Výsledky přijímacích zkoušek 2019 v náhradním termínu

Přijímacích zkoušek v náhradním termínu 13. a 15. května se zúčastnili oba původně omluvení uchazeči.

V souladu se zveřejněnými kritérii přijímacího řízení by byli na základě těchto přijímacích zkoušek přijati uchazeči, kteří by se umístili do 64. místa včetně.

Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele střední školy, jejíž činnost vykonává Arcibiskupské gymnázium, a rozhoduje o něm Magistrát hlavního města Prahy. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, v jakém rozsahu rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Písemné rozhodnutí o nepřijetí bude všem uchazečům, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek a neuspěli, zasláno obratem.

Testy přijímacích zkoušek si mohou zákonní zástupci prohlédnout pouze po předchozí telefonické dohodě ve školní kanceláři.

Výpis státních testů byl zaslán mailem všem zákonným zástupcům, kteří v přihlášce uvedli emailovou adresu.

Dne 20. května 2019

Richard Mašek, ředitel AG

 

Seznam uchazečů seřazený podle kódů:

Kód Počet bodů Pořadí Rozhodnutí
1103 83 145. nepřijat
1951 78 156. nepřijat

Seznam uchazečů seřazený podle výsledku přijímacích zkoušek:

Pořadí Kód Počet bodů Rozhodnutí
145. 1103 83 nepřijat
156. 1951 78 nepřijat
Galerie: