Seznam maturitní četby

Téma: 

Školní seznam literárních děl k státní maturitní zkoušce z ČJL pro rok 2015

Žák vybírá ze seznamu 20 literárních děl. Žák odevzdá vlastní seznam řediteli školy do 31. března pro jarní zkušební období a do 30. června pro podzimní zkušební období. Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje u zkoušky ze všech děl školního seznamu literárních děl.
Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena poezie, próza, drama. Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora.
- světová/česká lit. do konce 18. století - minimálně 2 tituly
- světová/česká lit. do konce 19. stol. - minimálně 3 tituly
- světová literatura 20. a 21. stol. - minimálně 4 tituly
- česká literatura 20. a 21. stol. - minimálně 5 titulů
(Zdroj:
Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, § 6)
Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky platný od školního roku 2014/2015, Český jazyk a literatura, str. 9)

Galerie: