Zápis ze zasedání Školské rady 22.10.2014

Zápis ze zasedání Školské rady dne 22.10.2014

Přítomni:
p. předsedkyně pí. Špačková
členové ŠR: p. Špaček, p. Jirout, pí Bukovská, sl. Soukupová
Hosté: p. ředitel Mašek, p. zástupce Málek
Omluvil se: p. Šilha

P. předsedkyně ŠR zahájila zasedání v 16.00 hod.

  1. Hlavním bodem zasedání bylo schválení Výroční zprávy za šk. rok 2013/14. P. Málek informoval zejména o změnách, které se ve Výroční zprávě objevily (údaje o počtech ze statistiky, prospěchu žáků, projektech, akcích, uvolnění východního křídla budovy v přízemí, atd).
  2. Pí předsedkyně navrhla uvést do Výroční zprávy též informaci o významném poskytnutém grantu MHMP OPPA "Učíme se s reálným životem po boku".
  3. P. Špaček žádá do Výroční zprávy doplnit na str. 9 - maturity - Německý diplom. Také postrádá informace o pořádáném jarmarku školy.
  4. Školská rada žádá o předložení podrobného členění účtu 518 - Ostatní služby z Výkazu zisku a ztrát.
  5. P. Špaček se dotazuje po důvodu navýšení částky "Tržby z prodeje služeb" a prosí o rozklíčování této částky.
  6. Pí Špačková vznesla dotaz na přítomného pana ředitele, zda zohlední nové mzdové tabulky, platné od 1.11.2014. Pan ředitel tento finančně "kritický" rok nevidí ideálním pro tuto změnu, i když se v minulosti státních tabulek AG drželo.
  7. Pan ředitel informoval přítomné o plánovaném pobytu mezinárodní mládeže Taizé během vánočních prázdnin.
  8. Výroční zpráva byla schválena pěti hlasy. Nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel hlasování.

Zapsala: Dana Bukovská

Galerie: