Zápis ze schůze RR 2. listopadu

Členská schůze Rady rodičů - zápis

Datum a místo konání: 2. listopadu 2015, Kavárna U Svaté Ludmily

Schůzi zahájila v 18:10 hod. předsedkyně Rady rodičů paní Konečná

Dle prezenční listiny je přítomno 14 členů Rady rodičů ze 17ti a členská schůze je tedy usnášeníschopná.

Program členské schůze:

1. informace o činnosti Žákovské rady gymnázia (Ž.R.A.G.)

2. noví členové RR - přivítání a hlasování o jejich přijetí do RR

3. hlasování o novém znění Stanov (zaslány emailem společně s pozvánkou na jednání členské schůze)

4. plán akcí RR na školní rok 2015-2016

5. finanční informace

6. volba nového předsednictva a revizní komise RR

7. diskuze / různé


Program členské schůze schválen jednomyslně.

Žákovská rada Ž.R.A.G (Richard Mašek jun, Vojtěch Dynybyl)

 1. Výbor pro práva a vztahy - pravidla pro respekt

 2. Vybavení školy - projektory, rekonstrukce záchodů, automaty na ovoce

 3. Školní akce - jarmark

Pí Šenová se spolu s pí Černohorskou sejdou s Žákovskou radou a domluví se na detailech případné spolupráce. Další schůzka Ž.R.A.G je v půlce listopadu.

Tip na fundraising pro žáky:

Noví členové:

Helena Pěchoučková 1. B, 3. B

Markéta Puzrlová 1.B

Alena Mrázková 1.A

Jan Frei 1. A

Přijati jednomyslně.

Počet přítomných členů RR s hlasovacím právem se tak zvýšil na 18.

Stanovy

 • Emailem nepřišly žádné námitky k návrhu Stanov, který byl rozeslán mailem

 • Sporný bod 11.1 Revizní komise: změna četnost revizí hospodaření na 1x ročně.

 • Oprava překlepů a stylistických chyb

Nové Stanovy RR přijaty 17 hlasy, 1 se zdržel.

Plán akcí na tento školní rok:

 • Almary - termín nejspíš první adventní pondělí - vyhnout se jarmarku. Šárka Adámková - organizace i načasování akce.

 • Soutěž o nejhezčí třídu - posun na začátek kalendářního roku (leden/únor). Spolupráce s Ž.R.A.G. (pí Šenová a pí Černohorská). Pro starší ročníky byla cena za výhru nemotivující. Mladší ročníky se účastnily ochotněji.

 • AGORA - podpora finanční (loni 6.000,- Kč jednorázově max, proti účtenkám)

 • Akademie - vystoupení tříd, podpora finanční (loni 2.000,- Kč)

 • Sběr víček - obava z hygienického pochybení. Děti sbírají víčka doma a nosí do školy. Není pravděpodobné, že sbírají znečištěná víčka na zemi. Zároveň není zajištěno, že víčka jsou 100% čistá. Akce odsouhlasena, pokračujeme (plakátek vytiskne paní Nováková a sběrná místa zajistí p. Herian ve spolupráci s vedením školy)

 • Cena RR - za zajímavý projekt mimo školní práci žákům nebo žákovi. Pravidla jsou daná Školním řádem. Změny pravidel možné až na příští školní rok. Podpořit aktivní nominace na cenu od Ž.R.A.G. (pí Černohorská a pí Šenová). Oznámení o opětovném konání by mělo být rozesláno po následující schůzce RR.

 • Ocenění školní jídelny - Letos stížnosti na fronty - všichni odcházejí na oběd ve stejnou dobu. Výdej obědů do 14:15. Učitelé mají možnost končit v různou dobu tak, aby se netvořily dlouhé fronty. Porce jsou všechny stejné, i když cena za mladší a starší děti je rozdílná. Starší děti mají hlad. Na přidání jídla už není čas.

 • Návrh na spolupráci se školou v oblasti zahraničních výjezdů: skupina studentů ze školy jezdí do Jeruzaléma. Výlety jsou drahé. Škola by ráda získala sponzoring pro celou akci, ne pro jednotlivé děti.

 • Návrh na novou soutěž o nejlepšího profesora. Projít s Ž.R.A.G.

 • Návrh na dobrovolný příspěvek 100 Kč na rodinu:

  • 16 přítomných členů je pro, 1 proti, 1 se zdržel. Návrh přijat.

  • Výzva požadavku na příspěvek: důležité je vysvětlit účel použití peněz. Formulace potřeby sponzorování i naturáliemi (vstupné do Akvaparku apod.). Formulace výzvy dá dohromady pí Pěchoučková a pí Puzrlová s panem ředitelem tak, aby na třídních schůzkách 11. 11. 2015 mohla být výzva prezentována. Výběr peněz buď na účet (preferované) nebo v hotovosti (přes třídní učitele nebo přes zástupce RR). Přijetí hotovosti je nutno evidovat (soupiska). Na vyžádání připraví pokladník doklad o přijetí daru a pošle ho darujícímu.

Finanční informace - účetnictví:

Stav účtu k 31.10.2015: 88.095,70 Kč

Stále je tam 37 240 Kč z loňského společenského večera. Tento výnos bude vyplacen zástupci Plesového výboru. Pro vyplacení je nutné písemné zmocnění jednoho člena plesového výboru (jméno a bydliště jako identifikace). 24.11. je další schůzka Plesového výboru. Min 4 studenti z Plesového výboru se musejí shodnout na svém zástupci.

50 855,70 Kč je k dispozici pro činnost RR.

Nevypořádané závazky: 406 Kč z Akademie (užití tělocvičny) je potřeba předat škole formou daru.

Příspěvek člena RR zůstává pro školní rok 2015-2016 ve výši 200 Kč/osoba/rok.

Částku zaplatit do 30.11.2015 na účet RR - 2100504643/2010.

Volby předsednictva

 • Předseda - návrh: Milan Herian. Souhlasí s nominací. Jednomyslně zvolen.

Předsedou Rady byl zvolen: Ing. Milan Herian, Náchodská 1034/66, Praha 20 – Horní Počernice

 • Místopředseda - návrh: Dagmar Šenová. Souhlasí s nominací. Zvolena jednomyslně.

 • Pokladník - stávající pokladní Viléma Benediktová. Žádný protinávrh. Potvrzena jednomyslně.

 • Člen představenstva - návrh: Marie Kotrlá. Souhlasí s nominací. Zvolena jednomyslně.

 • Člen představenstva - stávající člen Miloslav Zvonař. Souhlasí s nominací. Pro: 1, proti 14, 3 se zdrželi. Nezvolen.

 • Člen představenstva - návrh Markéta Puzrlová. Souhlasí s nominací. Pro: 13, proti 0, 5 se zdrželo. Zvolena.

Revizní komise:

 • Člen - stávající člen Jiří Marušiak. Souhlasí s nominací. Zvolen jednomyslně

 • Člen - návrh Alena Mrázková. Souhlasí s nominací. Zvolena jednomyslně.

Diskuze / různé:

 • Začátek vyučování v 9 místo 8:15. Dle p. řed. Maška škola nepodporuje, protože nelze rozvrh naplánovat. Pani Epikaridis pošle odkaz na studii pro rozmyšlení.

 • Zrušit nulté hodiny od 7:20. Dle p.řed.Maška již neexistují od loňského roku.

 • Záchody: přes den jsou špinavé, chybí toaletní papír, některé nesplachují. Návrh na slohové cvičení na téma „o čem svědčí špinavé záchody“ a návrh na úpravu splachování. Téma na příště i pro Ž.R.A.G. Rekonstrukce záchodů se neplánuje.


Jednání členské schůze Rady rodičů bylo ukončeno v 21:00.

Přílohy:

1) Prezenční listina

2) Stanovy spolku Rada rodičů při Arcibiskupském gymnáziu v Praze, z. s.

 

Zapsal/a: Š.Konečná
Ověřil/a: M.Herian

Galerie: