Zápis ze zasedání Školské rady AG 22. ledna 2013

přítomni: Raymond Čamov (odchod 18:10), Michal Ibl, Jan Jirout, Roman Mazur, Milan Polívka, Josef Šilha, Ondřej Špaček
omluveny: Eva Špačková, Monika Vernerová
host: Richard Mašek
Všechna jména P. T.

Jednání školské rady proběhlo mezi 16:30 a 18:30, vedl je Michal Ibl, zápis provedl Ondřej Špaček. Příští jednání školské rady proběhne 9. dubna od 16:30 v učebně č. 301.

1. Přehled nákladů a výnosů za rok 2011
K podrobnému přehledu nákladu a výnosů poskytnutému Milanem Polívkou na základě dohody školské rady, ředitele a zřizovatele se členové rady vyjádřili takto:
Raymond Čamov navrhl písemně požádat zřizovatele o navýšení příspěvku na provoz školy a žádost argumentačně podložit. Upozornil na fakt, že od právnických osob škola v roce 2011 obdržela na darech pouhých 2500 Kč a vznesl dotaz, zda škola o dary tohoto druhu aktivně usiluje.

2. Dlouhodobý rozvoj školy
V souvislosti s církevními restitucemi, které umožní samostatné financování církve, vyjádřil Michal Ibl naději, že příliv finančních prostředků umožní nový pohled na financování církví zřizovaných organizací. Domnívá se tedy, že je nyní vhodná doba k vytvoření koncepce rozvoje pro zřizovatele, která by měla obsahovat i přesné částky, které bude škola v různě dlouhých horizontech potřebovat. Z koncepce by též mělo být patrné, že stav AG není optimální a je třeba ho řešit.

Po tomto úvodním vstupu následovala debata, v níž zaznělo:
Budova
Zřizovatel AG není majitelem budovy.
Richard Mašek připomenul, že v budově každoročně probíhají významné stavební úpravy. Michal Ibl oponoval, že se jedná převážně o nutné udržovací práce
Jan Jirout: Řada součástí budovy je v havarijním stavu - např. zatéká do budovy, ochoz není v ideálním stavu, padá omítka a v posledním patře jsou shnilá okna. Péči potřebuje i kotelna a výtah. Na jeho rekonstrukci v současnosti probíhají přípravné práce. Nic však nebylo zanedbáno. Probíhají pravidelné revize a vlastník objektu i zřizovatel školy byli o nevyhovujícím stavu informováni. Veškeré úpravy v budově je třeba konzultovat s jejím vlastníkem.
Michal Ibl za akutní nedostatky budovy považuje oblast energetiky a ekologie a navrhuje provést energetický audit. Dále se domnívá, že škola má rezervy i co se týče hygieny (osvětlení, možnost studentů vyjít na čerstvý vzduch) a že chybí bezbariérový přistup.

Na dotaz Michala Ibla, jak škola vnímá přítomnost kadeřnického učiliště v budově, Richard Mašek uvedl, že by škola přivítala, kdyby se o budovu nemusela dělit. Odchod učiliště je však momentálně nereálný. Zřizovatel je o potřebách školy informován.
Ve věci kapacitních limitů budovy Richard Mašek v odpovědi na dotaz Michala Ibla uvedl, že škola doposud získává dotace na hlavu, jde o cca 40.000 Kč na studenta a rok. I při nepatrném snížení počtu žáků ve třídách by tak došlo k významnému zvýšení finanční náročnosti provozu.
Michal Ibl chápe jako problém energetické propojení KDM a AG. Richard Mašek uvedl, že za současného technického vybavení budovy nelze vše řešit jinak, než přeúčtováním dodaných energií, tedy jako v minulosti. Jan Jirout doplnil, že technicky budovy rozpojit nebude problém. Je však třeba investovat do nového vybavení.
Přítomní se shodli, že využití dvora školy jako odpočinkové zóny by bylo vhodné. Josef Šilha vyjádřil obavu, že změny na dvoře jsou v současnosti mimo reálné možnosti školy, přestože o jeho využití se ve škole dlouhodobě uvažuje a škola si, dle vyjádření Richarda Maška, aktivní využívání dvora přeje.

Výuka
Ondřej Špaček školskou radu informoval, že inspirován setkáním s Michalem Iblem s některými kolegy neformálně mluvil o ideální podobě AG v horizontu deseti až patnácti let. O věci zároveň jednal s panem ředitelem Maškem. Škola v současnosti připravuje tříletý plán rozvoje a vytvoří i střednědobou vizi rozvoje školy. Učitelé budou o vyjádření k oběma plánům panem ředitelem požádáni v únoru. Za důležité součásti střednědobé vize Ondřej Špaček považuje podobu výuky, složení a další vzdělávání pedagogického sboru a počet studentů ve třídách a skupinách.
S úpravami ve výuce souvisí i materiální vybavení školy.
V této souvislosti Josef Šilha upozornil na fakt, že i instalace některých zařízení (např. demonstračního stolu) podléhá s ohledem na přívody energií schválení majitelem budovy a že tyto dodatečné práce obvykle nelze hradit z grantů.

Komunikace se zřizovatelem
Roman Mazur: I v souvislosti s restitucemi je nyní vhodné období komunikovat se zřizovatelem o důležitosti církevního školství.
Richard Mašek: Snahou vedení je dosáhnout širokého konsenzu ve věci dalšího rozvoje školy, stejně jako tomu bylo v minulosti. Primární bude stejně jako dříve tříletý plán rozvoje školy. Iniciativu školské rady spolupracovat na podobě střednědobé vize rozvoje školy vnímám pozitivně. Pokud dojde k jednání mezi školskou radou a vedením školy, budu pravidelně informovat zřizovatele.
Richard Mašek dále zdůraznil, že zřizovatel podmínky na gymnáziu a požadavky na rozvoj dobře zná.
Pokud by došlo k jednání se zřizovatelem, účast přislíbil Raymond Čamov.

Závěry
Školská rada hlasovala o těchto dvou návrzích:
1. Školská rada pověřuje pana Mazura, pana Ibla a pana Špačka, aby v součinnosti s ředitelem školy připravili podněty pro jednání se zřizovatelem školy a majitelem budovy o dlouhodobém rozvoji školy.
pro: 6, proti: 0, zdržení se: 1
2. Školská rada vyjadřuje ochotu podílet se na přípravě koncepce AG na roky 2013 - 2016.
pro: 4, proti: 0, zdržení se: 2
Hlasování proběhlo po odchodu Raymonda Čamova.

3. Náklady na vedení školního účetnictví
Školská rada bere na vědomí informaci pana Ibla, že pan Čamov poptal účetní služby pro AG se zjištěním, že konkurenční nabídky jsou srovnatelné se současným stavem.
pro: 5, proti: 0, zdržení: 1