Zápis ze schůze RR 6. dubna

Datum a místo konání: 6. dubna 2016, Kavárna U Svaté Ludmily

Schůzi zahájil v 19:00 hod. předseda Rady rodičů pan Herian

Dle prezenční listiny je přítomno 15 členů Rady rodičů z 19-ti a členská schůze je tedy usnášeníschopná.

Program členské schůze:

  1. informace o činnosti předsednictva RR

  2. stav členské základny

  3. AGORA - žákovský projekt

  4. spolupráce s Ž.R.A.G

  5. finanční informace

  6. maturitní ples 2016 / plesový výbor

  7. plán akcí RR na školní rok 2015-2016

  8. diskuze / různé

Program členské schůze byl schválen jednomyslně.

 

1. Informace o činnosti předsednictva

- byl proveden zápis v OR a předsedovi byl zřízen přístup k účtu RR

- předsednictvo se fyzicky sešlo dne 16.12.2015

- komunikace mezi členy předsednictva je vesměs emailem nebo operativně telefonicky

- byla zpracována revizní zpráva za období od 1.9.2014 do 31.8.2015 - bez výhrad (další revizní zpráva by měla být do 8/2016, nejpozději do 9/2016)

- v jednání jsou různé sponzorské aktivity - např. sezení ze zrušené pobočky ČSAS

- předseda řešil spolu s vedením školy incident na lyž.výcviku (vyřešeno ke spokojenosti zúčastněných, není třeba dalších opatření)

 

2. Členská základna

Administrativním nedopatřením byla v listopadu vyřazena z Rady rodičů paní Renata Gregorová. Po prošetření všech okolností byla Předsednictvem RR formálně přijata zpět mezi členy Rady rodičů. V tuto chvíli má Rada rodičů 19 členů.

Doporučení všem členům: při platbě příspěvku Radě rodičů prosím uvádějte do poznámky, že se jedná o členský příspěvek, aby nebyl zúčtován jako dar

 

3. AGORA

Z vlastní iniciativy na Radě rodičů vystoupila zástupkyně AGORY -Tereza Martinovská. Představila AGORU a její organizaci. Proběhla diskuse, zejména k vyúčtování a dodání relevantních dokladů pro zaúčtování. Rada rodičů požádala o dodání všech dokladů co nejdříve, aby mohla provést vyplacení částky do týdne, tj. Do 13.4.2016. Došlo ke shodě, že pro příští školní rok je nutné začít s komunikací co nejdříve.

 

4. Ž.R.A.G.

Jednání s Ž.R.A.G. vede za RRAG paní Šenová a paní Černohorská. Body spolupráce, které vzájemně sepsaly a přijaly v 12/2015 obě rady, projednalo předsednictvo a postupně se naplňují. Jedná se zejména o vzájemnou podporu při společných akcích – informování rodičů o připravovaných akcích Ž.R.A.G. a informování studentů o akcích RRAG, pomoc s hodnocením tříd, dále slaďování témat, která řeší obě rady (např. problematika jídelny, toalet).

 

5. Finanční informace - účetnictví:

Stav účtu k 31.3.2016: 165.585,70 Kč.

Nevypořádané závazky: drobné dílčí vratky záloh na ples; přerozdělení zisku z maturitního plesu dle pravidel Plesového výboru.

Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2015 bylo podáno 1.4.2016

Vyúčtování „srážkové“ daně za rok 2015 bylo podáno 1.4.2015 - daň 458,- Kč je uhrazena.

Dne 14.12.2015 byl Radě rodičů poskytnut dar ve výši 25.100,- Kč od bývalé předsedkyně RRAG paní Konečné na zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí studentů AG.

Dobrovolný příspěvek od rodičů, o který jsme požádali, činí celkem 24.150,- Kč

Proběhla diskuse k využití příspěvku od rodičů (např. vybavení tělocvičny, dataprojektory). RRAG souhlasí s návrhem, aby byla částka nabídnuta jako dar AG a aby pan ředitel navrhl konkrétní účel a potřebnou částku. O účelu využití by měli být následně informováni rodiče.

Pan Zvonař informoval RRAG, že poskytl AG sponzorský dar ve výši 25.000,- Kč na zakoupení dataprojektoru pro třídu, kam chodí jeho vnuk.

Pan Vacek doplní informace o výši příspěvku rodičů, příp. další informace na webové stránky AG.

 

6. Maturitní ples 2016 / Plesový výbor

Finanční výsledek maturitního plesu 2016: výnos 37.960,- Kč

Rozdělení: Oktávy 18.980,- Kč (z toho vratka zálohy 17.694,- Kč, podíl z výnosu 1.286,- Kč)

Primy 7.592,- Kč

PRAG 11.388,- Kč

Upozornění: daň z příjmu je povinna uhradit RRAG, což snižuje podíl na zisku, který RRAG připadne RRAG byla seznámena s množstvím aktivit kolem Plesového výboru 2015/2016 a proběhla diskuse k budoucí organizaci pro šk.rok 2016/2017.

