Zápis z VIII. zasedání Školské rady dne 27.6.2013

Přítomni:
p. předsedkyně pí. Špačková
členové ŠR: p. Šilha, p. Mazur, pí Bukovská, p. Jirout, p. Čamov

P. předsedkyně ŠR zahájila zasedání v 16.00 hod.

Úvodem byl schválen zápis z posledního zasedání ŠR.

1. Před zasedáním poslal p. ředitel všem členům Školské rady návrh koncepce na příští tři roky, tj. na 2013 - 2016, kterou zároveň zasílá i zřizovateli. P. Čamov projevil znepokojení nad navýšením nájemného před třemi roky, tj. ze symbolických 60 tis na 500 tis. Kč s ohledem na další vývoj. Pí Bukovská informovala, že tříletá nájemní smlouva bude končit právě letos a nejpozději do konce roku dojde k jednání mezi mejitelkami a p. ředitelem. P. Jirout informoval o letošním plánování rozsahu oprav, které by měly být realizovány a hrazeny majitelkami budovy nejméně v rozsahu nájemného.

2. P. Mazur chce navrhnout, aby v koncepci pro příští tři roky byla zakomponována spolupráce školy se Školskou radou s ohledem na plánované církevní restituce. P. Předsedkyně připomněla, že p. ředitel je jmenován zřizovatelem a jemu se musí ze svého jednání zodpovídat.

3. P. Mazur se dotazoval na volbu vyučujících náboženské nauky. P. Špačková ho seznámila s postupem při jejich jmenování a obdržení katechetické mise - nevybírá je ředitel, ale musejí být schváleni na odpovědných místech (katech. centrum).

4. P. Čamov projevil zájem o vzhled plánovaných webových stránek a o nový informační systém (od podzimu 2013).

5. P. Mazur požádal pí předsedkyni o vysvětlení názoru žáků, že polovina učitelů je skvělá a druhá polovina nepřijatelná. Pí Špačková vysvětlila, že personální obsazení není jednoduchá záležitost, ale s nadějí a výhledem na lepší platové podmínky se situace má šanci se zlepšit. Připomněla však, že platné smlouvy na dobu neurčitou nelze jednoduše vypovědět. Na dotaz pí předsedkyně pí Bukovská informovala, že smlouvy na dobu určitou budou dle nového zákona moci být opět obnovovány neomezeně. Výhrady k vyučovacím metodám (probíhají pravidelné hospitace) jsou konkrétním učitelům sdělovány. P. Špačková všechny ujistila, že probíhají důkladné průzkumová šetření (Mapa školy) a pravidelná jednání s rodiči.

6. P. Čamov s ohledem na novelizaci školního řádu nesouhlasí s formulací, kdy je rodič povinen týdně kontrolovat studijní průkazy svých dětí, ale doporučuje tuto povinnost převést na žáky (aby je předkládali rodičům) - bod nemá oporu v zákonu, čeká se na reakci p. ředitele. Také připomněl povinnost účasti žáků na seminářích, kterou ve ŠŘ zakomponoval p. Mrzílek (autor úprav šk. řádu).

7. P. Špaček by měl p. řediteli poslat své tři návrhy změn z minulého zápisu zasedání ŠR.

8. Ve věci projednání rozpočtu na r. 2013 otevřel p. Šilha otázku cestovních nákladů, zejména zahraničních. Byl ubezpečen pí Špačkovou i pí Bukovskou, že cestovní náhrady jsou pedagogům proplaceny. Ukázalo se, že p. Šilha poukazoval na dávnou minulost, kdy cestovní příkazy nebyly vždy vyplňovány.

9. P. Čamov tlumočil spokojenost všech zúčastněných při výměnném zájezdu do Francie a poděkoval všem organizátorům. Pí Špačková informovala o dlouhé tradici a úspěšnosti zahraničních zájezdů.

10. Příští zasedání bylo naplánováno na počátek školního roku 2013/14. Budou nové doplňující volby do ŠR.

Zapsala: Dana Bukovská