Zápis ze zasedání Rady rodičů 3. května 2012

Téma: 

Zápis
ze zasedání Rady rodičů při Arcibiskupském gymnáziu v Praze
ze dne 3. května 2012

Přítomni: dle presenční listiny - 11 přítomných, z toho 8 členů rady rodičů (příloha) a 3 hosté - Mgr. Pavel Málek (zástupce ředitele AG), Mgr. A. Hora Krausová (koordinuje přípravy oslav 20. výročí AG a získává finanční příležitosti pro AG), MgA. Eva Málková (syn v primě AG)
Knihovna Arcibiskupského gymnázia, 18.00 až 20.30.
Program zasedání:
1. Úvod
2. Kontrola úkolů z jednání Rady dne 21. 2. 2012
3. Projednání návrhu přispět Arcibiskupskému gymnáziu na oslavy 20. výročí
4. Uvolnění funkce pokladníka rady rodičů
5. Tříletá koncepce Arcibiskupského gymnázia - dotazy pro rodiče
6. Různé
Ad 1) R. Mašek omluvil nepřítomnou paní předsedkyni A. Gregorovou a seznámil přítomné s jí navrženým programem zasedání, který sám doplnil o bod 5. Program byl přijat.
Ad 2) 10 úkolů v pořadí uvedeném v zápisu z jednání Rady dne 21. 2. 2012:
K řediteli AG konkrétní nabídky, s výjimkou nabídky grafických služeb a návrhů medializace AG, nedorazily.
Plán medializace AG byl paní Adámkovou průběžně doplňován.
Článek o AG byl péčí paní Adámkové a paní Gregorové zveřejněn.
Na úpravě webových stránek školy v kapitole Rada rodičů p. Koch v součinnosti s p. Bernardem (koordinátor ICT AG) právě pracuje.
Informační e-mail o činnosti RR zatím p. Kochem do jednotlivých tříd rozeslán nebyl.
Na tiskové zprávě k 20. výročí a na jejím rozeslání v současnosti spolupracují A. Hora Krausová a paní Adámková a postup bude konzultován s paní Gregorovou.
2. vlna medializace proběhne podle plánu v květnu 2012.
Cena Rady rodičů byla prostřednictvím plakátku paní Adámkové i dalšími cestami vyhlášena a opětovně připomenuta - zatím k řediteli dorazily 2 nominace.
Termín připravované výzvy MHMP teprve nastane (srpen - září 2012).
termínu na MŽP ohledně dalších možností financování nemáme informace.
Ad 3) Po diskusi bylo schváleno:
Rada rodičů přispěje z peněz, které Radě připadly ze zisku maturitního plesu 2012, na nákup 15 bubínků typu navrženého A. Horou Krausovou částkou 7.800,- Kč. Výsledek hlasování: 7 pro, 1 proti, nikdo se nezdržel. Bubínky se budou po průvodu využívat při výuce hudební výchovy.
Rada rodičů je připravena přispět na výrobu placek k 20. výročí částkou do 7.200,- Kč. Výsledek hlasování: 8 pro, 0 proti, nikdo se nezdržel.
V diskusi se Rada zabývala také pravidly pro financování maturitního plesu a společenského večera i obeznámeností učitelů a žáků AG s těmito pravidly. Také byly prodiskutovány různé možnosti opatřování peněz na projekty typu horolezecké stěny v tělocvičně (pravidelné dýchánky pro rodiče apod.).
Ad 4) Funkce pokladníka se nikdo z přítomných členů Rady neujal, zůstává zatím neobsazena.
Ad 5) Zástupce ředitele P. Málek Radu rámcově seznámil s Koncepcí AG - tříletým plánem rozvoje Arcibiskupského gymnázia pro školní roky 2010/2011 až 2012/2013, který byl sestaven přesně podle výsledků šetření Mapa školy z roku 2009. V současnosti se blíží ke konci druhý rok tohoto tříletého období. Vedení školy usiluje o upřesnění některých informací od rodičů, aby bylo možno s výsledky dál pracovat. Chystá proto doplňující dotazník pro rodiče a má zájem spolupracovat na jeho konečném znění, případně distribuci s Radou rodičů. Proběhla diskuse o podobě účasti Rady rodičů a o termínech, v nichž by bylo vhodné šetření uskutečnit.
Ad 6) Padly připomínky k vysokému počtu vyučovacích hodin v jednotlivých třídách. Zástupci školy byli v souvislosti s nedávnými přijímacími zkouškami upozorněni na zbytečně chladný tón dopisů, jimiž škola zve uchazeče k přijímacím zkouškám.
Úkoly, které vyplynuly z jednání:
1. Dokončit zbývající úkoly z jednání v únoru 2012.
2. Rozeslat členům Rady kompletní znění Koncepce AG 2010/2011 - 2012/2013. Zodpovídá: R. Mašek. Termín: do 9. 5. 2012.
3. Rozeslat členům Rady návrh dotazníku pro rodiče (podle bodu 5). Zodpovídá: P. Málek. Termín: do 9. 5. 2012.

V Praze dne 4. května 2012

Zapsal: R. Mašek