Zápis z III. jednání Školské rady 13. 6. 2012

Zápis z III. jednání Školské rady

Datum: 13. 6. 2012

Zahájení: 16.30

Ukončení: 18:00


Přítomní: Mgr. Eva Špačková ,Ondřej Špaček, Jan Jirout, Mgr. Roman Mazur ,RNDr. Josef Šilha, Csc Bc. Raymond Čamov, Ing. arch. Michal Ibl,

Nepřítomní: Monika Vernerová, Mgr. Milan Polívka

Host: Ing. Mgr. Richard Mašek


Body programu

1) Schválení Jednacího řádu Školské rady
Jednací řád ŠR byl schválen 6 hlasy pro a jeden hlas se zdržel hlasování. ŠR dává podnět vedení školy aktualizaci informace o jednacím řádu ŠR včetně jejího složení a orgánů na webových stránkách.

2) Program jednání:
V rámci časových možností (do 18:00) budou projednány i maturity na rok 2013. O tomto bodu bylo hlasováno: 3 pro, 3 proti jeden se zdržel hlasování, při rovnosti hlasů rozhodl pro hlas předsedkyně.

3) Rozpočet školy:
Pan ředitel představil rozpočet školy
Ing.arch. Ibl představil srovníní rozpočtu školy s obdobnou církevní školou BIGY Hradec Králové a analýzu nákladů/výdajů na žáka.
Školská rada odsouhlasila že na příštích jednáních bude diskutován dlouhodobější ( min 3 roky ) koncept rozvoje budovy školy ve vazbě na rozpočet.
Byla diskutována položka rozpočtu : Zpracování dat, účetnictví ( částka 340.000,- Kč). Někteří členové školské rady pohybující se v podnikatelské sféře se zavázali prověřit tuto částku na trhu.
Rozpočet školy byl ŠR projednán bez zásadnějších připomínek.

4) Příští jednání školské rady:
Byl dohodnut termín příštího jednání školské rady na 29.8.2012 v 16:30.Předběžné body jednání : Školní řád, maturity, výuka AJ - dokončení , koncepční otázky viz bod 3)


Zapsal : Michal Ibl