RRAG zastřešuje financování plesu. Nejvyšší položkou je pronájem sálu, který se musí zaplatit dopředu. Další výdaje a činnosti souvisejí s kapelou, OSA, účtenkami od studentů, označením lístků, volnými vstupenkami, vybíráním a vracením příspěvků primánů a oktavánů atd.

Jako alternativu předseda uvedl sál v Lucerně. Zde se sál hradí až po samotném plese, kapacita je větší. Naopak kvůli vytíženosti Lucerny může být problém s nalezením termínu konání plesu.

V případě Národního domu na Vinohradech (NDV) je ve hře i možnost snížení pronájmu, pokud se naváže bližší spolupráce s Taneční školou NDV. RRAG souhlasí, aby předseda otevřel toto téma s ředitelem AG.

 

7. Plán akcí na tento školní rok:

- Almary - akce se uskutečnila dne 7.12.2015, výtěžek: 6.569,- Kč. Děkujeme paní Adámkové a dalším za organizaci akce.

- Soutěž o nejhezčí třídu: hodnocení tříd proběhlo od 11.3. do 19.3.2016 (plakáty už byly staženy z nástěnek AG); za RRAG hodnotily paní Gregorová a paní Černohorská, dále dva zástupci Ž.R.A.G. a paní profesorka Angelová, všechny třídy jsou nafoceny; vítězné třídy 2.A a 6.B obdrží diplom a finanční odměnu ve výši 2.000,- Kč; za 2. a 3.místo budou předány diplomy; paní Šenová zajistí předání cen a umístění aktuality na webu AG

- AGORA – diskutována v bodě 3., jedná se o podporu finanční (loni 6.000,- Kč jednorázově max, proti účtenkám); akce se zúčastnili někteří členové RRAG

- Akademie - organizují sexty na určité téma, vystupují všechny třídy; jedná se o podporu finanční (loni 2.000,- Kč); v letošním roce zatím nemáme bližší informace, více zjistí paní Šenová

- Sběr víček - plakátky visí, sběrné místo existuje, Ž.R.A.G. podpořila akci; v plánu je ověřit, jaký je aktuální stav a co dál

- Cena RR - Uděluje se za zajímavý mimoškolní projekt studentům nebo studentovi; Pravidla upravuje Školní řád, případné změny jsou možné až pro příští školní rok; Nominovat může kdokoliv – RRAG, studenti, profesoři, rodiče... Akci si pro rok 2016 bere na starosti paní Adámková, nominace podpoříme také u Ž.R.A.G.

- Školní jídelna - Zástupci RRAG (pí Šenová a pí Černohorská) využívají možnosti ochutnávky jídla minimálně jednou za čtvrtletí a komunikují se správcem jídelny, panem Pechem; Fronty vznikají proto, že v některé dny končí většina tříd ve stejný čas a všichni se pak hromadí v jídelně. Ze strany pana správce se situace řeší operativně tím, že starší studenti mohou využít salonek v podzemí, čímž se fronta trochu odlehčí.O přidání přílohy si mohou studenti požádat kdykoliv, maso se může přidávat až po ukončení výdejní doby. Jídelně se bude věnovat také paní Pelantová, společně se pokusí jednat se školou o možnostech zlepšení. Aktuální informace od pana Pecha: Od září dojde ke zdražení obědů, tedy částky tzv. školného. (Cena na potraviny zůstane, školné se zvedne ze 2,- Kč na 5,- Kč pro studenty AG, pro studenty jiných škol na 10,- Kč). Stále se řeší problém kuchařů, za tabulkové platy není šance kvalitního kuchaře zaměstnat.

Návrh na spolupráci se školou v oblasti zahraničních výjezdů: skupina studentů ze školy jezdí do Jeruzaléma. Výlety jsou drahé. Škola by ráda získala sponzoring pro celou akci, ne pro jednotlivé děti. Nemáme další informace k tomuto tématu, zjistíme je při nejbližším jednání s panem ředitelem.

Návrh na novou soutěž o nejlepšího profesora. Po projednání s Ž.R.A.G. byl tento návrh odložen, vrátíme se k němu v dalším školním roce. Diskutovala se možnost navázat soutěž na hodnocení plnění Memoranda (Memorandum sepsali studenti a obsahuje pravidla vztahů mezi nimi a profesory.)

Spolupráce na vylepšení ostatních prostor školy (nová aktivita). V březnu paní Šenová prošla s paní profesorkou Angelovou budovu školy a diskutovaly možnosti vylepšení a výzdoby prostor (chodby, odborné a nekmenové učebny, volné prostory v podzemním patře). Do spolupráce je zapojen také pan ředitel, zatím zjišťujeme možnosti a jednáme o bezplatném získání vybavení.

 

8. Diskuze / různé:

- Návrh na fond, ze kterého by se mohlo přispívat např. na lyžařský výcvik pro studenty, kteří se dostali do sociální nouze (např. smrt jednoho z rodičů).

- Diskutován byla také možnost finanční odměny od RRAG studentům, kteří AG reprezentují na olympiádách a soutěžích.

Jednání členské schůze Rady rodičů bylo ukončeno v 21:00 hodin.

Galerie: