Anotace seminářů pro školní rok 2013/2014

Téma: 

Nabídka seminářů pro školní rok 2012 - 2013.

Seminář z informatiky - Pokračujeme s programováním

Učitel: Lukáš Bernard
sexta, septima
Seminář rozšiřuje látku základního kurzu programování v sextách. V průběhu roku se seznámíme s některými klasickými algoritmy (třídění, vyhledávání, grafy). Získáme lepší vhled do objektově orientovaného a událostmi řízeného programování. Součástí práce
v semináři bude zpracování (naprogramování) vlastní aplikace jako seminární práce a její obhajoba.

Příprava DELE B1 a konverzace

Učitel: bude upřesněno
sexta, septima
Seminář bude věnován přípravě na mezinárodní zkoušku ze španělštiny DELE B1. Část bude věnována také konverzaci.

(Maturitní) seminář ze španělštiny

Učitel: Jaroslava Vanišová
septima, oktáva
Seminář bude zaměřen především na získání znalostí a dovedností nutných k maturitní zkoušce. Budeme procvičovat mluvený i písemný projev, porozumění slyšenému a čtenému textu. Nedílnou součástí budou také reálie Španělska a zemí Latinské Ameriky.
Seminář není určen pouze těm, kteří se rozhodnou maturovat ze španělštiny, ale všem, kteří o španělštinu mají zájem.

Francouzské reálie a aktuální dění

Učitel: upřesníme později
septima
Seminář z francouzského jazyka a frankofonní kultury směřuje k tomu, aby studenti postupně získávali autonomii v řečových dovednostech, a byli tak schopni nejen pouhého studia jazyka, nýbrž také a především studia autentických materiálů. Seminář také uvede studenty do reálií francouzsky mluvících zemí, tím jim umožní rozšířit jejich kulturní obzor o jiné nastavení k světu (které je, jak známo i v jazyce jako takovém). Seminář by měl poskytnout studentům nejen průřez francouzskými reáliemi (například kinematografií, hudbou či literaturou), ale i současnými tématy z francouzské společnosti. Cílem není získat pouhé znalosti, ale vést studenty k interpretaci, analýze a diskuzi nad danými tématy.
Další možná náplň: nácvik na zkoušku DELF a její absolvování nanečisto, rozvoj jazykových a komunikačních dovedností, exkurze, referáty.

Francouzsky s reáliemi

Učitel: upřesníme později
kvinta, sexta
Seminář z francouzského jazyka a frankofonní kultury je určen studentům, kteří mají zájem o upevnění a rozvoj svých jazykových dovedností a to především komunikačních a porozumění autentickým nahrávkám.
Prostřednictvím autentických materiálů (články, reportáže, úryvky z knih atd.), společenských témat a reálií si žáci osvojí specifickou slovní zásobu a jazykové prostředky k vyjádření svého názoru na zvolená témata.
Další možná náplň: exkurze, referáty, specifické gramatické jevy.

Seminář IVT

Učitel: Vladimír Beran
oktáva
Příprava na profilovou maturitní zkoušku z IVT.

Úvod do práva

Učitel: Jiří Punčochář
septima, oktáva
Úvod do práva

Seminář by měl poskytnout uchazečům komplexnější a ucelený náhled na právní systém ČR, popř. základy právního systému mezinárodního společenství a práva EU. Jeho cílem by mělo být prohloubení znalostí získaných v rámci předmětu ZSV s ohledem na praktické příklady, kdy se s právem setká každý.
Vedle toho se v semináři bude věnovat právu ústavnímu, které do velké míry obsahově pokrývá obory politologie a obecné státovědy.

Svou povahou je proto seminář určen jak studentům z řad maturantů ze ZSV, uchazečům o studium na právnických fakultách, tak i studentům, kteří chtějí pouze získat právní vědomí, jehož znalost budou moci využít v rámci běžného života.
Seminář by svým zaměřením neměl suplovat výuku práva v rámci předmětu ZSV, ale spíše bude zaměřen na budování určitého právního vědomí a specifického způsobu uvažování o společenských vztazích z hlediska práva. Seminář bude probíhat v rámci níže vypsaných tematických okruhů, jejichž obsah lze individuálně modifikovat či doplňovat dle možností výuky a zájmu studentů.

Bude dále zaměřen souběžně na praktické dovednosti práce s právními prameny, na situace, s nimiž se studenti v běžném občanském či civilním životě mohou setkat, ať již např. jako budoucí voliči, osoby vstupující do soukromoprávních vztahů, účastníci správního řízení např. při přestupcích v dopravě či se základními instituty trestního práva (např. základy trestní odpovědnosti, možnosti omezení osobní svobody v právním řádu ČR) atd. a principy fungování Evropské unie a základy evropského práva.

Tematické okruhy semináře:

1. teorie práva a ústavní právo
2. občanské a rodinné právo
3. mezinárodní právo a právo EU
4. obchodní právo
5. trestní právo
6. pracovní právo
7. finanční a správní právo

Chemický seminář

Učitel: Josef Šilha
septima, oktáva
Plán vychází ze širších osnov předmětu a výběr a rozsah probírání jednotlivých tématických celků je dán
- zájmem studentů o jednotlivé celky
- časovými možnostmi pracovišť připadajících v úvahu pro exkurze
- časovými možnostmi případných hostujících přednášejících
odborníků.

Plán - především z hlediska časového - není možné stanovovat
přesněji než čtvrtletně.

I.a II. čtvrtletí: Diskuse k obtížnějším partiím výuky (dle námětů
studentů)
Exkurze: Přírodovědecká fakulta UK , např.:
- kat.analytické chemie (atomová absorpce)
- kat.anorganické chemie (infračervená a
Ramanova spektroskopie)
- kat. biochemie PřFUK (praktikum)

III.čtvrtletí: Referáty studentů z literatury
Diskuse k obtížnějším partiím výuky (dle námětů
studentů)
Laboratorní práce: PREPARATIVNÍ CVIČENÍ
Z ANORGANICkÉ CHEMIE
Exkurze - vodárna
- čistírna odpadních vod

IV.čtvrtletí: Diskuse k obtížnějším partiím výuky (dle námětů
studentů)
Referáty studentů k obtížnějším maturitním okruhům
Vybrané pokusy za aktivní spoluúčasti studentů

Sportovní

Učitel: Jana Chloupková
septima, oktáva
Sportovní seminář se zaměřením na volejbal. Slibuji, že se rozhýbete,
něco nového se naučíte a zahrajete si. Budu požadovat docházku,
chuť do k pohybu, aktivní přístup a dobrou náladu.

Židovské prožívání času: svátky, rituály a umělecká reflexe

Učitel: Natálie Válková
septima, oktáva
Seminář je otevřen všem zájemcům o židovskou kulturu a náboženství, přínosný může být zvláště pro ty, kteří chtějí pokračovat ve studiu teologických, religionistických a příbuzných oborů na VŠ. Studenti se v něm seznání s dvěma rovinami prožívání času v judaismu: jednak s časem cyklickým (v ročním cyklu se opakujícím) židovským kalendářem a jeho nejdůležitějšími náboženskými svátky, tak s časem osobním, který je reprezentován rituálními obřady spojenými s průběhem života (narození, obřízka, bar a bat micva, svatba, smrt). Výklad bude doplněn o ukázky z výtvarné, hudební a literární reflexe tohoto prožívání.

Požadavky: Závěrečná písemná práce nevelkého rozsahu na jedno z probíraných témat.

Hebrejština - uvedení do jazyka

Učitel: Natálie Válková
septima, oktáva
Kurz je určen pro zájemce o hebrejský jazyk. Přínosný může být pro ty, kteří uvažují o studiu teologie, religionistiky nebo filologie, ale i pro ty, kteří chtějí příležitostně vycestovat do Izraele a lépe se tam orientovat.
Studenti se naučí hebrejskou abecedu a základní gramatiku. Po dohodě se zájemci lze dohodnout směřování kurzu (buď k hebrejštině biblické nebo k její současné podobě, jíž se dnes mluví v Izraeli). Důraz bude kladen na aktivní zapojení studentů do výuky a také propojení jazyka z židovskými reáliemi.

Požadavky: aktivní práce v semináři, napsání závěrečného testu a dostatek nadšení.

Česká literatura ve filmu

Učitel: Marie Kroftová
oktáva
Seminář je založen na srovnávání literárního a filmového díla, stěžejní část filmových děl pochází ze 60. let. Otvírá také jinýma očima pohled na 2. polovinu 20. století. Částečná úprava seznamu děl podle přání zúčastněných probíhá na prvním semináři.
Smyslem je pomoci hlouběji pochopit dílo v kontextu dobovém i uměleckém a dále práce s původním textem z literárního díla. Obojí napomáhá s přípravou k ústní části maturitní zkoušky.

Česká a světová literatura poslechem

Učitel: Marie Kroftová
sexta
Seminář je založen na srovnávání literárního díla a dramatizace. Částečná úprava seznamu děl podle přání zúčastněných probíhá na prvním semináři.
Smyslem je poznat širší spektrum literárních děl a pochopit dílo v kontextu dobovém i uměleckém, případně i sama práce s původním textem z literárního díla.

Maturitní a poslechový seminář z hudební výchovy

Učitel: Marie Kroftová
septima, oktáva
Cílem semináře je připravit maturanty k maturitní zkoušce a pro ostatní poznat širší spektrum skladeb z oblasti vážné hudby poslechem skladeb, převážně s partiturou či jiným notovým materiálem.

Fyzika - maturitní

Učitel: Petr Kolář
septima, oktáva
Obsah bude věnován zejména přípravě na maturitní zkoušku z fyziky systematickým kurzem zaměřeným na maturitní témata, poskytne ucelený přehled středoškolské fyziky s důrazem na podstatné a průřezové oblasti, sjednotí matematický aparát fyziky s vyústěním do vysokoškolské fyziky (diferenciální a integrální počet, úvod do využití maticového počtu a determinantů, základy teorie pole), bude v průběhu roku doplněn nabídkou pokusů pro SŠ na Katedře didaktiky fyziky MFF UK, podle možnosti bude domluvena účast na dalších relevantních akcích.

Zeměpisné filmy a následné aktivity

Učitel: Jana Chloupková
septima
Každou dvouhodinu si promítneme jeden film se zeměpisnou tématikou, tématikou lidských práv, globálního rozvojového vzdělávání,
sociální problematikou nebo film týkající se životního prostředí.
Většina filmů bude ze zdrojů filmového festivalu Jeden svět.
Po promítnutí filmu bude následovat aktivita na dané téma.
Budu vyžadovat aktivní a pozitivní přístup při těchto aktivitách, což bude hlavním podkladem ke známkování. Plus znalostní testíky další hodinu.

Sbor a orchestr AG

Učitel: Igor Angelov
kvinta, sexta, septima, oktáva
Koncerty, nahrávání, soustředění a účast na hudebních projektech. Podrobnější informace + natočená CD, fotografie a dokumentaci tělesa naleznete na http://hudba.arcig.cz

Seminář z latinského jazyka

Učitel: Jana Kaderová
septima, oktáva
Seminář je primárně určen pro ty studenty, kteří chtějí z latinského jazyka maturovat, ale vítáni jsou všichni milovníci latiny:-)

V semináři budete mít možnost překládat jednodušší i složitější originální texty a seznamovat se tak blíže s antickými a středověkými reáliemi, literaturou, divadlem, výtvarným uměním i historií. Nahlédneme i do tajů latinské a částečně také řecké medicínské a právnické terminologie.

Pedagogický seminář

Učitel: Jakub Hajíček
septima, oktáva
Seminář se zaměří na pedagogiku - společenskou vědu, která je ve středoškolských podmínkách pouze prakticky realizována, nikoli studována. Seminář proto nabídne základní kurz pedagogiky, seznámí s hlavními otázkami, tématy i problémy současné diskuse.
V případě zájmu studentů se seminář zaměří na praktické pedagogicko-didaktické otázky.
Od studentů bude požadována aktivní účast a vypracování seminární práce.
Účast na semináři je doporučena všem studentům, kteří uvažují o studiu učitelství (a)nebo se hlouběji zajímají o společenské vědy.

Dějiny českého výtvarného umění (Praha a okolí)

Učitel: Jana Kaderová
septima, oktáva
Seminář je koncipován jako dvouletý s tím, že není problém, pokud absolvujete jen první rok. V něm se seznámíte s dějinami českého výtvarného umění (architektura, malířství, sochařství i umělecké řemeslo) od jeho počátků až do doby nástupu barokního umění, v druhém roce pak s uměním od počátku baroka až do poloviny 20. století. Vedle teoretických částí, které budou probíhat v učebně, bude v semináři mnoho hodin, které strávíme v terénu. Naším cílem budou vyhlášené pražské památky, stálé expozice nejen Národní galerie, ale také aktuální výstavy. Seminář je vhodný zejména pro ty, kteří chtějí dělat přijímací zkoušky na dějiny umění, architekturu nebo muzeologii, ale také pro ty, kteří si chtějí jen rozšířit obzory.

Moderní středoevropské dějiny

Učitel: Jakub Hajíček
kvinta, sexta
Seminář bude zaměřen na problematiku moderních dějin středoevropského prostoru, tj. především české, slovenské, polské a maďarské dějiny 19. a 20. století.
Cílem semináře bude co největší zaměření na praktické pochopení a promyšlení dějinných problémů a historických milníků.
Od studentů bude požadována aktivní účast a vypracování seminární práce.

Společenskovědní seminář

Učitel: Jakub Hajíček
sexta, septima
Seminář bude zaměřen na problematiku společenských věd, zejména sociologie, politologie, ekonomie a evropské integrace.
Cílem semináře bude aktivním a poučeným způsobem prodiskutovat současné otázky společenských věd. Plánováno je i několik exkurzí (např. Informační centrum EU či Informační centrum NATO) a setkání s odborníky.
Od studentů bude požadována aktivní účast a vypracování seminární práce.

Literární toulky

Učitel: Martina Moravcová
sexta, septima
Bomby se odjišťují in situ, některá divadelní představení jsou site specific, leze se on sight - co kdybychom zkusili také čtení přímo v terénu?
Praha nám nabízí spoustu pěkných zákoutí, hřbitovů, věží, více či méně obskurních čtvrtí - pojďme zkoumat a číst si přitom. Společníky na našich výpravách nám budou Kafka, Hrabal, Meyrink, Hodrová, Ajvaz, Urban nebo třeba i Seifert a Cílek.
Nebudou to žádné lehy, čekejte hodně psaní, čtení i mluvení o něm.

Seminář z moderní anglo-americké literatury

Učitel: Martina Moravcová
septima, oktáva
Chcete číst zajímavé texty v originále? Mluvit o nich - anglicky? Učit se psát o literatuře? Občas se podívat na povedené filmové verze? Srovnávat? Zkusit něco přeložit?
Tak přijďte - ovšem počítejte s tím, že účast v semináři bude obnášet docela dost práce.
Doporučení vašeho angličtináře nutné!

Seminář z deskriptivní geometrie

Učitel: Karin Steinerová
sexta, septima, oktáva
Seminář je vhodný pro studenty, kteří uvažují o studiu na fakultách technického směru (fakulta architektury, stavební, strojní) a uměleckých s výtvarným zaměřením.
Seznámíme se s metodami zobrazování prostorových útvarů (kótované promítání, Mongeovo promítání), budeme se zabývat řezy těles a rozvíjet svou prostorovou představivost.

Matematický seminář pro sexty

Učitel: Karin Steinerová
sexta
Obsah semináře: Prohloubení základního učiva sexty, komplexní čísla v goniometrickém tvaru, úlohy na logické uvažování.

Italština

Učitel: Immanuel Mariae
kvinta, sexta
Uvedení do základů italštiny: výslovnost, intonace, konversační obraty, startovací gramatika. Výuka probíhá podle materiálů dostupných i v elektronické podobě, mj i poslechem a překladem písní, s výlety do světa dobrodružství etymologie atd...

Italština

Učitel: Immanuel Mariae
septima, oktáva
Uvedení do základů italštiny: výslovnost, intonace, konversační obraty, startovací gramatika. Výuka probíhá podle materiálů dostupných i v elektronické podobě, mj i poslechem a překladem písní, s výlety do světa dobrodružství etymologie atd...

Filologicko-literární

Učitel: Immanuel Mariae
kvinta, sexta
- práce s původně cizojazyčnými texty (po dohodě s přihlášenými účastníky a vzhledem k jejich potřebám) a jejich překlady
- dobrodružství etymologie
- hledání kořenů a vztahů moderních jazyků k latině a sledování tohoto vývoje
- v případě zájmu účastníků také úvodní seznámení s umělým jazykem esperanto
- event. možnost nácviku přednesu čteného textu, případně s možností společné dramatisace

Filologicko-literární

Učitel: Immanuel Mariae
septima, oktáva
- práce s původně cizojazyčnými texty (po dohodě s přihlášenými účastníky a vzhledem k jejich potřebám) a jejich překlady
- dobrodružství etymologie
- hledání kořenů a vztahů moderních jazyků k latině a sledování tohoto vývoje
- v případě zájmu účastníků také úvodní seznámení s umělým jazykem esperanto
- event. možnost nácviku přednesu čteného textu, případně s možností společné dramatisace

Filosoficko-psychologický

Učitel: Immanuel Mariae
kvinta, sexta
Kam až mohou dospět snahy poznat a pochopit svět ve světle přirozeného rozumu? Filosofické tázání, jež se rodí z údivu a míří až k hranicím mikrokosmu i makrokosmu - osobního JÁ i vesmíru.

Setkávání nejsou míněna jen jako přednášky, při nichž by měli být předávány jednostranně pouhé informace, ale jako příležitost k diskusi o zmiňovaných tématech. Diskusí je zde míněno hledání porozumění bez zbytečných apriorních axiomů, trpělivé naslouchání druhému, když sděluje své mínění a postoje, tříbení argumentů, a snaha o dospění k širšímu konsensu. Prostor bude dán i iniciativě studentů, kteří by chtěli sami nastolit nějaký problém a případně i naznačit první kroky při jeho možném řešení.

Filosoficko-psychologický

Učitel: Immanuel Mariae
septima, oktáva
Kam až mohou dospět snahy poznat a pochopit svět ve světle přirozeného rozumu? Filosofické tázání, jež se rodí z údivu a míří až k hranicím mikrokosmu i makrokosmu - osobního JÁ i vesmíru.

Setkávání nejsou míněna jen jako přednášky, při nichž by měli být předávány jednostranně pouhé informace, ale jako příležitost k diskusi o zmiňovaných tématech. Diskusí je zde míněno hledání porozumění bez zbytečných apriorních axiomů, trpělivé naslouchání druhému, když sděluje své mínění a postoje, tříbení argumentů, a snaha o dospění k širšímu konsensu. Prostor bude dán i iniciativě studentů, kteří by chtěli sami nastolit nějaký problém a případně i naznačit první kroky při jeho možném řešení.

Seminář z matematiky

Učitel: Zdeněk Vavřín
kvinta
Motto: Matematika je věda plná dobrodružství a krásy.

Smyslem semináře je umožnit studentům, které matematika alespoň trochu zajímá, najít k ní daleko jiný vztah, ne jako ke královně šedého drilu a k nástroji peskování studentů, nýbrž jako k vědě svrchovaně zajímavé, která je jedním z pomocníků při objevování neskutečné dokonalosti a krásy světa, v němž je nám dáno žít. Ve výkladu různých matematických témat chci vždy vycházet z konkrétních, barvitě vylíčených a mnohdy i velmi legračních životních situací a problémů, z jejichž řešení si matematika vezme námět a odvodí z něho pak obecnou abstrakci, která se obvykle ukáže jako velice užitečná ještě někde jinde, v docela jiném oboru.

Co konkrétněji dá seminář svým účastníkům:
Těm, kdo inklinují k technickému zaměření, velmi usnadní cestu k případné budoucí profilové maturitě z matematiky a k možnému přechodu na vysokou školu technického zaměření.
Humanitně zaměřeným přinese nový, filosofující pohled na matematiku a její propojení s jinými vědami.
Všem přinese cenné procvičení přehledného a logického způsobu myšlení. které se uplatní v nejrůznějších situacích praktického života. (Např. při posuzování právnických dokumentů - smluv atd.)

Seminář rozšiřuje některá témata ze základního učiva matematiky kvinty a přidává navíc zejména téma komplexních čísel, které v našem ŠVP pro základní matematiku není.

Osnova semináře - přehled témat:
1. Matematická logika a její úskalí, zejména práce s výroky obsahujícími jeden či dva kvantifikátory.
2. Implikace a ekvivalence jako časté formy matematických vět. Souvislost se způsoby důkazů (nepřímý důkaz implikace). Důkaz sporem. Přéklad: důkaz nekonečnosti množiny všech prvočísel.)
3. Množina přirozených čísel, princip matematické indukce a její praktické použití.
4. Dělitelnost, mj. též důkazy dělitelnosti pomocí matematické indukce.
5. Pojem zobrazení, prosté a vzájemně jednoznačné zobrazení.
6. V návaznoszi na bod 5. - paradoxy nekonečných množin, mohutnosti nekonečných množin - spočetnost a nespočetnost.
(Důkaz nespočetnosti množiny reálných čísel.)
7. Něco navíc o soustavách lineárních rovnic, determinanty a některé užitečné vzorečky používající determinanty.
8. Komplexní čísla: a) Jak lze vysvětlit komplexní čísla jinak, přirozeně, abychom neříkali, že i je imaginární jednotka, tj. vlastně neexistující číslo. Geometrická interpretace - Gaussova rovina.
b) Počítání s komplexními čísly v algebraickém tvaru.

Literatura: Komplexní čísla (z řady učebnic pro gymnázia nakl. Prométheus).

Zoologický seminář

Učitel: Landová
kvinta, sexta
Seminář rozšiřuje výuku zoologie a je určen pro studenty kvint a sext. Látka bude probírána paralelně s tématy vyučovanými v klasických hodinách zoologie v kvintách, důraz bude kladen na praxi, poznávání a určování živočichů, seznámení s živočichy méně známými či cizokrajnými, práce s mikroskopem a určovacími klíči, v rámci možností exkurze. Výuka by probíhala zejména formou prezentací v PowerPointu s velkým množstvím fotografií, k dispozici budou i jiné textové materiály a pracovní listy.

Ecce Homo (Somatologie člověka)

Učitel: Pavel Málek
septima, oktáva
Již tradiční seminář z biologie, zaměřený na anatomii
a fyziologii člověka, s náhledem do patologie
a patofyziologie, využívající zajímavé filmové dokumenty o stavbě a funkci lidského těla, návštěvy odborných ústavů, přednášky a praktická cvičení.
Vhodný jako příprava ke zkouškám na biologické a lékařské obory.

Sempervivum (Umění přežít)

Učitel: Pavel Málek
sexta, septima
Víte, co je survival? Přežijí lépe jiné živočišné druhy změny životního prostředí, živelné katastrofy a epidemie než člověk? Dokážeme se přizpůsobit globálním změnám? Umíme využít své schopnosti k přežití v extrémních podmínkách? Dokážeme jako naši předkové opatřit si potravu v přírodě, rozdělat oheň, najít pitnou vodu, orientovat se v neznámém terénu, zkrátka přežít? Na podobné otázky budeme v našem semináři hledat odpověď teoreticky i prakticky.

Herbarium (Rostlinopis)

Učitel: Pavel Málek
kvinta, sexta
Seminář z biologie zaměřený na botaniku, zopakujete si v něm novou taxonomii rostlin, seznámíte se s některými rostlinami podrobněji, poznáte jejich hospodářské a léčebné využití, naučíte se základy bylinkářství, dozvíte se o uplatnění rostlin ve výživě, či znovuobjevíte některá zaniklá využití rostlin.

Lesen, Verstehen, die Kunst des Uebersetzens - ein spannendes Abenteuer

Učitel: Jana Ginzelová
septima, oktáva
Práce s texty v Nj jazyce: literární, odborné, žurnalistické, filozofické..., naučit se správně text číst + různé způsoby čtení, pozorumět mu (heslovité, obsahové až detailní porozumění), předat jeho obsah / hl. myšlenku dál - ústně, písemně, formou prezentace, přednášky... Dobrá práce s textem (včetně chápání lexikálních, frazeologických, gramatických, syntaktických vztahů v rámci vět) a jeho pochopení je základem pro jeho převedení do jiného jazyka čili učení se umění překladatele.
Požadavky: příprava na seminář, tj. přečtení zadaného textu (přiměřené délky), popř. předání textu ostatním na semináři zadanou formou, pokusy mladého překladatele na zadaných textech či jeho pasážích a v neposlední řadě samozřejmě aktivní spolupráce při semináři.

Academic Reading and Writing: Strategies

Učitel: Ondřej Špaček
septima, oktáva
The key to success in higher studies is the ability to critically read and write. Come with me on an inspiring journey of discovery through text.

We are going to read texts on a variety of topics, such as culture, education, media, politics, science and statistics, and try writing for different purposes and using different styles. The course is great for students who are avid readers but need a lot of encouragement to start writing, or those who love to write in Czech but feel that their English texts are simpler than they would like them to be.

Key components of the course:
* reading strategies: from pre-reading to taking notes
* internet research step by step
* writing strategies: planning, writing, editing
* personal strategies for independent learning

Please discuss your language level with your English teacher or see me before signing up for this course.

Exciting English

Učitel: Ondřej Špaček
kvinta
The perfect course for those who enjoy communicating in English and want to go beyond the textbook. Join me if you like to work with others and are keen to experiment and try new things. We will be playing with language and testing where it can get us. Our tools: our voices, our bodies and our imagination.

Baví vás komunikovat v angličtině? Sezení nad učebnicemi vás štve a rádi se vyjadřujete i jinak než textem? Pokud i rádi experimentujete a zkoušíte nové věci, přihlaste se na tento seminář. Budeme si hrát s jazykem a zkoušet, co všechno dokáže.

Seminář z matematiky

Učitel: Zdeněk Lauschmann
oktáva
Shrnutí a systemizace učiva matematiky vyššího gymnázia, s poukazem na analogie a souvislosti v různých tématech.
Zvláštní zřetel ke státní maturitě z matematiky - nácvičné zkušební testy z minulých let.

Lets go DOX

Učitel: Martina Moravcová
sexta
Zajímá vás moderní umění? Když cestujete, zastavíte se někdy v galerii? A co ty popisky a panely v angličtině, případně katalogy - čtete, listujete? Hodilo by se vám rozšířit si slovník v této oblasti?
V semináři využijeme nabídky vzdělávání pro školy Galerie DOX - a převedeme si vše do angličtiny, pochopitelně.
Kombinace návštěv DOXU, přípravných seminářů, následných diskusí. Spousta psaní!
Uvidíme...

Anglický seminář S.O.S

Učitel: Vyučující bude upřesněn
kvinta, sexta
Tento seminář je určen všem, kterým činí angličtina potíže (= studenti, jejichž výkon v AJ je dobrý, dostatečný, až nedostatečný). Budeme se věnovat především anglické gramatice, dále četbě, překladu, poslechu a mluvenému i psanému projevu. Upevníte si základy, rozšíříte si slovní zásobu a prohloubíte si své znalosti.

Anglický seminář S.O.S

Učitel: Vyučující bude upřesněn
septima, oktáva
Tento seminář je určen všem, kterým činí angličtina potíže (= studenti, jejichž výkon v AJ je dobrý, dostatečný, až nedostatečný). Budeme se věnovat především anglické gramatice, dále četbě, překladu, poslechu a mluvenému i psanému projevu. Upevníte si základy, rozšíříte si slovní zásobu a prohloubíte si své znalosti.

Jerusalem

Učitel: Rosolová, Moravcová, Hajičová
septima, oktáva
Tento seminář je určen studentům, kteří mají zájem/již projevili zájem o výměnu Jeruzalém 2013-2014, tj. hostit na podzim 18 studentů z Jeruzaléma a na jaře se tam pro změnu vypravit. Seminář bude veden převážně v angličtině, chceme během roku pracovat na společných úkolech se školou v Jeruzalémě. Angličtiny se tedy nebojte, bude pro nás jazykem globální komunikace.
V semináři bychom se měli zabývat literaturou, historií, filozofií - to vše v souvislosti s (nejen) českou židovskou komunitou.
Těšíme se na zajímavé hosty!

Filosofický seminář

Učitel: Daniela Vejvodová, Jan Vašíček
septima, oktáva
Seminář bude zaměřen na vybraná témata moderní filosofie.

Seminář je podmínkou k přistoupení k maturitě ze ZF. Je určen pro studenty, kteří jsou ochotni pravidelně číst kratší filosofické (popř. související literární) texty, pokoušet se je interpretovat a diskutovat o nich. Součástí povinností je také sepsání filosofické eseje na studentem zvolené téma.

Světová literatura ve filmu

Učitel: Veronika Valíková
oktáva
Filmové adaptace literárních děl, spojené s diskusemi a opakováním k maturitě.

Školní maturita z ČJL - oktáva A

Učitel: Veronika Valíková
oktáva
V případě, že bude povolena školní maturita z ČJL, potřebují studenti alespoň hodinový (možný i dvouhodinový) seminář, na kterém probereme jednotlivé tematické okruhy (Otec a syn, Biblické variace, Kristovské paralely, Sourozenecké vztahy, Zlo a jeho podoby, Jedinec a totalita, Učitel a žák...) od antiky až do současnosti Předběžný seznam okruhů bude viset na nástěnce ČJL ve třetím patře - víceméně by mohl korespondovat s tématy, která letos zpracovává septima vodborných pracích.

Maturitní historický seminář

Učitel: Pavel Beneš
oktáva
Cílem předmětu je systematizovat poznatky studentů z

dějin, které získali při výuce dějepisu (případně i dalších

společenskovědních předmětů), či samostatným studiem.

Seminář je určen především těm studentům, kteří si zvolili

dějepis jako ústní maturitní předmět, popřípadě se

rozhodli pro studium historie či jiného

společenskovědního oboru na vysoké škole. Přednostním

posláním historického semináře je tudíž poskytnout

studentům průpravu na maturitní zkoušku a

vysokoškolskou formu studia. Každý student má zároveň

povinnost vyhotovit seminární práci, svým zaměřením

odpovídající jeho vlastní odborné specializaci, v níž

prokáže schopnost pracovat s odbornou literaturou a

historickými prameny.

Obsah semináře je tvořen základními

problémovými okruhy politických, hospodářských,

sociálních a kulturních dějin, jež jsou obsaženy

v maturitních okruzích.

AJ - příprava na FCE

Učitel: bude upřesněno (rodilý mluvčí/Ha/Jn)
septima, oktáva
Seminář je vhodný pro studenty, kterým angličtina jde (tj. mají jedničky a dvojky), baví je a chtěli by si jazykové znalosti a dovednosti dale rozšířit, případně složit mezinárodní zkoušku na úrovni B2. Tento seminar je koncipovaný jako dvouletý, takže se hodí především pro septimy, nicméně užitek přinese I oktavánům.

Seminář z výtvatné estetické výchovy

Učitel: Angelová Andrea
septima, oktáva
Seminář z výtvarné výchovy

Smyslem semináře z estetické výtvarné výchovy je rozšiřování znalostí z oblasti dějin výtvarné kultury. Pomocí obrazových prezentací studenti získávají informace o autorech, směrech, stylech a jednotlivých obdobích v dějinách výtvarného umění.
Druhou částí semináře je i praktická výtvarná činnost. Úkoly jsou zaměřené na využití technik jako například grafická tvorba či olejomalba. Také studijní kresba podle skutečnosti nebo keramická tvorba.
Studenti oktáv s předpokladem vstupu na maturitní zkoušku v druhém pololetí vypracovávají výtvarný projekt podle samostatného výběru. Ten potom tvoří součást maturitní praktické zkoušky z předmětu EVV.
Součástí těchto hodin jsou také návštěvy obrazáren a výtvarných prostorů dle aktuální nabídky.

Zeměpisný seminář

Učitel: Nora Řepíková
oktáva
- prvořadým cílem semináře bude příprava k maturitě ( každý ze studentů zpracuje téma z fyzické a regionální geografie)
- 2-3 denní exkurze vybrané oblasti ČR ( komplexná geografická charakteristika - přírodní a socioekonomické poměry)
Některá témata, kterým se budeme věnovat:
- problémové oblasti světa- Afrika a Blízký východ
- dětská práce ve světě
- sociální spoty - připraví, natočí samotní studenti

Matematika pro septimy

Učitel: Richard Mašek
septima
Úmorné počítání všeho druhu.

Klasická řečtina

Učitel: Richard Mašek
septima
IÓNSKÝ ÚSMĚV vyzařující z půvabu soch, živosti poezie a hudby, bujarosti svátků a smyslu pro radost ze života:
... cikády prý kdysi byly lidmi, kteří žili dávno před Múzami, když se Múzy narodily a zazněl první zpěv, některým z tehdejších lidí se tak zalíbil, že pro samé zpívání zapomněli jíst a pít, a zemřeli, aniž by o tom věděli, z nich pak se zrodily cikády...
... kdo odmítá nalodění, vystavuje se smrti ...
... prach špinavý oběma rukama nabral, hlavu si jím posypal, sám pak, velikán velký, tam ležel roztažen v prachu, škubal si vlasy a drásal si tvář...
...Kritóne, dlužíme Asklépiovi kohouta...

Tvůrčí psaní

Učitel: Věra Pabištová
kvinta, sexta
Seminář je otevřen pro studenty, kteří mají chuť podívat se hlouběji pod pokličku spisovatelskému řemeslu, a to ať už mají ambice stát se autory různých literárních útvarů, přispívat do novin či časopisů, anebo prostě jen chtějí psát hezky česky (třeba i kontrolní slohové práce včetně té maturitní). Seminář seznamuje se základními předpoklady úspěšného psaní (jazyková a stylistická stránka), s radami, jak např. oživit text a upoutat čtenářovu pozornost, na co dávat pozor a čeho se vyvarovat, jak zvolit titul atd. Bude se věnovat i některým literárním útvarům, čímž přispěje i k přípravě na maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury.

Tvůrčí psaní

Učitel: Věra Pabištová
septima, oktáva
Seminář je otevřen pro studenty, kteří mají chuť podívat se hlouběji pod pokličku spisovatelskému řemeslu, a to ať už mají ambice stát se autory různých literárních útvarů, přispívat do novin či časopisů, anebo prostě jen chtějí psát hezky česky (třeba i kontrolní slohové práce včetně té maturitní). Seminář seznamuje se základními předpoklady úspěšného psaní (jazyková a stylistická stránka), s radami, jak např. oživit text a upoutat čtenářovu pozornost, na co dávat pozor a čeho se vyvarovat, jak zvolit titul atd. Bude se věnovat i některým literárním útvarům, čímž přispěje i k přípravě na maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury.

Maturitní seminář ze ZSV

Učitel: Věra Pabištová
oktáva
V návaznosti na poznatky získané v předmětu občanská nauka na nižším gymnáziu i na základě osobních zkušeností a samostatného vzdělávání studentů je cílem semináře ze základů společenských věd
1. rozšířit a prohloubit systém dovedností studentů, zejména samostatně vybírat studijní literaturu a osvojit si některé základní postupy práce s ní, naučit se psát seminární práci,
2. seznámit studenty hlouběji a komplexněji se společenskými, hospodářskými, politickými a kulturními aspekty současného života a s psychologickými, etickými a právními kontexty mezilidského styku, připravit studenty k zodpovědnému převzetí sociálních rolí,
3. rozvíjet jejich způsobilost k mravně odpovědnému jednání, k lepšímu poznávání sebe i druhých,
pěstovat žádoucí míru sebereflexe a seberegulace,
a tím směřovat ke kultivaci intelektuálního, osobnostního a občanského profilu studentů a k rozvíjení a upevňování jejich mravního a právního vědomí, k samostatnému a odpovědnému životu v dospělosti.

Součástí semináře budou i besedy s některými odborníky - např. lékařem či psychologem, právníkem - notářem, advokátem, státním zástupcem či soudcem, event. členem některé politické strany, příp. mediálním odborníkem či ekonomem, finančním poradcem, politologem, duchovní osobou apod., návštěva soudního líčení, návštěva Parlamentu ČR, návštěva trhu, možný je i vlastní výzkum psychologický a sociologický ad.
Studenti budou též zpracovávat odborné referáty, maturitní seminární práce.

Společenskovědní seminář

Učitel: Věra Pabištová
sexta, septima
Chcete se naučit psát seminárku? - Přijďte.
Chcete se naučit samostatně vybírat studijní literaturu? - Přijďte.
Chcete si osvojit základní postupy práce s literaturou? - Přijďte.
Chcete rozvíjet poznání sebe i druhých? - Přijďte.
Chcete pěstovat žádoucí míru sebereflexe a seberegulace? - Přijďte.
Chcete pobesedovat s některými profesionály ve svých oborech (lékaři, právníci atd.)? - Přijďte.
Chcete navštívít některé zajímavé instituce (soud, vysokou školu atd.)? - Přijďte.
Chcete event. zpracovávat sociologický výzkum? - Přijďte.
Chcete se komplexněji seznámit se společenskými, politickými a dalšími aspekty dneška? - Přijďte.
Chcete se věnovat dle svého vlastního zájmu podrobněji psychologii, sociologii, právu, politologii, státoprávní teorii, mezinárodním vztahům, ekonomii, religionistice, sektám apod. a jejich kombinacím? - Přijďte.

Nábožko I - pro nevěřící i věřící

Učitel: Věra Pabištová
kvinta, sexta
Seminář se bude věnovat Dekalogu ve světle novozákonního poselství a současného života - otázkám v kontextu nových poznatků psychologických ad. V každém z přikázání Desatera je poselství i pro nevěřícího - fakt zajímavé. Podle zájmů si můžeme vysvětlit a analyzovat některou z modliteb (např. Credo, Otčenáš). Budete-li chtít, exegezi vybraných biblických perikop mám moc ráda. Už si pište otázky, na které byste chtěli znát odpověď. Chcete se naučit psát seminárku? Pak máte jedinečnou možnost. A chcete maturovat z náboženské nauky? Stavte se.

Nábožko II - pro nevěřící i věřící

Učitel: Věra Pabištová
septima, oktáva
Seminář se bude věnovat Dekalogu ve světle novozákonního poselství a současného života - otázkám v kontextu nových poznatků psychologických ad. V každém z přikázání Desatera je poselství i pro nevěřícího - fakt zajímavé. Podle zájmů si můžeme vysvětlit a analyzovat některou z modliteb (např. Credo, Otčenáš). Budete-li chtít, exegezi vybraných biblických perikop mám moc ráda. Už si pište otázky, na které byste chtěli znát odpověď. Chcete se naučit psát seminárku? Pak máte jedinečnou možnost. A chcete maturovat z náboženské nauky? Stavte se.

Sprachdiplom DSD 6.A NJ1

Učitel: bude upřesněno
sexta
Sprachdiplom DSD 6.A NJ1

Sprachdiplom DSD 6.A NJ2

Učitel: bude upřesněno
sexta
Sprachdiplom DSD 6.A NJ2

Sprachdiplom DSD 7.A NJ1

Učitel: bude upřesněno
septima
Sprachdiplom DSD 7.A NJ1

Sprachdiplom DSD 7.A NJ2

Učitel: bude upřesněno
septima
Sprachdiplom DSD 7.A NJ2

Sprachdiplom DSD 7.B NJ

Učitel: bude upřesněno
septima
Sprachdiplom DSD 7.B NJ

Sprachdiplom DSD 8.A NJ

Učitel: bude upřesněno
oktáva
Sprachdiplom DSD 8.A NJ

Sprachdiplom DSD 8.B NJ1

Učitel: bude upřesněno
oktáva
Sprachdiplom DSD 8.B NJ1

Sprachdiplom DSD 8.B NJ2

Učitel: bude upřesněno
oktáva
Sprachdiplom DSD 8.B NJ2


Na jednotlivé semináře se budete moci vyptat důkladně při Burze seminářů v pondělí 29. dubna 2013. Pak bude spuštěno přihlašování..