Zápis z II. jednání Školské rady 25. 4. 2012

Zápis z II. jednání Školské rady

Datum: 25. 4. 2012

Zahájení: 16.30

Ukončení: 19.15


Přítomní: Ondřej Špaček, Monika Vernerová, Bc. Raymond Čamov, Ing. arch. Michal Ibl, Mgr. Milan Polívka, Mgr. Eva Špačková, Jan Jirout

Nepřítomní: Mgr. Roman Mazur, RNDr. Josef Šilha, Csc.

Host: Ing. Mgr. Richard MašekBody programu

1) Schválení Jednacího řádu Školské rady
V rámci jednání bylo zjištěno, že jednací řád ŠR musí být mírně pozměněn, aby vyhovoval novelizaci Školského zákona (budou upraveny zejména články 1, 5 a jednací řád, což provede pan Bc. Čamov s ohledem na své právní vzdělání). V důsledku tohoto zjištění nebylo možno řád schválit a jeho schvalování bylo přesunuto na další jednání ŠR. ŠR se však usnesla, že body, které nejsou v rozporu s proběhlou novelizací, schvaluje.
Rada se též v rámci jednání shodla, že zápisy ze schůzí se budou svou strukturou a vedením více podobat zápisům v pořadí I. Školské rady AG.

2) Reakce na podnět členů ŠR ke zlepšení výuky jazyků se zvláštním aspektem na AJ
Proběhla názorově bohatá debata, z níž vzešel příslib pana profesora Ondřeje Špačka na zpracování popisu současného stavu z pohledu angličtinářů a jejich cíle do budoucna.
Projednávaly se:
1) Návrh sl. Vernerové na zvýšení počtu hodin Aj pro budoucí oktávu (nynější septimu A) z důvodu nízké úrovně znalostí v důsledku masivního střídání profesorů (někteří - minimální výukové schopnosti). Tento námět byl panem ředitelem školy odmítnut s odkazem na ŠVP.
2) Podnět rodičů pro zavedení výměnných pobytů s anglicky mluvícími zeměmi. Pan profesor Špaček ŠR sdělil, že jsou v jednání některé projekty. V minulosti však dle něj tato problematika narážela na nedostatečný zájem ze strany výměnných zahraničních škol a administrativní přetíženost profesorů.
3) Proběhla prezentace pana profeosra Špačka a paní předsedkyně Špačkové o zvýšení úrovně výuky jazyků na AG (např. pilotní ročník tercií, kde proběhlo úspěšné testování studentů zkouškou KET, zavedení hodin konverzací s rodilým mluvčím pro primu - kvintu...)

3) Sjednání dalšího setkání ŠR
Další jednání proběhne nejspíš na konci května a bude svoláno v souladu s jednacím řádem paní předsedkyní Špačkovou.