Zápis ze zasedání Rady rodičů 14. listopadu 2012

Téma: 

Zápis ze zasedání Rady rodičů při Arcibiskupském gymnáziu v Praze ze dne 14. listopadu 2012

Přítomni: dle presenční listiny (viz příloha) - 20 přítomných, z toho 16 členů Rady rodičů (včetně nově přijatých) a 4 hosté

Knihovna Arcibiskupského gymnázia, 19.30 až 22.15

Program zasedání:
1) Úvod
2) Informace o činnosti Rady ve šk.r. 2011/2012
3) Hlasování o přijetí nových členů
4) Volba předsednictva Rady
5) Volba nového pokladníka Rady
6) Informace školy
7) Návrhy na činnost Rady na šk. r. 2012/2013
8) Diskuze

Ad 2) 
Z aktivit Rady plánovaných na šk. r. 2011/2012 Rada rodičů zrealizovala:

Cenu Rady rodičů - vyhlášení, výběr, zajištění cen, předání cen
Organizace školního plesu - účast v Plesovém výboru, pomoc při financování akce
Podpora dalšího financování činností školy - projekty - zajištění schůzky na MHMP
Účast na přípravě a organizaci oslav 20.výročí školy 
Medializace úspěchů školy - 2 vlny medializace, uveřejnění článků v MF Dnes, Metro, Květy, reportáž TV Metropol, reportáž ČR 2
Stát se pro rodiče fórem pro systémové připomínky k dění v AG - revize informací na www stránkách školy

Ad 3) 
Vzhledem k zájmu o členství v Radě z řad rodičů bylo přistoupeno k hlasování o jejich přijetí za členy:

Pan Martin Kloda pro 12 členů proti 0 zdržel se 0
Pan Petr Brož pro 12 členů proti 0 zdržel se 0
Pan Záviš Meca pro 12 členů proti 0 zdržel se 0
Paní Radmila Iblová pro 12 členů proti 0 zdržel se 0

Ad 4)
Volba předsedy Rady

Nominováni - pan Koch .(pan Koch nominaci odmítl)
Andrea Gregorová 12 hlasů pro
Petr Brož 4 hlasy pro
Předsedkyní byla počtem 12 hlasů zvolena Andrea Gregorová

Volba místopředsedy Rady

Nominováni - pan Kolomý 7 hlasů pro 
Pan Koch 8 hlasů pro
Místopředsedou byl zvolen pan Koch

Kandidáti do předsednictva
Pan Kolomý 14 hlasů pro
Pan Brož 10 hlasů
Paní Pelantová 11 hlasů pro 
Pan Iblová 7 hlasů pro
Paní Adámková 5 hlasů pro
Paní Nováková 2 hlasy pro
Paní Kotrlá 6 hlasů pro
Do předsednictva byli zvoleni pan Kolomý, pan Brož, paní Pelantová, paní Iblová.

Revizní Komise
Kandidáti - p. Kotrlá, p. Marušiak, hlasování - 15 hlasů pro

Ad 5) 
Obsazena funkce pokladníka

Novým pokladníkem Rady je pan Brož, hlasování - 15 hlasů pro.
Proběhne předání podkladů od pana Kliše.

Paní Adámková byla dodatečně zvolena členem předsednictva (poté, co pokladníkem byl zvolen pan Brož, bylo třeba zvolit nového člena předsednictva). Hlasování - 15 členů pro.

Ad 6) 
Způsob financování ISIC karet

Ředitel školy přednesl dotaz, zda Rada rodičů souhlasí s financováním ISIC karet ze školného, v opačném případě by byl třeba mimořádný příspěvek ve výši 210 Kč (za zřízení) + 135 Kč každý rok za validaci. Děti ve vyšších ročnících by si kartu hradily samy.
Hlasování:
Financovat ze školného 16 pro 
Každý uhradí sám 1 pro 
Rada rodičů doporučuje financovat ISIC kartu ze školného.
Bude snaha vyjednat s  firmou zajišťující ISIC výměnu ISIC karet pro ty studenty, kteří ji již v současnosti vlastní

Péče o financování školy - aktuálně žádost o školy o o pomoc se zajištěním projektorů do jednotlivých tříd, monitorů do učeben IT a o pomoc s výbavou lékárniček. 
Za koordinaci zodpovídá: paní Gregorová
Termín pro předložení návrhu oslovení rodičů k připomínkování Radě: 11. 1. 2013

Dotazníkové šetření - přednesl p. prof. Málek
Potvrdilo kvalitu školy. Radě rodičů byly prezentovány výstupy z šetření ve sborovně - perfektně zpracované na plakátech. Objevilo se několik závažných témat, se kterými je třeba dále pracovat.
Výuka - problémy - nedostatečná kreativita, jinak práce s nižším a vyšším gymnáziem
Hodnocení - známkování za vědomosti, ne za chování, názor žáků, že známkování je velmi přísné.
Rada bude zvát pana prof. Málka na jednání Rady s informací o vzdělávání a osobnostním rozvoji profesorů.

Ad 7) 
Pokračující činnosti z uplynulých let

1. Podpora maturitního plesu 
Zástupci RR v plesovém výboru jsou paní Gregorová a pan Brož
Termín pro informování Rady rodičů: příští jednání Rady
2. Cena Rady rodičů 
Zodpovídá: pan Koch
Termín pro předložení návrhu průběhu (vyhlášení, vyhodnocování, návrhy na ceny, atp.) k připomínkování členy Rady: 11.1.2013
4. Komunikační platforma pro rodiče :
Za koordinaci zodpovídá: pan Koch
Termín pro předložení způsobu a formy oslovení rodičů: 11. 1. 2013

Návrhy nových činností

1. Akce Rady rodičů spojená s možností vybrat finance na stanovený cíl 
Zodpovídá: paní Pelantová a paní Adámková
Termín předložení návrhu akce a jejího průběhu: 11. 1. 2013
2. Soutěž o nejhezčí třídu - 2 kategorie (pro nižší a vyšší gymnázium), příprava zásad soutěže 
Zodpovídá: p. Gregorová 
Termín předložení návrhu průběhu akce: 11. 1. 2013
3. Den pro školu - vedení školy navrhne možné okruhy pomoci. 
Zodpovídá: paní Pelantová a paní Adámková
Termín předložení návrhu průběhu akce: 11. 1. 2013
4. Sportovní turnaj 
Zodpovídá: paní Gregorová
Termín předložení návrhu průběhu akce: 11. 1. 2013

Ad 8) 

1. Byla navržena revize stanov, RR zařadí tento bod na příští jednání RR.
 
2. Na jednání přišlo několik rodičů 7.B, kteří vznesli dotaz na financování společenského večera v návaznosti na maturitní ples. Konstatovali, že septimáni celý společenský večer zorganizují a samostatně zrealizují, a to včetně finanční stránky. Zisk společenského večera je použit jako příspěvek k financování maturitního plesu v následném školním roce. Pořadatelem maturitního plesu je škola, která určuje množství bodů organizace plesu a rozdělení většiny financí, přitom do rozpočtu plesu žádné finanční prostředky nevkládá. Od roku 2010 se schází plesový výbor, sestavuje se vždy na podzim příslušného školního roku, schází se ve složení pan ředitel, pan prof. Šilha jako zástupce školy, třídní učitelé prim a oktáv, dva rodiče z každé primy a oktávy, jeden student každé oktávy, dva zástupci RR.
 
Mnoho septimánů i jejich rodičů vnímá jako problémové to, že
- mají jen nepatrný vliv na rozhodování o rozdělení jimi vložených finančních prostředků, plesový výbor se poprvé schází ve chvíli, kdy už je o hlavních položkách rozhodnuto (ze strany školy),
- nepociťují potřebu školy o uvedeném komunikovat, necítí se ze strany školy vnímáni jako partneři ve spolupráci,
- všechna pravidla pro maturitní ples nejsou zřejmá před zahájením organizace společenského večera.
 

Po diskuzi RR dohodla, že
- plesový výbor se poprvé sejde cca v březnu školního roku maturitnímu plesu předcházejícího (po vyúčtování maturitního plesu předchozího ročníku),
- zasedání plesového výboru se budou jako pozorovatelé moci účastnit také dva zástupci z každé třídy o rok nižšího ročníku.
 
3. Byl vznesen dotaz na registraci o.s. RR, na stránkách MV toto o.s. nebylo nalezeno. Pan ředitel přislíbil dokumentaci o registraci dohledat a p. Kochovi poslat.
 
4. V RR chybí zástupci tříd 1.B, 6.A, 7.A. Výzvu rodičům uvedených tříd k účasti zajistí p. Koch.

Zapsala: Marie Kotrlá

Kompletní zápis v pdf.