Zápis ze zasedání Rady rodičů 10. dubna 2013

Zápis ze zasedání Rady rodičů při Arcibiskupském gymnáziu v Praze ze dne 10.4.2013

Přítomni: dle prezenční listiny-15 přítomných (viz (příloha č.1), z toho 13 členů RR a 2 hosté - p. Málek za AG (zástupce ředitele), paní Kochová - rodič

Program zasedání:
1. Úvod
2. Informace o provedení opravy v seznamu občanských sdružení vedeném MV ČR
3. Vyúčtování školního plesu
4. Úprava Stanov Rady rodičů
5. Informace příslušných členů Rady rodičů o vývoji činností navrhnutých pro šk. rok 2012/2013 dle bodu 8) zápisu ze zasedání Rady rodičů dne 14.11.2012
6. Informace školy o práci s výsledky dotazníkového šetření (vzdělávání a osobnostní rozvoj profesorů)
7. Informace školy
8. Různé, diskuze


Ad 1) Jednání Rady zahájila předsedkyně Rady rodičů (dále RR) Andrea Gregorová

Ad 2) Andrea Gregorová informovala RR o provedení opravy v názvu vedeném v seznamu občanských sdružení Ministerstva vnitra ČR. Dokumentace byla předána panu řediteli školy k evidenci.

Ad 3) Vyúčtování školního plesu - viz příloha č.2. O rozdělení zisku rozhodne Plesový výbor 23.4.2013. RR bude informována na nejbližším jednání.

Ad 4) Ve věci úprav Stanov RR bylo dohodnuto, že konkrétní návrhy pošlou všichni členové elektronickou formou A.Gregorové, diskuze proběhne na nejbližším jednání.

Ad5) Cena Rady rodičů
Pan Koch předložil návrh na úpravu Pravidel pro udílení Ceny Rady rodičů, po diskuzi bylo domluveno několik úprav:
Cena se udílí vždy za aktuální školní rok (ne za uplynulý)
Návrhy budou předkládány v předepsané struktuře včetně souhlasu nominovaného.
Vyhlášení proběhne na webových stránkách školy (předložen návrh znění letáčku, kde bylo domluveno doplnění, o jaké ceny se bude soutěžit - v této souvislosti odešlou členové RR návrhy na ceny, které můžou do soutěže vložit individuálně, rozhodnutí o konkrétních cenách proběhne mailovou cestou, rozhodnutí o vítězích proběhne na nejbližším zasedání RR)

Provětrejte almary
Paní Adámková navrhla v rámci Školní akademie uspořádat prodejní akci nepotřebných, ale kvalitních věcí, předmětů. Z případného výdělku by se pro školu pořídila horolezecká stěna.

Soutěž o nejhezčí třídu AG
Paní Gregorová předložila návrh pravidel pro uspořádání soutěže o nejhezčí třídu AG - viz příloha č.3. Po diskuzi byla pravidla odsouhlasena a zároveň byly schváleny ceny pro vítěze - návštěva Aquaparku Čestlice včetně oběda pro nižší i vyšší gymnázium.

6. Pan zástupce Málek informoval o průběžném vzdělávání profesorů v návaznosti na proběhlé dotazníkové šetření.

7. Pan zástupce Málek opětovně požádal o tlumočení požadavku na případné možnosti hmotné podpory škole rodičům prostřednictvím členů RR.

8. V rámci bodu Různé bylo domluveno, že na příštím jednání RR bude pan Brož informovat o hospodaření RR za rok 2012. Dále proběhla diskuze ohledně kvality obědů ve školní jídelně. Pan ředitel informoval o možnosti ochutnávky jídel, konstatoval také, že vzhledem k tomu, že jídelna není zařízením školy, je zlepšení možné jen společným tlakem školy a rodičů.
Pan Koch upozornil na chybějící informace o činnosti RR na webových stránkách, bude doplněno.
Termín dalšího jednání Rady rodičů, a to 12.6.2013 v 18,00 hod.

Úkoly, které vyplynuly z jednání:
1) Předložit RR vyúčtování plesu.
Zodpovídá: pan Brož
Termín: 12.6.2013
2) Odeslat A.Gregorové e-mailem návrhy na úpravu Stanov RR
Zodpovídá: všichni
Termín: 5.6.2013
3) Upravit Pravidla udílení Ceny Rady rodičů + vyhlásit soutěž
Zodpovídá: pan Koch
Termín: 13.5.2013
4) Odeslat A.Gregorové e-mailem návrhy na ceny k udělení v rámci soutěže Cena Rady rodičů
Zodpovídá: všichni
Termín: 6.5.2013
5) Připravit akci Provětrejte almary
Zodpovídá: paní Adámková
Termín: dle termínu školní akademie
6) Vyhlásit soutěž o nejhezčí třídu AG
Zodpovídá: paní Gregorová
Termín: září 2013
7) Zařadit do programu příštího jednání RR informaci o hospodaření za r.2012
Zodpovídá: paní Gregorová + pan Brož
Termín: 12.6.2013
8) Doplnit chybějící informace o činnosti RR na stránkách školy
Zodpovídá: pan Koch
Termín: do 12.6.2013


Zapsala: Andrea Gregorová