Zápis ze zasedání Rady rodičů 27.2.2014

Zápis ze zasedání Rady rodičů při Arcibiskupském gymnáziu v Praze ze dne 27.2.2014

Přítomni:
Petr Brož
Jana Rosenbaumová
Michal Balák
Richard Mašek
Radmila Iblová
Helena Pelantová
Jana Nováková
Šárka Adámková
Záviš Meca

Program zasedání:
1. Úvod
2. Volba místopředsedy Rady rodičů
3. Informace o vyúčtování maturitního plesu
4. Akce Nejhezčí třída ARCIG - příprava hodnocení
5. Příprava akce Provětrejte almary 2
6. Průběžná informace o akcích z plánu činnosti Rady na šk.r. 2013/2014
7. Informace školy
8. Informace o hospodaření Rady rodičů
9. Podpora sboru a orchestru AG


Ad 1) Na žádost předsedkyně RR paní Gregorové vedl jednání pan Brož - schváleno jednomyslně


Ad 2) Volba místopředsedy Rady

Místopředsedkyní Rady rodičů byla na základě jednomyslného souhlasu přítomných členů zvolena paní Šárka Adámková.


Ad 3) Informaci o vyúčtování maturitního plesu předložil pokladník Rady pan Brož.

Příjmy celkem: 210 600,-
Výdaje celkem: 176 331,-
Zisk: 34 269,-

Zisk bude rozdělen podle stejného klíče jako v minulých letech:
50% - oktávy
30% - Rada rodičů
20% - primy

Po vzájemné diskuzi jednotlivých členů Rada doporučuje Plesovému výboru řešit prozíravěji umístění stolů a místenek na plese.


Ad 4) Akce Nejhezčí třída ARCIG

Hodnocení proběhne 6. 3. 2014 v 17:00 hod. Za Radu rodičů bude třídy hodnotit paní Iblová a pan Meca.
Hodnotit se bude celkový dojem, čistota, výzdoba třídy, kreativita a vztah k životnímu prostředí.
Vybrána bude 1 třída z nižšího gymnázia a 1 třída z vyššího gymnázia. Vítězové obdrží celodenní vstup do Aquaparku Průhonice včetně oběda.


Ad 5) Akce Provětrejte almary 2

Na úvod pan Brož navrhl pořádat akci formou veřejné sbírky. Pan Brož zpracuje do 7. 3. návrh oznámení na veřejnou sbírku. Poté byly domluveny podrobnosti týkající se organizace akce.
Akce samotná proběhne v pondělí 28.4.2014, od 9.4. do 12.4. proběhne sbírka předmětů, která bude do konání akce uložena ve škole
Leták: předběžný termín byl stanoven na 26.3.
Společně s akcí bude odstartována sbírka starých mobilních telefonů.
Další podrobnosti budou dohodnuty na příštím jednání Rady.Ad 6) Informace o akcích z plánu činnosti Rady na šk.r. 2013/2014

1. Cena Rady rodičů
Zodpovídá: paní Adámková
Termín: vyhlášení se uskuteční při třídních schůzkách 9.4.

2. Ocenění výjimečného učitele
Odloženo na šk.r. 2014/2015

3. Knihovna
Zodpovídá: paní Iblová
Odloženo na příští jednání Rady

4. Podpora sboru a orchestru AG
Zodpovídá: paní Iblová
Termín: průběžně

5. Dohled nad webovými stránkami Rady
Zodpovídá: pan Vacek
Termín: průběžněAd 7) Informace školy

Paní A. Hora Krausová informovala o odstartování sbírky mobilních telefonů, víček od platových lahví a brýlí.Ad 8) Informace o hospodaření Rady rodičů

Na konci roku 2012 měla rada k dispozici cca 8 000Kč,
na konci roku 2013 cca 30 000Kč
a momentálně má k dispozici cca 40 000Kč.


Po diskuzi členů Rady byl navržen a jednomyslně odsouhlasen dar škole na tělocvičnu ve výši 20 000,-. Převod peněz škole bude proveden formou darovací smlouvy. Přípravu darovací smlouvy zajistí p. Brož. Při třídních schůzkách budou rodiče informování o tom, na jaký účel byl příspěvek využit.Ad 9) Podpora sboru a orchestru AG

Nejprve proběhlo hlasování o variantě daru pro Japonský orchestr. 6 členů Rady hlasovalo pro sklo zdarma - broušenou vázu a mísu z rodinné sbírky paní Novákové.
Koncert sboru AG a Japonského orchestru se uskuteční 24.4 v Rudolfinu.
Následně byl jednomyslně odhlasován dar sboru ve výši 3 000,-.Zapsala: Jana Rosenbaumová
Schválil: Petr Brož