Kritéria přijímacího řízení 2018

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2018

 • Přijímací řízení se řídí §§ 59-61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, mj. zákona č. 178/2016 Sb.
 • Na základě přijímacího řízení v roce 2018 bude přijato ke studiu na Arcibiskupském gymnáziu (dále jen AG) 64 žáků, do oboru (osmileté) gymnázium, denní studium, kód 79-41-K/81.
 • Účastníkem přijímacího řízení se stává žák 5. třídy ZŠ, jehož zákonný zástupce podá přihlášku ke studiu na AG se souhlasným vyjádřením žáka řediteli AG, a to do 1. března 2018.
 • S přijatými uchazeči škola uzavře smlouvu o vzdělávání za úplatu. Přijatí uchazeči nastupující ve školním roce 2018/2019 budou škole během studia platit 12.000,- Kč ročně na nižším gymnáziu. Na vyšším gymnáziu může být tato částka po projednání školskou radou AG a radou rodičů AG zvýšena maximálně o 50%.

Přijímací zkoušky

 • Součástí přijímacího řízení na AG je jednotná státní přijímací zkouška a školní přijímací zkouška.
 • Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy, přičemž je mu umožněno konat jednotnou zkoušku na každé z těchto škol. Ve výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu. Jestliže se žák nebude v prvním nebo druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodů nemoci, bude po omluvě řediteli školy moci konat jednotnou zkoušku v termínu náhradním.
 • První řádný termín státní přijímací zkoušky je stanoven na pátek 13. dubna 2018, druhý na úterý 17. dubna 2018. První náhradní termín pak proběhne 10. května 2018 a druhý 11. května 2018.
 • Státní přijímací zkouška se bude skládat ze dvou písemných testů: z matematiky a z českého jazyka a literatury. Test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut, test z matematiky 70 minut. Z každého testu může uchazeč získat do přijímacího řízení na AG nejvýš 50 bodů, součtem z obou testů maximálně 100 bodů.
 • Školní přijímací zkouška proběhne v budově gymnázia ve dvou termínech: v pondělí 23. dubna a v úterý 24. dubna 2018. Uchazeč uvede na formuláři přihlášky, který z termínů školní přijímací zkoušky si vybral.
 • Na základě přihlášky zašle ředitel AG uchazeči pozvánku k vykonání školní přijímací zkoušky nejpozději 14 dní před jejím konáním. Součástí pozvánky jsou mimo jiné podrobné organizační pokyny a text smlouvy o vzdělávání za úplatu. Žákem a zákonným zástupcem potvrzenou smlouvu včetně podepsaných informací doručí žák zpět do školy v den přijímací zkoušky.
 • Školní přijímací zkouška se bude skládat z diktátu z českého jazyka (25 minut) a testu všeobecného přehledu (25 minut). Za diktát může uchazeč získat do přijímacího řízení na AG nejvýš 25 bodů, za test všeobecného přehledu nejvýš 25 bodů, celkem tedy z obou testů 50 bodů.
 • Za písemné testy státní a školní přijímací zkoušky je tak možno získat maximálně 150 bodů (státní matematika 50, státní český jazyk 50, školní český jazyk 25, školní všeobecný přehled 25 bodů).
 • Vedle bodů z písemných testů může uchazeč v přijímacím řízení na AG získat ještě nejvýš 10 bodů za hodnocení na vysvědčeních ze základní školy a na základě skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. Za vysvědčení z pololetí 5. třídy bude každému přiděleno 5 bodů, z nichž bude odečten 1 bod za každou dvojku, 2 body za každou trojku, 3 body za každou čtyřku až k nule. Za každé vítězství až třetí místo ve znalostní soutěži nebo olympiádě (minimálně krajské kolo a ocenění získané ve 4. a 5. třídě) bude přidělen 1 bod, maximálně však celkem 5 bodů.
 • Celkem může uchazeč získat v průběhu přijímacího řízení na AG nejvýš 160 bodů, maximálně 100 bodů za státní přijímací zkoušky (50 bodů za matematiku a 50 bodů za český jazyk) a maximálně 60 bodů za školní přijímací zkoušky (50 bodů za oba školní testy a 10 bodů za prospěch a znalostní soutěže).
 • Po řádném termínu státní a školní přijímací zkoušky chceme přijmout 64 nejlepších uchazečů. V důsledku platnosti následujících pravidel však tento počet může být i nižší:
  1. Pokud se vyskytnou uchazeči, kteří se z vážných důvodů k přijímací zkoušce v řádném termínu nedostaví a svou neúčast řádně písemně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušku, sníží se počet přijímaných uchazečů na 64 minus omluvení. Ředitel určí omluveným uchazečům náhradní termín pro vykonání školní přijímací zkoušky tak, aby náhradní zkouška proběhla nejpozději do 1 měsíce od řádného termínu. Pozvánku k vykonání přijímací zkoušky v náhradním termínu zašle ředitel AG uchazeči nejpozději 7 dnů předem. Podobně u státní přijímací zkoušky, jen náhradní termín státní zkoušky určuje MŠMT.
  2. Vyskytne-li se u několika uchazečů rovnost bodů tak, že nemohou být všichni přijati, aniž by byl překročen stanovený počet přijímaných žáků, nebude přijat žádný z nich.
  3. Na základě náhradní zkoušky může být přijat jen ten uchazeč, který získá víc bodů než nejlepší uchazeč nepřijatý v řádném termínu.
  4. Přijmout lze jen uchazeče, který splní podmínky přijímacího řízení: dosáhne aspoň 50 bodů ze 100 možných ze státní přijímací zkoušky a současně aspoň 30 bodů z 60 možných bodů ze školní přijímací zkoušky.
 • Po řádných a případných náhradních termínech přijímacích zkoušek tak bude přijato v závislosti na konkrétních okolnostech maximálně 64 uchazečů podle pořadí.
 • Ostatní uchazeči přijati nebudou.
 • Do 2 pracovních dnů po doručení (zpřístupnění) výsledků státní přijímací zkoušky zveřejní ředitel v budově školy a na webových stránkách školy seznam přijatých uchazečů pod registračním číslem. Podobně u případného náhradního termínu.
 • Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče ke vzdělávání se zasílá zákonnému zástupci uchazeče písemně. V případě, že rozhodnutí o nepřijetí nelze doručit, ukládá se u provozovatele poštovních služeb po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené.
 • Úmysl vzdělávat se na AG potvrdí zákonný zástupce uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, pokud ředitel rozhodl o přijetí uchazeče ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
 • Nepotvrdí-li zákonný zástupce uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na AG, může být na jeho místo přijat jiný uchazeč.
 • Zápisový lístek může být uplatněn jen jednou; to neplatí v případě, že je lístek uplatňován na škole, kam byl uchazeč přijat na odvolání. Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání.

Odvolání

 • Proti rozhodnutí ředitele o nepřijetí ke vzdělávání se zákonní zástupci uchazečů, kteří splnili podmínky přijímacího řízení (dosáhli aspoň 80 bodů), mohou odvolat prostřednictvím ředitele AG, a to do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.
 • Nepřijatí uchazeči, kteří splnili podmínky přijímacího řízení (dosáhli aspoň 80 bodů), budou v případě uvolnění místa (díky neodevzdanému zápisovému lístku ze strany přijatého uchazeče) přijímáni v tom pořadí, v němž se umístili mezi nepřijatými, ale pouze za předpokladu, že zákonní zástupci podali odvolání ve výše uvedené lhůtě tří dní od doručení rozhodnutí.
 • Počet uvolněných míst bude určen tím, kolik přijatých uchazečů neodevzdá ve stanovené lhůtě zápisový lístek řediteli AG.

 

V případě, že se nepodaří obsadit 64 míst v 1. kole přijímacího řízení, mohou být vypsána další kola přijímacího řízení.

V Praze dne 25. ledna 2018

Richard Mašek, ředitel

Galerie: