva) distančním způsobem, třídy nižšího gymnázia (prima až kvarta) pokračují v prezenční výuce.

Tělesná výchova – Vzhledem k organizaci výuky a s přihlédnutím k doporučení Ministerstva zdravotnictví se výuka tělesné výchovy do odvolání ruší; dojde k úpravě rozvrhu hodin v suplování, která bude odrážet aktuální stav a pokyny ministerstva.

Hudební výchova – Bude probíhat podle rozvrhu hodin s tím, že nebude realizován zpěv, ale výuka bude zaměřena na teoretickou oblast.

Hromadné akce – Vláda svým usnesením o přijetí krizového opatření zakázala hromadné akce konané ve vyšším počtu než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než 20 osob, pokud se akce koná ve vnějších prostorech, s tím, že je nutné dodržet odstup od jiných osob 2 metry. V případě škol a školských zařízení toto usnesení nedopadá na činnosti, které mají školy a školská zařízení dle právních předpisů povinně poskytovat. Koncerty a hromadné školní akce, kde dochází k míchání žáků jednotlivých tříd, jsou do odvolání zrušeny.

Kroužky – Budou nadále probíhat (s výjimkou sportovních a pěveckých) při realizaci podmínek tak, aby se minimalizovala možnost přenosu nákazy (neměnit skupiny dětí, dodržovat všechna hygienická a jiná doporučení).

Absence - Při distanční výuce se posuzuje podle zapojení žáka do vzdělávání a výstupů, nikoli podle doby vzdělávacích aktivit. Např. při asynchronní či off-line výuce nezáleží na tom, v jaké denní době a jak rychle žák pracuje, nýbrž zda odevzdává úkoly či výstupy své práce ve stanoveném termínu nebo prokazuje snahu o plnění pokynů. Při synchronní výuce je nepřipojení se k on-line přenosu považováno za absenci, pokud s žákem či jeho zákonným zástupce nebyl individuálně dohodnut jiný způsob zapojení. Omluvená absence nemůže být důvodem ke sníženému stupni hodnocení. Pro omlouvání absencí v obecné rovině platí to stejné, co platí pro prezenční vzdělávání. Omluvy jsou adresovány třídnímu učiteli prostřednictvím emailu. Při obnovení prezenční výuky jsou pak uvedeny ve studijním průkazu žáka. Pokud nebude důvod absence řádně doložen, bude absence považována za neomluvenou.

Rozložení předmětů

V suplování bude pro jednotlivé třídy, které se vzdělávají distančním způsobem, vytvořen speciální rozvrh hodin;

  • rozložení předmětů bude vycházet z jejich příslušné hodinové dotace;
  • nebudou vyučovány nepovinné předměty (jazykové konverzace) a tělesná výchova;
  • v případě hudební a výtvarné výchovy budou zadávány takové úkoly a aktivity, které budou více zaměřeny na teoretickou oblast těchto předmětů a práci s materiály a dokumenty na internetu;
  • předměty s vyšší hodinovou dotací budou rozloženy tak, aby předávání materiálů a úkolů a jejich vyhodnocení probíhalo dvakrát v týdnu, u ostatních předmětů pak jednou za týden.

Hodnocení – Úkolem učitele po dobu vzdělávání na dálku je průběžně monitorovat zapojení a aktivitu všech žáků, poskytovat jim v přiměřeném čase zpětnou vazbu (známka, formativní hodnocení, hodnocení zapojení do distančního vzdělávání), podporovat je v hledání řešení a motivovat k dalšímu pokroku. V případě, že se žák nezapojuje nebo se zapojuje v nedostatečné míře, je možné udělení sníženého klasifikačního stupně. Je ale také potřeba, aby učitel zjišťoval důvody a ve spolupráci se zákonnými zástupci a zletilými žáky hledal způsoby, jak žáka podpořit a zvýšit míru jeho zapojení. V závažnějších případech je vhodné, aby učitel o situaci informoval třídního učitele a vedení školy.

Ondřej Mrzílek

V příloze je ještě dopis o provozu školní jídelny.

Galerie: 
Obrázek k článku Informace o výuce od 5. října 2020