Zápis ze zasedání Školské rady dne 5.11. 2013

Přítomni:
p. předsedkyně pí. Špačková
členové ŠR: p. Šilha, pí Bukovská, p. Čamov, p. Jirout,
host: p. ředitel Mašek
P. předsedkyně ŠR zahájila zasedání v 16.00 hod. v hovorně AG

1. P. Čamov a pí Bukovská upozornili na dva chybějící zveřejněné zápisy na webu školy, p. Špačková slíbila doplnit

2. P. Špačková navrhla časnější schválení zápisu než až na příštím zasedání školské rady - tedy vzápětí po dokončení schůze a zápisu
Pro: 5 hlasů, proti: 0, zdrželi se: 0

3. Příští zasedání bude pravděpodobně v místnosti 301 (zde bude možný okamžitý zápis v PC)

4. Školní vzdělávací program - p. ředitel vysvětluje, že změny MŠMT se promítnou v nižším gymnáziu, jsou to povinné dva cizí jazyky (ty už AG má), dále drobné nevýznamné změny v některých předmětech, přičemž se v nich ale nenavyšoval počet dotovaných hodin a vesměs všechny jsou již realizovány.
Změny ve školním vzdělávacím programu - Pro: 5 hlasů, proti: 0, zdrželi se: 0

5. Byla projednána Výroční zpráva vč. údajů hospodaření za r. 2012:
Schválena - pro: 5 hlasů, proti: 0, zdrželi se: 0

6. P. ředitel informoval o navýšení nájemného za budovu na 1,5 milionu ročně od r. 2014, při čemž škole částečně pomůže zvyšování školného. R. 2014 označil za kritický. V září 2014 má v úmyslu otevřít ještě jednu primu (ale jen 1 x za 8 let) - kapacita je 530 dětí. Ten rok bude nutné vybavení kryto rezervním fondem. Jako další možný zdroj se jeví pronájem nově získaných prostor.

7. Školní jídelna - p. ředitel informoval o návštěvě architektů KDM v AG a jejich možném záměru řešit alternativní přístup našich žáků do jídelny či zřídit pro ně jen výdejnu. Chybí ale oficiální stanovisko od KDM.

8. P. Čamov směřoval dotaz na p. ředitele ohledně rekonstrukce webových stránek školy. P. ředitel stručně informoval o mírném skluzu p. zást. Málka a dodání podkladů jednotlivých učitelů, také o výběru z několika možných grafiků.

9. P. ředitel informoval, že na třídních schůzkách budou vyhlášeny doplňující volby do Školské rady, ty by měly být 12.12.2013.

10. Další zasedání Školské rady je v plánu po Novém roce.

Zapsala: Dana Bukovská