Anotace seminářů pro školní rok 2017/2018

Téma: 

Nabídka obsahuje charakteristiky a specifikace seminářů podle ročníků, pro které jsou semináře určeny. Záměrem je otevření minimálně 4 seminářů pro kvinty, 4 seminářů pro sexty, 8 seminářů pro septimy a 16 seminářů pro oktávy.

První kolo přihlašování začíná ve středu 31. května ve 12. 00 hodin a končí ve středu 7. června 2017 ve 12 hodin.

 

Historický seminář

Učitel: H. Almerová

Ročníky: oktáva

Anotace: Obecný plán činnosti: - opakování a prohlubování učiva; - práce s odbornou literaturou a dobovým tiskem; - regionální dějiny; - dějiny 19. a 20. století (v úvahu přicházejí vybrané problémy, osobnosti, konflikty, hledání souvislostí, přihlíží se k zájmu studentů, k jejich  přípravě na maturitní a přijímací zkoušky); - návštěva archivu, případně odborného pracoviště ( př. Národní archiv); - návštěva vybraných historických a uměleckých expozic. Podrobnější tematický plán se bude řídit stejně jako v předešlých letech zájmem studentů (případně i jejich počtem a zkušeností), v rámci semináře si studenti zvolí témata svých maturitních prací.

 

ŠPANĚLSKÝ SEMINÁŘ

Učitel: T. Kalkusová

Ročníky: septima, oktáva

Anotace: Seminář je určen (nejen) těm, kteří uvažují o procvičování španělštiny na úrovní B1-B2. Zaměříme se v něm především na maturitní tematické okruhy – reálie Španělska a Latinské Ameriky. Kromě toho budeme procvičovat dovednosti nutné pro zvládnutí maturity, resp. mezinárodních zkoušek DELE.

 

ŠPANĚLŠTINA PRO NEŠPANĚLŠTINÁŘE III

Učitel: D. Marchionni

Ročníky: kvinta, sexta, septima, oktáva

Anotace: Seminář je určen těm, kteří v letošním školním roce navštěvují seminář španělštiny pro začátečníky a chtějí v příštím školním roce pokračovat.

 

ŠPANĚLSKÝ KONVERZAČNÍ SEMINÁŘ

Učitel: P. Lukešová

Ročníky: sexta, septima, oktáva

Anotace: Seminář je určen studentům budoucí sexty, septimy a oktávy kteří si chtějí zopakovat a upevnit to, co se ve španělštině naučili a už nemají konverzace ŠJ a zároveň mají zájem své znalosti dále rozšiřovat. Seminář bude zároveň přípravou ke složení mezinárodní zkoušky DELE, na kterou se zájemci mohou přihlásit, není však povinnou součástí semináře.

 

Vybrané kapitoly z moderních dějin

Učitel: J. Ginzelová

Ročníky: kvinta, sexta

Anotace: Srdečná dohoda, Tříkrálová deklarace, Drang nach Osten, eugenika, Marshallův plán, Montánní unie, Wirtschaftswunder, Napalm girl, Zátoka Sviní, Tokio 1964, tank číslo 23, Husákovy děti, перестро́йка a... zkrátka další. Seminář se zaměří na vybrané kapitoly z českých a světových dějin 20. století s krátkým počátečním exkurzem do 2. poloviny 19. století. Jednotlivá témata lze po domluvě a dle zájmu (do)vybrat. K prohloubení znalostí budeme využívat dokumentární materiály, texty, obrazový materiál. „Dějiny lidstva nejsou ničím jiným než dramatickým zápasem toho lepšího v nás s tím horším v nás.“ (Václav Havel)

 

Rozšiřující seminář ze ZSV

Učitel: J. Hajíček

Ročníky: oktáva

Anotace: Cíl semináře je jednoduchý a zřejmý: rozšířit a doplnit učivo předmětu Základy společenských věd a současně poskytnout základní kostru pro psaní maturitní práce, která je nezbytnou a povinnou součástí maturitní zkoušky.

 

Ekonomie a finanční gramotnost

Učitel: J. Hajíček

Ročníky: kvinta, sexta

Anotace: Seminář bude v prvním pololetí věnován základům ekonomického myšlení, v druhém pak praktické finanční gramotnosti. Součástí semináře budou i praktické aktivity, které studentům a studentkám napomohou orientovat se v oboru, který je na gymnáziích tradiční popelkou ležící zcela mimo zájem.

 

Cesta do hlubin študákovy duše (ZSV)

Učitel: T. Pešek

Ročníky: septima, oktáva

Anotace: Jste si vědomi všech svých schopností? Na co máte nadání či dokonce talent? Jak vést terapeutický rozhovor? Znáte nějaké psychodiagnostické metody a víte jak je použít a vyhodnotit? Co je psychopatologie? Umíte vést asertivní komunikaci a odhalit manipulaci? Jak zvládat hněv, agresi, stres nebo trému? Učíte se efektivně? Jak poutavě prezentovat? Co je „Já“? Jaké jsou Vaše silné a slabé stránky? A umíte jich využít ve svůj prospěch? Co je vlastně komplex? Chcete se naučit relaxačním technikám? Chcete-li se o sobě a o ostatních něco interaktivní metodou něco dozvědět, je to seminář pro Vás. Trochu teorie a hodně praxe!

 

CHEMICKÉ REPETITORIUM

Učitel: I. Chlebounová

Ročníky: septima, oktáva

Anotace: Doplnění mezer ve středoškolském vzdělání. Možnost vyzkoušet některé laboratorní pokusy, práci s měřicími přístroji Vernier a Pasco, navštívit odborné ústavy a chemicky zajímavé provozy. Využití mezipředmětových vztahů a environmentální výchovy. Prostor pro hlubší ponoření do vybraných témat a vlastní badatelskou práci.

 

Zeměpisný seminář

Učitel: J. Chloupková

Ročníky: oktáva

Anotace: Vybrané kapitoly z fyzickogeografické sféry a socioekonomické sféry dle zájmu a potřeb studentů – zaměřeno na přípravu k maturitě . Práce s mapou v terénu, návštěva výstav se zeměpisnou tematikou, návštěva přednášky na AV v rámci Týdne vědy a techniky, návštěva filmového představení Jeden svět, příp. beseda s pozvaným hostem; povinná účast na zeměpisných soutěžích Pražský globus a zeměpisná olympiáda.

 

Sportovní hry v odbíjené (TV)

Učitel: J. Chloupková

Ročníky: kvinta, sexta, septima, oktáva

Anotace: Průřezově pro všechny zájemce vyššího gymnázia, kteří se chtějí něco naučit - nácvik základních herních činností, které budou aplikovány ve hře.

 

Cogito, ergo hic sum ? (Fy)

Učitel: P. Kolář

Ročníky: septima

Anotace: Obsah bude věnován zejména přípravě na maturitní zkoušku z fyziky systematickým kurzem zaměřeným na maturitní témata, poskytne ucelený přehled středoškolské fyziky s důrazem na podstatné a průřezové oblasti, sjednotí matematický aparát fyziky s vyústěním do vysokoškolské fyziky (diferenciální a integrální počet, základy teorie pole), bude v průběhu roku podle možnosti doplněn nabídkou pokusů pro SŠ na Katedře didaktiky fyziky MFF UK.

 

Seminář z fyziky

Učitel: bude upřesněno

Ročníky: oktáva

Anotace: Obsah bude věnován zejména přípravě na maturitní zkoušku z fyziky systematickým kurzem zaměřeným na maturitní témata, poskytne ucelený přehled středoškolské fyziky s důrazem na podstatné a průřezové oblasti, sjednotí matematický aparát fyziky s vyústěním do vysokoškolské fyziky (diferenciální a integrální počet, základy teorie pole), bude v průběhu roku podle možnosti doplněn nabídkou pokusů pro SŠ na Katedře didaktiky fyziky MFF UK.

 

Česká a světová literatura ve filmu

Učitel: M. Kroftová

Ročníky: oktáva

Anotace: Seminář je založen na srovnávání literárního a filmového díla, stěžejní část filmových zpracování pochází ze 60. let. Částečná úprava seznamu děl podle přání zúčastněných probíhá na prvním semináři, zaměřili bychom se na literaturu vzniklou od 2. světové války, a to převážně českou. Také na filmová zpracování autorů z české nové vlny. Smyslem je pomoci hlouběji pochopit dílo v kontextu dobovém i uměleckém a dále práce s původním textem z literárního díla. Každý seminarista pro ostatní zpracuje jedno literární dílo a poreferuje o něm, dále se účastní rozborů textů a diskusí nad díly ostatními.

 

Starší česká a světová literatura ve filmu

Učitel: M. Kroftová

Ročníky: septima

Anotace: Seminář je založen na srovnávání literárního a filmového díla. Částečná úprava seznamu děl podle přání zúčastněných probíhá na prvním semináři, zaměřili bychom se na literaturu vzniklou do 2. světové války. Smyslem je pomoci hlouběji pochopit dílo v kontextu dobovém i uměleckém a dále práce s původním textem z literárního díla. Smyslem je také poznat širší spektrum literárních děl. Díla korespondují s nabídkou ve školním seznamu literatury plánovaném k maturitě 2018/2019. Každý seminarista pro ostatní zpracuje jedno literární dílo a poreferuje o něm, dále se účastní rozborů textů a diskusí nad díly ostatními.

 

Seminář z hudební výchovy

Učitel: M. Kroftová

Ročníky: septima, oktáva

Anotace: Vyučující probírá (opakuje a doplňuje) témata podle maturitních okruhů, a to z hudebních forem (výklad, referáty), dějin hudby (výklad, referáty), teorie (cvičení), probíhají rozbory ukázek (práce s partiturou či jiným notovým materiálem), maturanti opakují formou písemných prací. Cílem semináře je připravit maturanty k maturitní zkoušce a pro ostatní poznat širší spektrum skladeb z oblasti vážné hudby poslechem skladeb, převážně s partiturou či jiným notovým materiálem. Součástí pro maturanty je i příprava praktického maturitního hudebního výstupu (hra na nástroj). Veřejné maturitní přehrávky probíhají v posledním týdnu výuky maturantů.

 

Od Sklepa k „andělům“ (Čjl)

Učitel: M. Kroftová

Ročníky: septima, oktáva

Anotace: Diskusně-reflexivní seminář. Inspirací k diskusím a reflexivním úvahám (i písemným) nám bude osobnost Otakáro Schmidta a procházka jeho dokumentární tvorbou; jeho náměty, inspirace a hledání duchovních cest.

 

Rozšiřující seminář z biologie (se zaměřením na zoologii a ekologii)

Učitel: K. Landová

Ročníky: septima, oktáva

Anotace: Seminář je z větší části zaměřen na zoologii. Kromě systematické zoologie bude součástí semináře poznávání živočichů, jejich ekologie a etologie, ochrana přírody u nás i ve světě, zoogeografie apod. V hodinách budou pravidelně využívány prezentace a krátká videa. Součástí semináře bude též ekologie stanovišť (částečně probíraná v septimách) s nejvýznamnějšími živočišnými a rostlinnými druhy. Na základě přání studentů je po dohodě možno (v rámci časových možností) zařadit i jiná témata, která byla v klasických hodinách probrána jen okrajově nebo z časových důvodů vůbec, včetně těch, která nebývají v klasických hodinách zmiňována, ale mohou se vyskytnout u přijímacích zkoušek. Součástí semináře bude i práce s mikroskopem a základní laboratorní technika, práce s pracovními listy, které budou mít studenti k dispozici, cvičné testy, v rámci možností i exkurze.

 

Zoologický seminář

Učitel: K. Landová

Ročníky: sexta

Anotace: Seminář bude volně navazovat na látku probranou v nižších ročnících. Rozhodně se nebude jednat o opakování podle prezentací a pracovních listů. Seminář bude spíše zaměřen na ty oblasti zoologie, na které v klasických hodinách nezbýval prostor (např. určování živočichů v přírodě, určování ptactva podle hlasu, práce s určovacími klíči, laboratorní cvičení, exkurze, dokumenty o přírodě, ochrana přírody u nás a ve světě, kriticky ohrožené druhy, živočichové jednotlivých ekosystémů aj.)

 

Seminář z matematiky

Učitel: Z. Lauschmann

Ročníky: kvinta

Anotace: Cíl : Prohloubení základního učiva kvinty se zřetelem ke  státní maturitě z matematiky, některé rozšiřující poznatky užitečné k dalšímu studiu matematiky. Obsah: - Determinanty – použití v soustavách lineárních rovnic; - Důkazy matematických tvrzení vč. matematické indukce; - Zobrazení, mohutnost množin; - Komplexní čísla v algebraickém tvaru

 

ECCE HOMO (SOMATOLOGIE ČLOVĚKA)

Učitel: P. Málek

Ročníky: septima, oktáva

Anotace: Již tradiční seminář z biologie, zaměřený na anatomii a fyziologii člověka, s náhledem do patologie a patofyziologie, využívající zajímavé filmové dokumenty o stavbě a funkci lidského těla, návštěvy odborných ústavů, přednášky a praktická cvičení. Vhodný jako příprava ke zkouškám na biologické a lékařské obory.

 

HERBARIUS (ROSTLINOPIS)

Učitel: P. Málek

Ročníky: kvinta, sexta

Anotace: Seminář z biologie zaměřený na botaniku a obory co s ní souvisí, seznámíme se s některými rostlinami podrobněji, pokusíme se je netradičně využít, poznáte jejich hospodářské a léčebné využití, naučíte se používat byliny v praxi, dozvíte se o uplatnění rostlin ve výživě, či znovuobjevíte některá zaniklá využití rostlin.

 

SEMPERVIVUM (SURVIVAL)

Učitel: P. Málek

Ročníky: sexta, septima

Anotace: Víte, co je survival? Dokážeme se přizpůsobit globálním změnám? Umíme využít své schopnosti k přežití v extrémních podmínkách? Dokážeme si jako naši předkové opatřit potravu v přírodě, rozdělat oheň, najít pitnou vodu, orientovat se v neznámém terénu, zkrátka přežít? Jak být připraven na krize a katastrofy jako je např. blackout, požár, povodeň, epidemie, apod.? Na podobné a další otázky budeme v našem semináři hledat odpověď teoreticky i prakticky.

 

Literární seminář - AJ

Učitel: M. Moravcová

Ročníky: sexta

Anotace: V tomto semináři budeme číst, psát, překládat, povídat si o přečteném, budeme-li mít odvahu a chuť, můžeme se pokusit o drama. Taktéž o návštěvu souvisejících divadelních představení. Na programu jsou kratší texty – jak prozaické, tak poetické - inspirativních autorů – např. B. Malamuda, Dorothy Parker, Flannery O´Connor, T. Roethka, R. Frosta, Emily Dickinson, I. Singera, E. Ionesca a vlastně i W. Shakespeara. V průběhu dojde i na trochu literární historie a teorie. Předpokladem je solidní znalost angličtiny.

 

Literární seminář -ČJL

Učitel: M. Moravcová

Ročníky: oktáva

Anotace: Seminář je určen hlavně studentům, kteří si chtějí vybrat češtinu jako svůj profilový maturitní předmět. Cílem bude společně vytvořit 20 maturitních okruhů, které mohou být pojaty žánrově, zeměpisně, tematicky – případně kombinací zmíněného tak, aby nás zajímaly. Účastníci semináře mohou očekávat hodně čtení, psaní, diskuzí nad texty, může dojít i na související filmy, návštěvy výstav a divadelních představení. V druhé polovině semináře se budeme věnovat vašim intenzivně vznikajícím literárně-vědným, případně literárně-historickým pracím, které budete muset při jedné části maturitní zkoušky obhájit. Prostor pro tvůrčí psaní poskytne slohová práce (psaná pak na místě, rukou, po dobu asi 4 hodin). Součástí profilové maturity je i ústní zkouška z 20 okruhů (tedy tři rovnocenné části, pro úspěšné složení maturitní zkoušky je nutné úspěšně absolvovat každou z nich).

 

Informatický seminář

Učitel: V. Nulíček

Ročníky: oktáva

Anotace: V průběhu semináře budou probírány a prohloubeny jednotlivé okruhy, se kterými se žáci setkali v průběhu studia. Počátečním předpokladem jsou základní znalosti a dovednosti středoškolské problematiky informačních a komunikačních technologií. Cílem semináře bude prohloubit znalosti studentů ve znalostech a dovednostech základních informačních technologií, především se budeme věnovat základům algoritmizace a programování, operačním systémům a počítačovým sítím, databázovým systémům a prohloubení dovedností v kancelářských a dalších aplikacích, s nimiž se studenti během studia IVT setkali. Seminář je vhodný po žáky, kteří uvažují nad vysokou školou technického charakteru, kde bude vyžadována orientace v problematice informačních a komunikačních technologií.

