Zasedání ŽRAGu 2.10.2014

Zasedání ŽRAGu

Dne 2. 10. 2014 proběhlo 5. a 6. hodinu v učebně 305 již 2. zasedání Žákovské rady. První bod programu bylo zodpovězení několika důležitých otázek týkajících se stanov Žákovské rady, které stojí za přečtení a jsou i s odpověďmi uveřejněny na konci.

Po seznámení se stanovami ŽR proběhlo podepsání souhlasu s nimi, což je jakési potvrzení členství v Žákovské radě.

Následovaly dvoukolové volby tří mluvčích. Ve druhém kole byli zvoleni Tereza Martinovská a Matěj Jirsa za vyšší gymnázium a Tomáš Kaňka za nižší gymnázium.

Příští zasedání se bude konat 14. 10. od 12:00 v učebně 002

 
Užitečné otázky k fungování Žákovské Rady
Jaký je účel Žákovské rady?
a) vytváří komunikační kanál mezi žáky a vedením AG.
b) napomáhá posílení rovnoprávných vztahů mezi žáky na AG.
c) podporuje spolupráci mezi žáky a vedením AG.
d) rozvíjí porozumění mezi žáky a vedením AG, usnadňuje vznik pokojného a bezpečného prostředí a rozvoj každého jedince.
e) podporuje žákovské a školní aktivity.
  
Jaké jsou úkoly ŽR?
Žákovská rada zastupuje žáky AG v dialogu s vedením školy. Zabývá se návrhy a problémy vznesenými žáky týkajícími se chodu školy, aktivit školy a žáků a dalšími záležitostmi. Garantuje také realizaci řešení nalezených po domluvě s vedením AG.
 
 Jaké jsou úkoly mluvčích Žákovské rady?
a) Zastupují ŽR navenek.
b) Svolávají pravidelná i mimořádná zasedání ŽR a informují o nich prostřednictvím nástěnky školy a webových stránek.
c) Připravují program zasedání ŽR a uveřejňují ho na nástěnce školy a webových stránkách ŽR. Mají právo jej později doplnit o další body.
d) Řídí její zasedání a prezentují v jeho úvodu průběh a výsledky posledního jednání s vedením školy. Následně jsou povinni reagovat na vznesené dotazy všech přítomných.
e) Vyvolávají a řídí hlasování členů ŽR na jejím zasedání.
d) Mají povinnost vést zápis o průběhu zasedání nebo tím někoho pověřit a zajistit zveřejnění zápisu na nástěnce školy a webových stránkách ŽR.
f) Jeden z mluvčích ŽR je odpovědný vedení školy za používání kopírovací karty pro potřeby ŽR, kterou má v držení. (pozn.: Vedení školy poskytuje ŽR kopírovací kartu s měsíčním kreditem 250 Kč.)
 
Musí být člen ŽR uvolněn z vyučování v době vykonávání nějaké povinnosti vztahující se k členství v ŽR?
Ne, může však být uvolněn po domluvě s učitelem dané hodiny. Na zasedání ŽR však žák uvolněn být musí.
 
Jaké jsou povinnosti člena ŽR?
Každý člen ŽR má povinnost účastnit se schůzí ŽR, zabývat se všemi problémy a návrhy, které mu předloží spolužáci jeho třídy, a následně je projednat na nejbližším zasedání ŽR.
 
Jak dlouhé je funkční období člena ŽR? Může být volen opakovaně?
Délka funkčního období člena ŽR trvá do konání nových voleb.
Žák může být do ŽR zvolen opakovaně, počet funkčních období není omezen.
 
Kdy může být ukončeno členství v ŽR?
Členství zaniká odepřením podpisu souhlasu se stanovami ŽR.
Členství v ŽR může být ukončeno na základě návrhu na odvolání z funkce, který má právo podat každý žák ze třídy, kterou dotyčný člen ŽR zastupuje. Členství v radě je ukončeno v případě, že 2/3 všech žáků třídy hlasují pro odvolání svého zástupce v ŽR.
Členství v ŽR zaniká automaticky s ukončením studia na AG.
Člen ŽR má právo dobrovolně odstoupit z funkce.
 
Do kolika dnů má vedení školy povinnost sejít se s mluvčími ŽR, pokud o to požádají?
Do 9 dnů od podání žádosti
 
Kdo může svolat mimořádné zasedání ŽR?
Vyhodnotí-li mluvčí ŽR některý ze vznesených problémů jako naléhavý, mohou svolat mimořádné zasedání ŽR. Požádá-li o mimořádné zasedání vedení školy, je ŽR povinna tak učinit do 9 dnů od vznesení žádosti.
 
Které dny se zahrnují do tzv. počítání dnů?
Do počtu dnů se zahrnují víkendy, ale dny školních prázdnin, ostatních svátků a státních svátků se vynechávají.

 

Žákovská rada, Tereza Martinovská

Galerie: