Zápis ze zasedání Rady rodičů 21.2.2012

Zápis
ze zasedání Rady rodičů při Arcibiskupském gymnáziu v Praze
ze dne 21.2.2012

Přítomni: dle prezenční listiny-13 přítomných (viz příloha), z toho 12 členů RR a1 host - p. Horová za AG (zodpovídá za přípravu oslav výročí školy a získávání finančních příležitostí pro školu)
Dne 21.2.2012 se v době od 18:00 do 19:30 hod. uskutečnilo v budově gymnázia zasedání členské schůzeobčanského sdruženíRady rodičů při Arcibiskupském gymnáziu v Praze.
Program zasedání:
1. Úvod
2. Hlasování o přijetí nového člena Rady rodičů pana Vacka
3. Vyúčtování školního plesu
4. Kontrola úkolů z jednání Rady 16.11.2011
- Informace o průběhu jednání na MHMP ve věcí možnosti čerpání finančních prostředků z EU
- Informace o připravovaném PR (public relations) školy
5. Různé

Ad 1) Schválení programu

Ad 2)
Na základě jednomyslného souhlasu členů Rady byl pan Vacek přijat za člena.

Aktualizace kontaktů členů Rady rodičů. Seznam členů viz naskenovaná tabulka.

Ad 3)
Školní ples byl z hlediska finančního úspěšný. Zisk z letošního maturitního plesu činí: 70 084,- Kč.

Na základě rozhodnutí plesového výboru ze dne 27.9.2011 zisk bude rozdělen následovně:
a 50% zisku tj. 35 000,- Kč připadne oktávám
b 20% zisku tj. 14 000,- Kč připadne primám
c 30% zisku tj. 21 084,- Kč připadne Radě rodičů.

Ad 4)
Úkoly, které vyplynuly z jednání Rady dne 16.11.2011:

Ředitel školy:
Seznam konkrétních aktivit, při kterých by mohla Rada pomoci
v rámci organizace 20. výročí AG i obecně v rámci propagace AG.

Almanach a letáček - grafické znázornění, tisk, sazba
Nová trička - nákup, potisk
Koncert (uvažuje se o Rudolfinu) - vysoký nájem, otázka vyjednat slevu na nájmu
Ročenka - pomoci rozšířit okruh sponzorů, náklady na ročenku činí 40-50 tis. Kč.
20. výročí - 8. června 2012, zajištěna katedrála a mše sv. s kardinálem Dukou, uvažuje se o průvodu z AG do katedrály, mediální propagace a publicita (rádio, televize)
1000. absolvent
100 let výročí založení původního Arcibiskupského gymnázia (spojit s podzimním koncertem, snaha o převzetí záruky panem kardinálem, oslovit široký okruh lidí spojených se současným i původním arcibiskupským gymnáziem).

Předsedkyně Rady:
Plán medializace AG

NástrojTermínPotřebné podklady od AGReportáž TV Metropol - pořad Super máma, reportáž by se točila v budově AGv týdnu mezi 27.2. - 2.3.mluvčí za AG, témata - úspěchy, specifika, zajímavostiČeský rozhlas 2 - pořad Odpoledne s dvojkou, redaktor Pavel Kudrnav týdnu mezi 27.2. - 2.3.kdo přijde do ČR za AG, témata - úspěchy, specifika, zajímavostiPR článek MF Dnes A5, Právo A5, (vše pražské mutace), Metrov týdnu mezi 27.2. - 2.3.připravit článek velikosti A5 na téma úspěchy, zajímavosti...
2 vlny medializace 1. Zaměřená na nábor žáků
2. Oslavy 20. výročí - krátká tisková zpráva

Paní Šárka Adámková doplnila předložený plán medializace AG o následující. Medializaci v denících a dále v měsíčnících a na webových portálech zaměřených na rodinu (např. časopis Rodiče, web rodina.cz a další). Zpráva o oslavách 20letého výročí školy na ČT 1 (v předstihu i v den konání oslav), v deníku Lidové noviny, v MF Dnes a dalších. Vytvoření krátké tiskové zprávy při příležitosti oslav 20letého výročí a mše v katedrále. Ve všech textech reflektovat úspěchy a specifika školy, zároveň odmýtizování církevního ústavu. Na celé medializaci bude pracovat paní Šárka Adámková ve spolupráci s p. Gregorovou.

Možnosti projektového financování akcí školy
Magistrát hl. města Prahy - v září bude vyhlášena výzva, alokace až 1 mil. Kč., je třeba, aby škola připravila projekt.

Ministerstvo životního prostředí - další možnost, bude prověřeno v průběhu března

Pan Koch:
Návrh e-mailu na třídní učitele s informací o činnosti Rady a možnosti kontaktovat ji.

Návrh úpravy webových stránek v rubrice Rada rodičů, pan Koch dostal mandát projednat veškeré uvedené změny s panem Bernardem.

Na webových stránkách AG uspořádat rubriku RR následovně:
Rada rodičů

Stanovy
Složení rady, č. účtu(doplnit třídy, do nichž patří děti členů RR, doplnit text viz níže)
Zápisy z jednání(všechny včetně prezenčních listin)
Plán činnosti na rok 2011 - 2012
Cena RR studentům AG (pravidel, dosavadní vítězové, nominace, výsledky)
Schránka - dotazy, podněty, návrhy
Kontakt

Doplnit krátký úvodní text do rubriky Složení rady:

Rada rodičů při AG (dále jen RR), jak je již z názvu patrné, sdružuje rodiče studentů AG, kteří mají společný zájem o současné dění a budoucí vývoj ve škole. RR by měla sloužit jako prostředník mezi školou a rodiči. Vážení rodiče, přijměte naše pozvání ke spolupráci členstvím, osobním jednáním nebo prostřednictvím webové schránky RR.
Současná RR byla zvolena dne 16. 11. 2011 a pracuje v tomto složení: ........

Všichni členové:
Konkrétní činnosti, jak přispět.

Paní Adámková navrhuje oslovit na stránkách školy studenty a vyvěsit upozornění na další ročník vyhlášení Ceny Rady rodičů. Návrh byl schválen, bude doplněn text výzvy připravený paní Adámkovou, zaslán všem členům rady k připomínkám a poté řediteli AG.

Ad 5) Diskuze na téma kvality výuky ze strany některých kantorů a naopak udržení si výborných kantorů.

Návrh zavedení akce Přespání ve škole. Ředitel školy upozornil na filmové noci. Akce vychází většinou z aktivity žáků, domlouvají se s třídními učiteli.

Upozornění na důležitost výběru třídního učitele, návrh, zda nevyměnit třídního učitele v případě, že by učitel neměl o třídnictví zájem a objevil se nový vhodný učitel.

Ředitel upozornil na:

- volby do Školní rady, bližší informace jsou na webových stránkách školy,
- akci Mapa školy, organizuje společnost Scio, děti, rodiče, učitelé vyplňují dotazníky.

Na základě sebraných informací zpracuje škola tříletý plán rozvoje.

Úkoly, které vyplynuly z jednání:

1 Odeslat řediteli AG (v kopii na všechny členy RR) případné možnosti konkrétní nabídky pomoci v rámci aktivit jmenovaných ředitelem AG v bodě 4)
Zodpovídá: všichni členové RR
Termín: do 31.3.2012
1 Doplnit Plán medializace AG (Příloha č. 3) o další možnosti a rozeslat pro info všem členům RR
Zodpovídá: p. Adámková
Termín: do 29.2.2012
1 Napsat článek o AG k uveřejnění v médiích dle Plánu medializace a odeslat A.Gregorové k zajištění
Zodpovídá: p. Adámková
Termín: do 27.2.2012
1 Zajistit ve spolupráci s IT pracovníkem AG úpravu www stránek školy
Zodpovídá: p. Koch
Termín: do 31.3.2012
1 Rozeslat informační e-mail o činnosti RR třídním učitelům (kontakty na třídní učitele předá ředitel AG)
Zodpovídá: p. Koch
Termín: do 31.3.2012
1 Připravit krátkou tiskovou zprávu o připravované akci při příležitosti 20.výročí školy a předat k rozeslání novinářům A.Gregorové a p. Konečné
Zodpovídá: p. Mašek
Termín: květen 2012
1 Zajistit 2.vlnu medializace školy (téma: výročí školy) dle Plánu medializace
Zodpovídá: A.Gregorová
Termín: květen 2012
1 Zajistit vyhlášení Ceny rady rodičů pro rok 2012
Zodpovídá: p. Adámková+ p. Mašek
Termín: březen 2012
1 Sledovat připravovanou výzvu MHMP a participovat na přípravě projektu
Zodpovídá: A.Gregorová
Termín: srpen - září 2012
1 Zajistit termín na MŽP ohledně dalších možností financování
Zodpovídá: A.Gregorová
Termín: březen 2012