 

PROPOJME PŘÍBĚHY SE ŽIVOTEM

Učitel: V. Šubová

Ročníky: septima, oktáva

Anotace: Seminář je zaměřen především na příběhy a světovou literaturu. Vychází z přesvědčení, že velké, archetypální příběhy se stále opakují a proměňují. Že v příbězích se ukrývá zásadní zkušenost lidstva. Propojíme základní příběhy z Bible, antických děl, Shakespeara a mistrů 19. století, abychom lépe pochopili moderní literaturu i realitu 20. a 21. století Příběhy Medey, Klytaimnestry, Kaina a Abela či biblických bratrských sporů budou aktuální i pochopitelnější, když je srovnáme s reálnými rodinnými spory i obrazem života v Shakespearovi, Dostojevském, Steinbeckovi, Potokovi, Balabánovi či Irvingovi... Literaturu nazýváme ZRCADLEM života. Klíčová slova mého semináře jsou: ZPŘÍTOMNIT příběhy, POROZUMĚT jim a POCHOPIT je v SOUVISLOSTECH. Blog k semináři – včetně nabízených témat: http://valikova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=434741 A tento šuplík na blogu je věnovaný jednotlivým tematickým celkům: http://valikova.blog.idnes.cz/?us=43104

 

SVĚTOVÁ LITERATURA , FILM a DIVADLO

Učitel: V Šubová

Ročníky: sexta, septima

Anotace: Seznámíme se s nejlepšími filmovými adaptacemi románů a divadelních her, srovnáme některé filmové pasáže s textovou předlohou, zkusíme si napsat scénář či adaptovat divadelní hru pro potřeby AG (v úvahu přichází hra W. Shakespeara Mnoho povyku pro nic či Kupec benátský).

 

Česká literatura v samizdatu a exilu

Učitel: A. Petružalková

Ročníky: kvinta, sexta, septima, oktáva

Anotace: Seminář, který seznamuje studenty s dějinami české ineditní literatury, od jejích kořenů v 50. letech (včetně literatury psané v komunistických lágrech) po samostatné edice vydávané v 70. a 80. letech v československém samizdatu a činnost exilových nakladatelství. Vedle četby základních textů budou součástí semináře i setkání s „pamětníky“ a přímými účastníky a literárně- vlastivědné procházky po místech klíčových pro disentovou a undergroundovou komunitu.

 

Příprava na zkoušku DELF B2

Učitel: bude upřesněno

Ročníky: septima, oktáva

Anotace: Seminář je zaměřen na přípravu k mezinárodní zkoušce DELF, úrovně B2. V semináři se budeme hlouběji věnovat gramatickým jevům a různým společenským tématům. Žáci si budou moci procvičit a prohloubit slovní zásobu, trénovat mluvený, písemný projev a poslech. V semináři se budeme učit, jak argumentovat, debatovat a obhajovat svůj názor ve francouzském jazyce a jak svůj projev strukturovat.

 

Francouzsky autenticky

Učitel: bude upřesněno

Ročníky: kvinta, sexta

Anotace: V semináři si žáci mohou prohloubit zásobu a gramatiku v kontextu (články, písně...). Budeme poslouchat reportáže, což studentům umožní slyšet aktuální francouzštinu, lépe se orientovat v poslechu a následně ústně či písemně je dále využít k vyjádření svého názoru. Cílem je žákům pomoci se vyjadřovat plynněji a v širším spektru. Seminář směřuje k jazykové úrovni B1.

 

SEMINÁŘ Z PROGRAMOVÁNÍ

Učitel: M. Španěl

Ročníky: sexta, septima, oktáva

Anotace: Konkrétní náplní semináře bude vytváření autonomních pohyblivých robotů z lega ze stavebnice Mindstorms a posléze dalších robotů z libovolného materiálu s využitím Raspberry Pi. V týmech vytvoříme návrh konstrukce a a zapojení elektroniky, zvolíme vhodné motory, senzory a nosnou konstrukci, sestavíme robota a naprogramujeme jeho autonomní chování pro danou úlohu. Seminář je určen pro sexty až oktávy. Základní dovednosti v programování nejsou nezbytné, ale jsou výhodou.

