Zápis z IV. jednání Školské rady 30. 8. 2012

Zápis z IV. jednání Školské rady

Datum: 30. 8. 2012
Zahájení: 16.30
Ukončení: 18:30

Přítomní: Mgr. Eva Špačková ,Ondřej Špaček, Jan Jirout, Mgr. Roman Mazur, RNDr. Josef Šilha, Csc, Ing. arch. Michal Ibl, Mgr. Milan Polívka,

Nepřítomní/omluveni: Monika Vernerová, Bc. Raymond Čamov

Host: Ing. Mgr. Richard Mašek, Tereza ReichelováBody programu

1) Článek do studentského časopisu Agonie o jednání školské rady a o maturitách ( sl. Reichelová ):
Školská rada si vyhradila text článku autorizovat před publikací v časopisu ( zajistí paní předsedkyně po konzultaci s členy ŠR )

2) Školní řád:
Školní řád AG, který ŠR předložil k projednání pan ředitel, byl jednohlasně schválen a ŠR požádala pana ředitele, aby jeho platné znění publikoval na webových stránkách školy.

3) Zpráva prof. Ondřeje Špačka o zlepšení efektivity a řízení kvality výuky AJ:
Pan prof. Špaček předložil rozsáhlou a vyčerpávající strukturovanou zprávu o stavu výuky AJ na AG, která bude k dispozici jako příloha k tomuto zápisu po jejím schválení předmětovou komisí AJ:
a) Vzdělávání v předmětu se řídí platným školním vzdělávacím programem (viz arcig.cz), který je dlouhodobě úspěšně plněn. Škola se snaží i nad rámec textu ŠVP efektivitu výuky AJ dále zvyšovat. Poskytuje doplňkové kurzy na nižším stupni a semináře na vyšším stupni gymnázia. Cílem je, aby většina studentů při odchodu dosáhla úrovně B2 ( FCE ). Dosavadní stav - cca 5 studentů z ročníku tohoto stavu nedosáhne. V současnosti se v praxi ověřuje průběžné měření kvality vzdělávání - analogicky k NJ ( Sprachdiplom ). Ve školním roce 2012/2013 proběhne plošné testování v terciích na přelomu října a listopadu (úroveň A2 - KET ) a připravuje se i pilotně zkoušet zkoušky na konci IV na úrovni B1 ( PET ).
b) Prof. Špaček dále představil připravované mezinárodní výměnné projekty :

 • poznávací zájezd do Walesu ( prof. Drbout )
 • 2 studijní cesty do Londýny pro IIIa a VIIb (proběhly v červnu)
 • Připravovaný mezinárodní ( Anglie, Francie , Rakouško, Španělsko, ČR )projekt financovaný z programu Comenius na téma školní stravování ( prof. Špaček bude nadále informovat )
 • Mezinárodní studentská konference v červnu 2013 na AG ( Wroclav, Budapešť, AG ), podaří-li se zajistit financování
 • Příprava kontaktů se školou v Izraeli


c) Prof. Špaček informoval o materiálních nedostatcích a potřebách pro zlepšení výuky AJ - možné pole pro spolupráci školy se sponzory z řady rodičů příp. přátel školy:

 • Doplnění fondu knih
 • Videokamery
 • PC se stříhacím programem pro střih videa
 • Licence MS Office - škola má licenci novější verze MS Office pouze na 1 počítač, který lze použít ve výuce AJ
 • Kancelářský materiál
 • další vybavení přestavěné učebny 309
 • barevný tisk (nízký objem - není třeba pořizovat stroj)


Školská rada děkuje prof. Špačkovi za systematický a strukturovaný dokument, ke kterému bude možno se v budoucnosti ještě vrátit.

4) Maturity:
Byl rozsáhle diskutován panem ředitelem předložený návrh organizace maturit pro rok 2013.
Školská rada při diskusi zohlednila námitky zástupce studentů ve školské radě k jisté vložené asymetrii v předloženém návrhu. ŠR chápe důvody pana ředitele pro vložení této asymetrie do organizace maturit.
Bylo hlasováno, zda maturity doporučit v navrhované podobě, nebo doporučit panu řediteli zvážit možnost vyvážení vložené asymetrie možností dublování i zkoušky ze ZSV.
Pro maturity v navrhované podobě se vyslovilo 5 členů, pro zvážení změn 2 členové školské rady.

5) Příští jednání školské rady :
Byl dohodnut termín příštího jednání školské rady na 23.10. v 16:30 ( předběžný program: Výroční zpráva, + resty z minulých rad - koncept rozvoje budovy školy ve vazbě na rozpočet.


Zapsal :
Michal Ibl