 

Žánry a formy latinské literatury

Učitel: O. Trepeš

Ročníky: septima, oktáva

Anotace: Pokusíme se společně nejprve stručně probrat dějiny římské literatury s důrazem na její kořeny a východiska v literatuře řecké – to vše až k samému závěru antiky a rozkvětu křesťanství. Pak se výběrově soustředíme na jednotlivé literární žánry a formy (historiografie, dopis, komedie, satira, epigram, větší epické básně, topos„locus amoenus“/popis krásného místa/, náboženské texty aj.) přičemž se pokusíme vymezit, jak vznikly, co se od nich požadovalo a jak se dále proměňovaly a to i ve srovnání s dnešním využitím. Psal Jacques Le Goff své dějiny stejně a se stejným záměrem jako Sallustius? Od studentů se čeká aktivní zapojení a příprava srovnání svého oblíbeného žánru s antickými vzory-předlohami-formami.

 

Matematika a selský rozum

Učitel: Z. Vavřín

Ročníky: oktáva

Anotace: Rozsah témat odpovídá katalogu požadavků ke státní maturitě z matematiky. Výuka se zaměřuje na propojení poznatků z různých tematických celků, rozvíjení samostatného logického uvažování a tvůrčí aplikace poznatků matematických poznatků na řešení různorodých úloh, obvykle vyžadujících nalezení vlastního (nenadrilovaného) přístupu. Seznam opakovaných témat: výrazy, množiny, rovnice, nerovnice a soustavy, slovní úlohy, grafy, diagramy, funkce obecně, základy práce s exponenciálními a logaritmickými funkcemi, goniometrie, početní úlohy planimetrie a stereometrie, vektory a anal. geometrie přímek v rovině, aritmetická a geometrická posloupnost a nekoneč. geom. řada, základy pravděpodobnosti, statistiky a kombinatoriky.

 

Diferenciální a integrální počet

Učitel: Z. Vavřín

Ročníky: septima

Anotace: Seminář seznámí s pojmem limity posloupnosti a funkce (práce s veličinami nekonečně mrňavými i nekonečně velikými :-) ), s pojmem derivace funkce a jeho obrovským významem (hledání extrémních hodnot funkcí, souvislosti mezi fyzikálními veličinami jako dráha, rychlost a zrychlení…) a s pojmem integrálu a jeho aplikacemi pro výpočet obsahu „křivých“ obrazců, délky křivek, objemu rotačních těles atd. V krátkosti uvede základy teorie grafů (jako zcela nečekané součásti matematiky, oboru blízkého spíše algoritmickému způsobu uvažování informatiků). (Viz též ŠVP, Seminář z matematiky.)

 

Matematika pro matematicky a technicky zaměřené

Učitel: Z. Vavřín

Ročníky: oktáva

Anotace: Seminář zopakuje a prohloubí všechna důležitá témata SŠ matematiky studentům, kteří plánují studovat dále technické obory a nebo matematiku jako takovou (učitelsky či teoreticky). Budou probrány: množiny, výroky, důkazy, úpravy výrazů, řešení rovnic a nerovnic, funkce obecně a speciálně pak fce exponenciální a logaritmické a rovnice s nimi, fce goniometrické a goniometrické rovnice, posloupnosti a řady, limity posloupností a funkcí, derivace a integrály, konstrukční i početní planimetrii a stereometrii, analytickou geometrii, kombinatoriku, pravděpodobnost a základní pojmy statistiky

 

Seminář z filosofie

Učitel: D. Vejvodová

Ročníky: septima, oktáva

Anotace: Filosofický seminář bude založen na pravidelné domácí četbě především z děl moderních autorů. Výuka je vedena formou krátkých výkladů a následné diskuse nad texty. Časté jsou také návštěvy externích přednášejících. Součástí semináře bude intenzivní práce na maturitních seminárních pracích. Účast maturantů ze Základů filosofie se předpokládá.

 

Seminář z matematiky pro sexty

Učitel: P. Tomášek

Ročníky: sexta

Anotace: Prohloubení a rozšíření základního učiva sexty a využití matematiky v dalších vědách. Rozšíření učiva o matice a řešení soustav lineárních rovnic Gaussovou eliminací, užití determinantů, Cramerovo pravidlo pro řešení soustav rovnic a nakouknutí do limit funkce.

 

Latinský seminář

Učitel: R. Mašek

Ročníky: oktáva

Anotace: Jazyk, literatura, reálie.

 

Klasická řečtina

Učitel: R. Mašek

Ročníky: oktáva

Anotace: Jazyk, literatura, reálie.

 

Hraj! - Divadelní seminář

Učitel: Martina Dobiášová

Ročníky: kvinta, sexta, septima, oktáva

Anotace: Chcete dělat divadlo? Mít velké pestrobarevné kulisy? Udělat si kostým z krepáku a hrát princeznu? V tom případě se sem nehlaste! Zajímá vás, jak lépe ovládat svůj hlas? Vyprávět? Improvizovat? Objevit svůj text? Nebo si ho napsat? Zjistit konečně, co dělá dramaturg? A režisér? Vnímat lidi kolem sebe? Nalézat společný jazyk? Pochopit, jak vzniká představení a jak o něm lze přemýšlet? Vyjádřit se? Tvořit? Pak jste tu správně. Ať už vás zajímá cokoli z výše zmíněného, můžete si být jistí, že divadlo má v zásobě formu, která je vhodná právě pro vás. V prvních měsících semináře si ujasníme, co pro nás divadlo znamená a kterou z mnoha cest k němu se chceme vydat. V průběhu roku pak budeme hledat a experimentovat, abychom nakonec vytvořili vlastní divadelní představení. Seminář pro všechny, kdo nechtějí divadlo nacvičovat, ale zkoušet! Kdo jsem: Martina Dobiášová je lektorka, recitátorka, členka divadelního souboru a čtenářka z povolání, která pomáhá ostatním vyjádřit se, ať už v knihách, v životě, či na jevišti. Vystudovala Filozofickou fakultu MU. Nakonec se však rozhodla věnovat dramatické výchově a divadlu. Vede několik souborů, organizuje festivaly i soustředění.

 

Sbor a orchestr AG

Učitel: I. Angelov

Ročníky: kvinta, sexta, septima, oktáva

Anotace: Sbor a orchestr AG

 

Dokumentární přístupy k filmu

Učitel: V.Ježková

Ročníky: kvinta, sexta, septima, oktáva

Anotace: Dokumentární film od hraného filmu odlišuje charakter jeho vztahu ke světu v němž žijeme. Skutečnost je však natolik komplikovaná, že přívlastek dokumentární neznamená nutně pravdivý či autentický. Co tedy dělá dokumentární film dokumentárním? Jaké jsou jeho metody a konvence? Jaká je role autora? V našem semináři budeme objevovat nástroje, jimiž film vytváří svá sdělení, poselství, svůj smysl. Analýza příkladových dokumentárních filmů a společná diskuse nám zvýší vnímavost vůči filmovému médiu. Pochopíme důležitost rámování obrazu, významotvornost zvuku i filmové montáže/střihu.V druhém semestru zkusíme natočit své vlastní dokumenty. S důrazem na předešlé reflexe se pokusíme filmem vyjádřit svou vlastní vizi, tezi, myšlenku, záměr. Seminář je doporučen studentům septim a oktáv, kteří jsou ochotni sdílet své názory a vidění světa s ostatními. Doporučená literatura: Nichols, Bill: Úvod do dokumentárního filmu. Praha: AMU-JSAF, 2010.

 

SOUHRN INFORMATIKY

Učitel: V. Nulíček

Ročníky: oktáva

Anotace: V průběhu semináře budou prohloubena a propojena jednotlivá témata, se kterými se žáci setkávali v průběhu studia. Seminář je vhodný pro žáky, kteří se chtějí hlásit na vysokou školou technického charakteru, kde bude vyžadována orientace v problematice informačních a komunikačních technologií.

 

Diplomní seminář z německého jazyka

Učitel: bude upřesněno

Ročníky: kvinta, sexta, septima, oktáva

Anotace: Diplomní seminář z německého jazyka pro všechny německé skupiny.

 

Seminář z výtvarné výchovy

Učitel: A. Angelová

Ročníky: septima, oktáva

Anotace: Cílem semináře je mapovat významná období dějin výtvarné kultury. Všímat si do hloubky některých specifických děl, stěžejních výtvarných období či jednotlivých umělců i témat. Úkolem semináře je samostatná orientace studentů ve výtvarných směrech a schopnost „číst„ ve výtvarném uměleckém vyjadřování. Z praktických úkolů se seminář zaměřuje na samostatné výtvarné projekty studentů, které jsou dlouhodobé. Oceňuje se aktivní a kreativní přístup. Kromě klasické malby a kresby je zde dána možnost pro uplatnění netradičních metod. Keramika, grafika, fotografie, tvorba kostýmů, použití ICT, animace apod. Studenti oktáv s předpokladem vstupu na maturitní zkoušku v druhém pololetí vypracovávají výtvarný projekt podle samostatného výběru. Ten potom tvoří nedílnou součást maturitní praktické zkoušky z předmětu EVV. Vždy se střídá jednou za týden výuka teoretická s praktickou uměleckou činností. V neposlední řadě v semináři půjde také o návštěvu aktuálních výstav, sledování klauzurních prací na UMPRUM, návštěva Fakulty architektury ČVUT pro přípravu na přijímací talentové zkoušky z kresby.

 

TABOOS AND ISSUES (AJ)

Učitel: J. Váňa

Ročníky: kvinta

Anotace: Are you fed up with grammar and all the boring topics being discussed during your English lessons? Would you like to expand your conversational and presentation skills? This seminar is here right for you! Through both terms the English language seminar called Taboos and Issues will be covering topics which are widely recognised to be top secret or at least not often discussed. To give some examples, we will mention topics such as: Swearing, Human and Animal Rights, HIV and AIDS, Euthanasia, Addictions, Power of Media, Privacy, Vanity and Metrosexualism, Gay Minority, Bullying... This is just a tiny part of the whole content of the seminar! What to get the food for thought from? The seminar is based on the book called Taboos and Issues; we will be also dealing with movies, songs, short-stories, newspaper articles... To get a mark, students will be asked to prepare a short presentation in groups; the topics will be chosen from a list prepared by the teacher. Then, from time to time also a short piece of writing will be required. What do you need for the seminar? Enthusiasm, willingness to talk and share your opinion. The required level of English is pre-intermediate/intermediate (“kvarta class” level)

 

BEING … DIFFERENT

Učitel: O. Špaček

Ročníky: septima, oktáva

Anotace: Reading, thinking and talking about books and what they mean. The link between all the books we will read and discuss is difference. Some possible differences we may choose to explore are: eing an immigrant, children and adultsv ethnicity, having “a condition”. This should be a relaxed course with tea, biscuits and enjoyable conversations. Nice books, nice people, memorable moments. In and outside school. There will also be exciting, yet challenging, tasks to tackle at home, so you will have to bring more time than just the time of the contact sessions. I would certainly love to get creative or possibly extend the course with film viewings on a voluntary basis, but naturally, this depends on the group in which we will meet. I am very much looking forward to this course with you and hope that we can make it one of the most inspiring classes on your schedule next year. See you in September! NB: Please discuss your language level with your English teacher or see me before signing up for this course.

 

TOWARDS ACADEMIC READING AND WRITING

Učitel: O. Špaček

Ročníky: septima, oktáva

Anotace: The key to success in higher studies is the ability to critically read and write. Come with me on an inspiring journey of discovery through text. We are going to read texts on a variety of topics, such as culture, education, media, politics, science and statistics, and try writing for different purposes and using different styles. The course is great for students who are avid readers but need a lot of encouragement to start writing, or those who love to write in Czech but feel that their English texts are simpler than they would like them to be. Key components of the course: * reading strategies: from pre-reading to taking notes, * internet research step by step. * writing strategies: planning, writing, editing, * personal strategies for independent learning. Please discuss your language level with your English teacher or see me before signing up for this course.

 

 

Galerie: