Anotace seminářů pro školní rok 2011/2012

Téma: 

Semináře pro školní rok 2011 - 2012

1. Česká literatura ve filmu

M. Kroftová
8
Seminář je založen na srovnávání literárního a filmového díla, stěžejní část filmových děl pochází ze 60. let. Částečná úprava seznamu děl podle přání zúčastněných probíhá na prvním semináři.
Smyslem je pomoci hlouběji pochopit dílo v kontextu dobovém i uměleckém a dále práce s původním textem z literárního díla. (Jako se to dělo v tomto semináři pro oktávy v letošním roce.)

2. Maturitní a poslechový seminář z hudební výchovy (předpokládá návaznost)

M. Kroftová
7, 8
Cílem semináře je připravit maturanty k maturitní zkoušce a pro ostatní poznat širší spektrum skladeb z oblasti vážné hudby poslechem skladeb, převážně s partiturou či jiným notovým materiálem.

3. Česká a světová literatura poslechem

M. Kroftová
6
Seminář je založen na srovnávání literárního díla a dramatizace. Částečná úprava seznamu děl podle přání zúčastněných probíhá na prvním semináři.
Smyslem je poznat širší spektrum literárních děl a pochopit dílo v kontextu dobovém i uměleckém, případně i sama práce s původním textem z literárního díla.

4. Vybrané etické problémy očima náboženství, filosofie a literatury

F. Míček, D. Rosolová, V. Valíková
7, 8
Chtěli bychom se zaměřit na zhruba deset vybraných etických problémů (témata částečně navrhnou učitelé, částečně studenti) a prozkoumat je z různých úhlů pohledu. Jinak se bude například k problému zla či touhy po moci vyjadřovat náboženství, jinak filosofie, jinak literatura. Semináře by mohly být vedené každý týden jedním z trojice učitelů, čtvrtý týden bychom se sešli ke společné diskusi.
Tematické okruhy a subtémata, o kterých jsme zatím hovořili:
Zlo a jeho podoby - odpovědnost za zlo, pocit viny, trest. Hřích, pohromy, lidská omezení.
Individualismus, samota, společenství - je výjimečnost dar nebo prokletí, jedinec versus společnost. Je člověk tvor společenský?
Duševní krize i vzmachy, duševní choroby - Co je štěstí, láska a přátelství. Konverze, radost, deprese, sebevražda. Normalita a abnormalita.
Krev není voda - Rodina a problémy s ní spojené - sourozenci, rodiče a děti. Zázemí a odvrženost.
Kristus a ukřižování - Filosofické exegeze Nového Zákona, kristovské paralely a obrazy v literatuře.
Mýtus, fantazie a realita - ¨Klamné představy, iluze, prozření. Paralelní světy, možné světy, příběhy. Kdy je fantazie skutečnější než skutečnost.
Sedm křesťanských ctností - Víra, naděje, láska, statečnost, prozíravost, moudrost, uměřenost....
Přítomnost, minulost a budoucnost - Paměť a předjímání budoucnosti. Význam okamžiku. Čas a věčnost.
Choroby a jejich léčení - Handicap, nedostatečnost, bolest, naděje, vůle žít. Účast a její úskalí. Pacient a lékař.
Škola, učitel, žák - Co je vzdělání a proč o něj usilovat. Praktická a teoretická moudrost. Genialita. Školka života.

5. Město a text

M. Moravcová
7
Myslíte, že znáte své město?
V tomto semináři se bude hodně chodit a číst, trochu psát, případně fotit/kreslit. Při společných procházkách navštívíme různé pražské čtvrtě a zajímavá místa - mizející starou Libeň, Žižkov, Petřín, Vyšehrad, Hlavní nádraží, všelijaké hřbitovy, kostely Nového Města - a budeme hledat jejich obraz v literatuře. Číst budeme Kafku, Meyrinka, Urbana, Čapka, Hrabala a Hodrovou, případně také trochu teorie vztahující se k tématu - Ripellina (Prahu magickou) a Hodrovou (Poetiku míst, Místa s tajemstvím), podíváme se na sochy Jaroslava Róny, Karla Nepraše a Davida Černého, připomeneme si dílo Vladimíra Boudníka a Emily Medkové.
Sejdou-li se v semináři angličtináři podobné (vyšší) úrovně, můžeme číst část textů v angličtině.
Při dvouleté koncepci a oboustranné spokojenosti možné pokračování ve světové literatuře.

6. AJ - FCE - pokračovací

H. Klikarová
8
Pokračování stávajícího semináře.
Náplň:
V semináři budeme procvičovat všechny jazykové dovednosti, tj. speaking, listening, reading, writing, budeme pracovat na rozšíření slovní zásoby i zdokonalení gramatiky. To vše prostřednictvím modelových aktivit, které se ve zkoušce skutečně vyskytují.
V kurzu budeme používat učebnici, ale i řadu doplňkových materiálů, aby byl program interaktivní a zajímavější.

7. AJ - Reálie - Culture of English-Speaking Countries

J. Fridrichovská
7, 8
Seminář je vhodný pro studenty, kteří se zajímají o anglosaskou kulturu, případně uvažují o studiu angličtiny na VŠ
Cíl semináře:
Poznat kulturu Spojeného království, Spojených států a Austrálie a NZ
Rozvíjet mluvený a psaný projev v angličtině
Obsah semináře:
Přednášky, diskuse, sledování filmů, četba
Since Maturita-related topics are covered in regular classes, this seminar aims at people interested in the major English-speaking countries beyond that level. Besides lectures and students’ presentations, there will be a lot of discussion, reading, watching films and shows.
Requirements:
Active participation in discussions
Homework (mostly reading)
1 presentation
1 essay

8. AJ - Seminář - úvod do fonetiky

J. Fridrichovská
5, 6
Náš mluvený projev je součástí naší image. Poznejte, jak vzniká zvuková stránka jazyka a zlepšete svoji výslovnost v rodném i cizím jazyce.
Teorie a praxe řečové komunikace v češtině a angličtině, okrajově v dalších známých jazycích.
Cíl semináře: • Pochopit tvoření a vnímání zvukové stránky jazyka
• Rozvíjet schopnost poslouchat řeč a uvědoměle artikulovat
• Dát základy pro studium lingvistických oborů
Obsah semináře • Nahrání vlastního mluveného projevu a jeho analýza
• Teorie fonetiky a její uplatnění v praxi
Požadavky: • Průběžné krátké testy
• Závěrečná práce - transkripce vlastního mluveného projevu s komentářem

9. AJ - Seminář - úvod do fonetiky

J. Fridrichovská
7, 8
Náš mluvený projev je součástí naší image. Poznejte, jak vzniká zvuková stránka jazyka a zlepšete svoji výslovnost v rodném i cizím jazyce.
Teorie a praxe řečové komunikace v češtině a angličtině, okrajově v dalších známých jazycích.
Cíl semináře: • Pochopit tvoření a vnímání zvukové stránky jazyka
• Rozvíjet schopnost poslouchat řeč a uvědoměle artikulovat
• Dát základy pro studium lingvistických oborů
Obsah semináře • Nahrání vlastního mluveného projevu a jeho analýza
• Teorie fonetiky a její uplatnění v praxi
Požadavky: • Průběžné krátké testy
• Závěrečná práce - transkripce vlastního mluveného projevu s komentářem

10. AJ - Anglické divadlo

M. Moravcová
6. B
Druhá část anglického semináře původně koncipovaného jako literární/čtecí, než v sobě jeho účastníci objevili vášeň pro drama! Po představení Hamleta a dramatizaci Canterburských povídek budeme pokračovat v četbě vhodných textů úrovně B2, případně vyšší, v následné práci s těmito texty, dramatizaci a ideálně v konečném jevištním provedení. V semináři se bude nadále hodně psát - drobné eseje inspirované původními texty.
S ohledem na charakter semináře je počet míst omezen na maximum 15 osob.

11. AJ - Literárně filmový seminář - Zfilmovaná anglická literatura

M. Laušmanová
6
The aim of the seminary is to introduce the best known, as well as some of the less known literary works of British and American writers which have been made into films. We will watch, read and translate the titles as: The Great Gatsby Terms of Endearment the Forsyte Saga Pride and Prejudice Ministry of Fear Oliver Twist East of Eden Gone with the Wind Harry Potter or The Lord of the Rings The compulsory part is a talk in front of the class and a written seminary work on the same topic: in the first term a rewiew of a chosen book and the film and their comparison, in the second term a translation of a passage from a chosen book and an analysis of character(s)
Cíl semináře:
seznámit studenty s nejznámějšími, ale i méně známými díly britských a amerických spisovatelů, která se stala předlohou pro filmové zpracování. Každému dílu věnujeme asi měsíc, během kterého shlédneme film, budeme číst úryvky z knih originále a překládat.
Předběžně by se jednalo o tato díla:
Velký Gatsby - The Great Gatsby Cena za něžnost - Terms of Endearment Sága rodu Forsytů - the Forsyte Saga, Pýcha a předsudek - Pride and Prejudice, Ministerstvo strachu - Ministry of Fear Oliver Twist, Na východ od ráje - East of Eden, Sever proti Jihu - Gone with the Wind Harry Potter nebo Král prstenů - The Lord of the Rings.
V každém pololetí povinnou součástí semináře bude pro každého studenta seminární práce - v prvním pololetí recenze knihy a filmu a jejich srovnání , v druhém pololetí překlad pasáže z vybrané knihy a rozbor děje a postav.

12. AJ - Anglický jazykový seminář

A. Burdová
5, 6
Tento seminář je určen všem, kterým anglický jazyk činí problém a chtějí se zlepšit. Budeme se věnovat především anglické gramatice (slovesné časy, předložkové vazby, podmínkové věty, trpný rod, členy...), rozšíříme si slovní zásobu a nově nabyté vědomosti se naučíme používat jak v mluveném, tak v psaném projevu. Součástí semináře je také četba anglických článků, překlad či poslech.

13. NJ - DSD

S. Drutjons
6 (SND1)

14. NJ - DSD

S. Drutjons
6 (SND2)

15. NJ - DSD

S. Drutjons
7 (SND1)

16. NJ - DSD

S. Drutjons
7 (SND2)

17. NJ - DSD

E. Špačková
8 (SND1)

18. NJ - DSD

O. Špaček
8 (SND2)

19. Němčina pro začátečníky

Bude upřesněno
5, 6
Seminář je určen pro zájemce o studium třetího cizího jazyka, tedy nedoplňuje dva již studované cizí jazyky.

20. FJ

R. Šagátová
7, 8
Seminář z francouzského jazyka a frankofonní kultury směřuje k tomu, aby studenti postupně získávali autonomii v řečových dovednostech, a byli tak schopni nejen pouhého studia jazyka, nýbrž také a především studia autentických materiálů.
Seminář také uvede studenty do reálií francouzsky mluvících zemí, tím jim umožní rozšířit jejich kulturní obzor o jiné nastavení k světu (které je, jak známo i v jazyce jako takovém).
Seminář by měl poskytnout studentům nejen průřez francouzskými reáliemi (například kinematografií, hudbou či literaturou), ale i současnými tématy z francouzské společnosti.
Další témata: nácvik na zkoušku DELF a její absolvování nanečisto, rozvoj jazykových a komunikačních dovedností, konzultace maturitních témat, exkurze, kombinované projekty.

21. Francouzština pro začátečníky

Bude upřesněno
5, 6
Seminář je určen pro zájemce o studium třetího cizího jazyka, tedy nedoplňuje dva již studované cizí jazyky.

22. ŠJ - Španělský seminář

J. Vanišová
5, 6
Ve španělském semináři se budeme věnovat procvičování a prohlubování dovedností a znalostí získaných v hodinách španělského jazyka. Budeme číst a diskutovat o přečtených textech, poslouchat (nejen) španělské písničky a také se budeme věnovat reáliím Španělska a Latinské Ameriky.

23. ŠJ - Španělský seminář

J. Vanišová
8
Seminář určený nejen zájemcům o maturitu ze španělštiny. Slouží k procvičení dovedností potřebných k maturitě a prohloubení znalostí reálií Španělska a Latinské Ameriky.

24. Španělština pro začátečníky

5, 6
Bude upřesněno
Seminář je určen pro zájemce o studium třetího cizího jazyka, tedy nedoplňuje dva již studované cizí jazyky.

25. Italština pro začátečníky

Bude upřesněno
5, 6
Seminář je určen pro zájemce o studium třetího cizího jazyka, tedy nedoplňuje dva již studované cizí jazyky.

26. Ruština pro začátečníky

Bude upřesněno
5, 6
Seminář je určen pro zájemce o studium třetího cizího jazyka, tedy nedoplňuje dva již studované cizí jazyky.

27. LJ - Jazykový seminář

I. Mariae
5, 6
práce s cizojazyčnými texty (v latině, angličtině, francouzštině, španělštině, případně i italštině - po dohodě s přihlášenými účastníky) a jejich překlady
dobrodružství etymologie
hledání kořenů a vztahů moderních jazyků k latině a sledování tohoto vývoje
v případě zájmu účastníků také úvodní seznámení s umělým jazykem esperanto
event. možnost nácviku přednesu čteného textu, případně s možností společné dramatizace

28. LJ - Jazykový seminář

I. Mariae
7, 8
práce s cizojazyčnými texty (v latině, angličtině, francouzštině, španělštině, případně i italštině - po dohodě s přihlášenými účastníky) a jejich překlady
dobrodružství etymologie
hledání kořenů a vztahů moderních jazyků k latině a sledování tohoto vývoje
v případě zájmu účastníků také úvodní seznámení s umělým jazykem esperanto
event. možnost nácviku přednesu čteného textu, případně s možností společné dramatizace

29. LJ - Latinský

I. Mariae
7
Pro poesii je důležitější zápal a touha než gramatické znalosti

30. LJ - Seminář z latinského jazyka

J. Kaderová
7, 8
Seminář je určen pro ty studenty, kteří si chtějí rozšířit znalosti z latinského jazyka a zkusit si překládat jednodušší i složitější originální texty. Vedle toho se v semináři budeme věnovat také antickým reáliím, literatuře a divadlu a výtvarnému umění a seznámíme se se základy latinské a částečně také řecké medicínské a právnické terminologie.

31. Klasická řečtina

R. Mašek
5,6
Jazyk Sókrata, Platóna, Aristotela, Homéra, Eurípida, Archiméda, Eukleida, Alexandra Velikého, Marka Aurélia, Nového zákona, Septuáginty, papyrů, ostrak, mořeplavců, stavitelů, vojáků, tanečnic, hudebníků, olympijských vítězů, věštíren, lhářů, podvodníků - a třeba i absolventů tohoto semináře.
Gramatika, slovní zásoba a podle zájmu možná doplňková výroba papyrů, divadelních masek, nácvik divadelního vystoupení, studium řeckých základů různých vědních oborů, antické literatury, textové kritiky, překládání z latiny do řečtiny a zpět, recitace apod.
ΧΑΛΕΠΑ ΤΑ ΚΑΛΑ - krásné věci bývají obtížné.

32. Klasická řečtina

R. Mašek
7,8
Jazyk Sókrata, Platóna, Aristotela, Homéra, Eurípida, Archiméda, Eukleida, Alexandra Velikého, Marka Aurélia, Nového zákona, Septuáginty, papyrů, ostrak, mořeplavců, stavitelů, vojáků, tanečnic, hudebníků, olympijských vítězů, věštíren, lhářů, podvodníků - a třeba i absolventů tohoto semináře.
Gramatika, slovní zásoba a podle zájmu možná doplňková výroba papyrů, divadelních masek, nácvik divadelního vystoupení, studium řeckých základů různých vědních oborů, antické literatury, textové kritiky, překládání z latiny do řečtiny a zpět, recitace apod.
ΧΑΛΕΠΑ ΤΑ ΚΑΛΑ - krásné věci bývají obtížné.

33. Základy společenských věd - maturitní

V. Pabištová
8
V návaznosti na poznatky získané v předmětu občanská nauka na nižším gymnáziu (prima až tercie) i na základě osobních zkušeností a samostatného vzdělávání studentů je cílem semináře ze základů společenských věd
1. rozšířit a prohloubit systém dovedností studentů, zejména samostatně vybírat studijní literaturu a osvojit si některé základní postupy práce s ní, naučit se psát seminární práci,
2. seznámit studenty hlouběji a komplexněji se společenskými, hospodářskými, politickými a kulturními aspekty současného života a s psychologickými, etickými a právními kontexty mezilidského styku,
3. připravit studenty k zodpovědnému převzetí sociálních rolí,
4. rozvíjet jejich způsobilost k mravně odpovědnému jednání, k lepšímu poznávání sebe i druhých,
5. pěstovat žádoucí míru sebereflexe a seberegulace,
a tím směřovat ke kultivaci intelektuálního, osobnostního a občanského profilu studentů a k rozvíjení a upevňování jejich mravního a právního vědomí, k samostatnému a odpovědnému životu v dospělosti.
Tematické celky pro seminární práce:
1. Úvod do studia předmětu
2. Psychologie, psychiatrie
3. Sociologie, kulturologie
4. Planetární problémy
5. Právo
6. Politologie, státoprávní teorie
7. Ekonomie
8. Mezinárodní vztahy
Součástí semináře budou i besedy s některými odborníky - např. lékařem či psychologem, právníkem - notářem, advokátem, státním zástupcem či soudcem, event. členem některé politické strany, příp. mediálním odborníkem či ekonomem, finančním poradcem, politologem, duchovní osobou apod., návštěva soudního líčení, návštěva Parlamentu ČR, možný je i vlastní výzkum psychologický a sociologický ad.
Studenti budou též zpracovávat odborné referáty, studie, seminární práce na vybraná témata.

34. Základy společenských věd

V. Pabištová
7
V návaznosti na poznatky získané v předmětu občanská nauka na nižším gymnáziu (prima až tercie) i na základě osobních zkušeností a samostatného vzdělávání studentů je cílem semináře ze základů společenských věd
rozšířit a prohloubit systém dovedností studentů, zejména samostatně vybírat studijní literaturu a osvojit si některé základní postupy práce s ní, naučit se psát seminární práci,
seznámit studenty hlouběji a komplexněji se společenskými, hospodářskými, politickými a kulturními aspekty současného života a s psychologickými, etickými a právními kontexty mezilidského styku,
připravit studenty k zodpovědnému převzetí sociálních rolí,
rozvíjet jejich způsobilost k mravně odpovědnému jednání, k lepšímu poznávání sebe i druhých,
pěstovat žádoucí míru sebereflexe a seberegulace,a tím směřovat ke kultivaci intelektuálního, osobnostního a občanského profilu studentů a k rozvíjení a upevňování jejich mravního a právního vědomí, k samostatnému a odpovědnému životu v dospělosti.V semináři se budou studenti věnovat okruhům, které jsou uvedené v tematických celcích pro seminární práce. Součástí semináře budou i besedy s některými odborníky - např. lékařem, psychologem, právníkem ad., návštěva některých společenských institucí, možný je i vlastní výzkum psychologický a sociologický ad. Studenti budou též zpracovávat odborné referáty či studie nebo eseje na vybraná témata, seminární práce.
Tematické celky pro seminární práce:
1. Psychologie, psychiatrie
2. Sociologie, kulturologie
3. Planetární problémy
4. Právo
5. Politologie
6. Státoprávní teorie
7. Ekonomie
8. Mezinárodní vztahy
9. Etika, náboženské systémy

35. ZF - Filosofický seminář

D. Rosolová
7, 8
Seminář bude zaměřen na vybrané filosofické problémy pojednané z různých perspektiv napříč dějinami filosofie. Budeme se zabývat následujícími otázkami: Co to znamená dobře žít? Jakou roli hraje v lidském životě individualita, bytí s druhými, perspektiva celku (společnosti, dějin, kosmu, Boha)? Jakým způsobem se člověk definuje? Jakou úlohu hraje v sebeporozumění a poznání světa jazyk? Případná další témata dle dohody s účastníky.
Seminář je určen pro studenty, kteří jsou ochotni pravidelně číst kratší filosofické (popř. související literární) texty, pokoušet se je interpretovat a diskutovat o nich.

36. Základy práva

J. Punčochář a J. Juřica
7, 8
Anotace předmětu:
Seminář Základy práva by měl poskytnout uchazečům komplexnější a ucelený náhled na právní systém ČR a základy právního systému mezinárodního společenství a práva EU. Jeho cílem by mělo být prohloubení znalostí získaných v rámci předmětu ZSV s důrazem na propojení právně-teoretických pohledů s praxí. Svou povahou je proto seminář určen jak studentům z řad maturantů ze ZSV, uchazečům o studium na právnických fakultách, tak i studentům, kteří chtějí pouze získat právní vědomí o institutech práva, jejichž znalost budou moci využít v rámci běžného života.
Seminář by svým zaměřením neměl suplovat výuku práva v rámci předmětu ZSV, ale spíše bude zaměřen na budování určitého právního vědomí a specifického způsobu uvažování o společenských vztazích z hlediska práva. V neposlední řadě se bude snažit seznámit studenty se zajímavými aspekty práva samotného a různorodými přístupy k němu na základě jejich aktivního zapojení do výuky formou diskuze, seminárních prací, popř. referátů. Seminář bude probíhat v rámci níže vypsaných tematických okruhů, jejichž obsah lze individuálně modifikovat či doplňovat dle možností výuky a zájmu studentů.
Bude dále zaměřen souběžně na praktické dovednosti práce s právními prameny, na situace, s nimiž se studenti v běžném občanském či civilním životě mohou setkat, ať již např. jako budoucí voliči, osoby vstupující do soukromoprávních vztahů, účastníci správního řízení např. při přestupcích v dopravě či se základními instituty trestního práva (např. základy trestní odpovědnosti, možnosti omezení osobní svobody v právním řádu ČR) atd. a principy fungování Evropské unie a základy evropského práva. Předpokládá se osobní setkání s některým ze soudců okresního soudu a návštěva hlavního líčení v trestní věci (pokud se bude projednávat případ vhodný k návštěvě školní skupiny).
Tematické okruhy semináře:
1. Teoretické základy práva (pojem práva, subjekty práva, právní principy, prameny práva, členění práva, filosofické přístupy k právu,...)
2. Ústavní právo (volby v ČR, politické strany, zajišťování bezpečnosti, legislativní proces, parlament, prezident, vláda,...)
3. Listina základních práv a svobod (pojem rovnosti a diskriminace, politická a sociální práva, principy omezení základních práv a svobod,...)
4. Právo EU (principy fungování EU, orgány EU, právní aspekty přistoupení ČR, Lisabonská smlouva,...)
5. Mezinárodní právo (mezinárodní společenství, pojem ozbrojeného a válečného konfliktu, zločiny podle MP, právní odpovědnost podle MP)
6. Občanské a rodinné právo (pojem vlastnictví, závazkové právo, odpovědnost za škodu, dědění, manželství, náhradní péče,...)
7. Pracovní právo (typy pracovně-smluvních vztahů, vztahy zaměstnance a zaměstnavatele, právní nároky zaměstnance,...)
8. Obchodní právo (právní úprava podnikání, typy živností, pojem právnické osoby, typy obchodních společností - a.s., s.r.o., družstva,...)
9. Trestní právo (trestný čin, pachatel trestného činu, orgány činné v trestním řízení, prvky zavinění,...)

37. Seminář politologie a ekonomie

A. Dvořák
7, 8
Seminář bude rozšiřovat a doplňovat výuku těchto dvou disciplín v rámci ZSV, především se zaměřením na aktuální domácí i světové dění.

38. Od přežití k iPhonu aneb neviditelné umění managementu v dějinách civilizace a kultury

P. Uherka, P. Sládeček
5, 6
Management je (...) o umožňování toho, aby se věci uskutečnily.
Cílem semináře: je společně podniknout komentovanou, zábavnou, ale i náročnou procházku dějinami civilizace a kultury. A všímat si přitom kolik námahy a důvtipu museli vynaložit naši předci i současníci na to, abychom vůbec jako lidé byli schopni na planetě přežít a rozvinout pestré podoby života. Budou nás zajímat starosti prvních lovců a sběračů, nároky života ve stínu egyptských pyramid, v římském vojsku, ve středověkém městě, v renesanční Florencii, v zámořských koloniích, v životě barokního kavalíra, v manufakturách tzv. průmyslové revoluce, na železnicích napříč Amerikou, kolem vídeňské kavárny pana Sachera, v hrůzách první světové války, v čase spotřebitelů druhé poloviny 20. století, ale i dnes, v čase iPhonů ...  A přitom bychom se měli tak trochu a mimochodem naučit vést a řídit sebe a svoji skupinu, správně rozhodovat a komunikovat v dnešním komplikovaném a vzájemně propojeném světě.
Seminář je určen všem, kteří chtějí získat úvodní znalosti a vyzkoušet si základní dovednosti nezbytné jak pro zaměstnance a manažery na všech úrovních řízení v různých oblastech života společnosti (výroba, obchod, služby, státní správa, neziskové a zájmové organizace), tak i pro mnoho příležitostí dobrého vedení a řízení v každodenním životě, např. při řízení skautského oddílu nebo vedení domácnosti.
Program semináře
Všude tam, kde se lidé setkávají s cílem něčeho dosáhnout, může být prostor pro dobré řízení. Manažer by měl umět organizovat sebe a svůj čas, dávat věci do souvislostí, být schopen analyzovat a vážit rizika, činit rozhodnutí a řešit problémy, zvažovat různé zdroje dat a získávat z nich informace, vytvářet a uspořádávat dokumentaci, rozumět grafům, diagramům, tabulkám a průzkumům, využívat informační a komunikační technologie, radit se s lidmi ve svém okolí, spolupracovat v týmu a ve skupině, být schopen správně komunikovat a argumentovat, řídit, vést i kontrolovat druhé, řešit konflikty, rozumět právním ustanovením, rozumět financím a rozpočtům, vytvářet strategie, plány a projekty, diagnostikovat problémy organizace a řídit změnu, navrhnout organizační strukturu, určit důležité hodnoty a cíle ... ale i být kulturním člověkem a vážit si umění, být zodpovědným za své celoživotní učení, být schopen vyrovnávat se s nejistotou a s komplexností situací, být houževnatý v případě obtíží, přemýšlet o nejrůznějších nechtěných dopadech svého jednání a být připraven za ně nést odpovědnost, umět vnímat a naslouchat, cítit účast, projevit solidaritu, hodnotit sociální chování související se zdravím, spotřebou a životním prostředím a přispívat k práci skupiny a společnosti.

39. Od přežití k iPhonu aneb neviditelné umění managementu v dějinách civilizace a kultury

P. Uherka, P. Sládeček
7, 8
Management je (...) o umožňování toho, aby se věci uskutečnily.
Viz seminář 37.

40. Seminář Zmizelí sousedé

L. Drbout
5, 6
Cíl semináře: Pátrání po osudech členů vinohradské židovské obce před, během a po druhé světové válce a následné zdokumentování a prezentace vypátraných informací a dokumentů.
Obsah semináře: Na začátku se účastníci prostřednictvím vybraných publikací a zdrojů informací na webu seznámí s již publikovanými výstupy projektu Zmizelí sousedé; poté zmapují vinohradskou židovskou obec a její členy a v dostupných pramenech informací vyhledají oběti holocaustu z řad vinohradské židovské obce a vytvoří jejich seznam; pokusí se vyhledat žijící pamětníky a příbuzné obětí a přeživších, navázat s nimi kontakt a případně od nich získat další informace a dokumenty o obětech holocaustu z řad vinohradské židovské obce; v závěrečné fázi zpracují získané informace a dokumenty do formy např. webové prezentace, brožury či sborníku.

41. Seminář Zmizelí sousedé

L. Drbout
7, 8
Viz seminář 39.

42. Seminář historické reflexe

A. Dvořák
7, 8
V semináři budeme analyzovat nejvýznamnější české historické mýty a stereotypy od nejstarších dob do současnosti, okolnosti jejich vzniku a formování, jejich politickou roli v různých etapách našeho státního a národního vývoje, a konečně jejich nadvládu nad fakty v obecném historickém povědomí.

43. Dějepis - maturitní seminář

H. Almerová
8
Obecný plán činností:
příprava k maturitní zkoušce - opakování a prohlubování učiva
práce s odbornou literaturou a dobovým tiskem
regionální dějiny
dějiny 19. a 20. století (v úvahu přicházejí vybrané problémy, osobnosti, konflikty, hledání souvislostí, přihlíží se k zájmu studentů, k jejich  přípravě na maturitní a přijímací zkoušky)
projekt Jeden svět - Příběhy bezpráví
besedy s pamětníky - s v rámci semináře, případně rozšíření pro jednotlivé ročníky
návštěva archivu, případně odborného pracoviště (př. Národní archiv)
návštěva vybraných historických a uměleckých expozic
podrobnější tematický plán se bude řídit stejně jako v předešlých letech zájmem studentů (případně i jejich počtem zkušeností), do konce září si studenti závazně zvolí témata svých referátů

44. Kunsthistorický - Dějiny českého výtvarného umění zaměřené na Prahu a okolí

J. Kaderová
5, 6
Seminář je koncipován jako dvouletý s tím, že není problém, pokud absolvujete jen první rok. V něm se seznámíte s dějinami českého výtvarného umění (architektura, malířství, sochařství i umělecké řemeslo) od jeho počátků až do doby nástupu barokního umění, v druhém roce pak s uměním od počátku baroka až do poloviny 20. století. Vedle teoretických částí, které budou probíhat v učebně, bude v semináři mnoho hodin, které strávíme v terénu. Naším cílem budou vyhlášené pražské památky, stálé expozice nejen Národní galerie, ale také aktuální výstavy.
Seminář je vhodný zejména pro ty, kteří chtějí dělat přijímací zkoušky na dějiny umění, architekturu nebo muzeologii, ale také pro ty, kteří si chtějí jen rozšířit obzory.

45. Kunsthistorický - Dějiny českého výtvarného umění zaměřené na Prahu a okolí

J. Kaderová
7, 8
Viz seminář 33.

46. Středoevropský dějepis

J. Hajíček
5, 6
Anotace:
ve školním dějepisu věnujeme velmi malou pozornost dějinám našich nejbližších sousedů (Němci, Rakušané, Slováci, Maďaři, Poláci) a ještě menší jejich vnímání dějin (nejen) střední Evropy i sebe samých. Seminář se proto bude zabývat dějinami střední Evropy v širokém slova smyslu tak, abychom si společně uvědomili, že k základním charakteristikám středoevropského prostoru vždy patřila multikulturnost a také vzájemné stýkání a potýkání národních, regionálních i jiných identit. Seminář předpokládá aktivní participaci účastníků, zejména ve formě práce na vymezeném tématu.
Možná řešená témata:
česko-polské spory o Ostravsko/Zaolší - tj. proč je město Těšín rozděleno na 2 části?
slovensko-maďarský spor na stránkách slovenských učebnic dějepisu, tj. mají mít maďarští žáci na Slovensku maďarské učebnice nebo slovenské přeložené do maďarštiny? Nebo slovenské bez překladu?
slovenské představy o českých dějinách - tj. byla první československá republika výhodná pro Slováky?
české představy o Slovensku a Slovácích - tj. jsou Češi zachránci Slováků před vymřením nebo jejich arogantním bratrem?
rakouský pohled na české dějiny - tj. je bitva na Bílé hoře požehnáním nebo tragédií českých dějin?
rakouská zkušenost s nacismem - tj. jsou Rakušané oběť nebo spoluviníci nacismu? A co k tomu říkají české/slovenské učebnice
středoevropský antisemitismus - tj. jak se s antisemitismem ve svých dějinách vyrovnávají Češi, Slováci, Maďaři, Poláci?
významné osobnosti, které poznamenaly dějiny střední Evropy - tj. život a dílo významných osobností, které překračovaly úzké národní horizonty - např. Sidonie Nádherná z Borotína, K. Kraus, T. G. Masaryk, J. Korzcak, C. Milosz atd.

47. Zeměpisný seminář

J. Chloupková
7, 8
Obsah semináře:
témata pro přípravu k maturitě dle zájmu studentů
zeměpisné aktuality
zeměpisné výstavy, přednášky, vycházky a exkurze (tradiční Den Země s AV- přednášky, Planeta Země 3000 - multimediální pořad letos o Číně, film z festivalu Jeden svět, Planetárium, aj. dle aktuální nabídky)
praktické zeměpisné dovednosti (práce s mapou a busolou v terénu)
SWOT analýza mikroregionu
zeměpisné soutěže a testy z přijímacích zkoušek na VŠ

48. Seminář GRV, mediální výchovy a interkulturního vzdělávání

J. Chloupková
5, 6
Obsah semináře:
témata globalizace, lidská práva, chudoba, migrace, globální problémy, humanitární pomoc a rozvojová spolupráce aj. prezentovaná formou filmů a na ně navazujících aktivit, včetně informačních podkladů
použití filmů sad Jeden svět na školách - Jací jsme, Průřezová témata, Rozvojové cíle tisíciletí, Být v obraze, Sociální spoty, Mediální výchova, Dokumentární filmy o drogách, Next generation

49. Globální problémy lidstva

I. Vejsadová
5, 6
Deset vybraných okruhů (3 si vyberou studenti dle vlastního uvážení)
1. krizové oblasti světa
2. rasismus
3. migrace
4. rozvojová spolupráce
5. chudoba ve světě
6. vzdělání
7. současné dění ve světě
8. - 10) dle výběru přihlášených studentů

50. Seminář z matematiky

N. Řepíková
5
Cíl: Prohloubení základního učiva kvinty a navíc některé celky k budoucí školní i státní maturitě z matematiky
Celky a obsah:
Důkazy matematických tvrzení, včetně důkazu matematickou indukcí
Komplexní čísla v algebraickém tvaru
Determinanty a jejich použití v soustavách lineárních rovnic
Literatura: Komplexní čísla - nakladatelství Prométheus; ostatní látka z poznámek vyučujícího
Návaznost v dalších ročnících:
Sexta - determinanty, pokračování komplexních čísel, vektory v prostoru
Septima - diferenciální a integrální počet
Oktáva - systemizace učiva vyššího gymnázia

51. Seminář z matematiky

Z. Lauschmann
6
Cíl: Prohloubení základního učiva kvinty a navíc některé celky k budoucí školní i státní maturitě z matematiky
Celky a obsah:
Determinanty a jejich použití v soustavách lineárních rovnic
Některé speciální typy rovnic (reciproké, diofantické)
Komplexní čísla v goniometrickém tvaru
Úvod do matematické analýzy: limity funkcí
Vybrané kapitoly z planimetrie (mocnost bodu ke kružnici aj.)
Literatura: Rovnice a nerovnice, Komplexní čísla, Analytická geometrie - vše z nakladatelství Prométheus; ostatní látka z poznámek vyučujícího
Seminární práce: každý student zpracuje a prezentuje vybrané téma z matematiky
Návaznost v dalších ročnících:
Sexta - determinanty, pokračování komplexních čísel, vektory v prostoru
Septima - diferenciální a integrální počet
Oktáva - systemizace učiva vyššího gymnázia

52. Seminář z matematiky

Z. Lauschmann
7
Cíl: Zvládnutí základů matematické analýzy: limity, derivace, integrály
Celky a obsah:
Limita a spojitost funkce, počítání limit
Derivace funkce, derivování, průběh funkce a další použití derivací
Neurčitý integrál, integrování, určitý integrál a jeho použití
Literatura: Diferenciální a integrální počet (nakladatelství Prométheus)
Návaznost v dalším ročníku:
oktáva - systemizace učiva vyššího gymnázia

53. Seminář z matematiky

Z. Lauschmann
8
Cíl: Shrnutí a systemizace učiva matematiky vyššího gymnázia, s poukazem na analogie a souvislosti a se zřetelem ke státní maturitě z matematiky
Skupiny tematických celků:
Výroky, množiny, čísla a výrazy
Rovnice, nerovnice a jejich soustavy
Planimetrie, stereometrie, vektory a analytická geometrie
Elementární funkce
Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika
Základy matematické analýzy

54. Seminář z deskriptivní geometrie

K. Steinerová
7, 8
Seminář je vhodný pro studenty, kteří uvažují o studiu na fakultách technického směru (fakulta architektury, stavební, strojní) a uměleckých s výtvarným zaměřením.
Seznámíme se s metodami zobrazování prostorových útvarů (kótované promítání, Mongeovo promítání), budeme se zabývat řezy těles a rozvíjet svou prostorovou představivost.
Cíl:
seznámit s metodami zobrazování prostorových útvarů do útvarů rovinných (kreslení názorných obrázků)
rozvíjet prostorovou představivost
Obsah semináře:
metody rovinného zobrazení prostorových útvarů: kótované promítání, Mongeovo promítání
řezy těles, průniky těles

55. Fyzikální

P. Kolář
8
Seminář bude věnován zejména přípravě na maturitní zkoušku z fyziky systematickým kurzem zaměřeným na maturitní témata.
Poskytne ucelený přehled středoškolské fyziky s důrazem na podstatné a průřezové oblasti.
Sjednotí matematický aparát fyziky s vyústěním do vysokoškolské fyziky (diferenciální a integrální počet, úvod do využití maticového počtu a determinantů).
Seminář bude v průběhu roku doplněn kompletní nabídkou pokusů pro SŠ na Katedře didaktiky fyziky MFF UK.
Ukázkově bude seminář doplněn vhodnými přednáškami na MFF UK, katedrách ČVUT, AV atp. s diskusí s vysokoškolskými učiteli. Podle možnosti bude domluvena účast na dalších relevantních akcích.

56. Chemický

J. Šilha
7, 8
Seminář a cvičení z chemie umožňuje studentům, kteří si zvolili tento předmět, zaměřit se hlouběji na některá chemická témata a podle zájmu na vybrané kapitoly jednotlivých chemických oborů.
Témata semináře a cvičení navazují na probrané učivo povinného předmětu a vycházejí tedy z již získaných znalostí.
Celkové pojetí umožňuje studentům přípravu na maturitní a přijímací zkoušky z chemie.
Součástí semináře a cvičení z chemie jsou i experimentální činnosti, které provádí buď vyučující nebo studenti a rovněž exkurze jak do chemických provozů, tak i do chemických laboratoří vysokých škol i ústavů Akademie věd ČR.
Exkurse (lepší jednou vidět, než stokrát slyšet...)
Maturitní okruhy
Práce s literaturou
Praktická cvičení se zaměřením na:
- laboratorní techniku
- preparativní chemii
- úlohy charakterizující jednotlivé chemické obory
Na semináři mohou vystoupit i hosté - odborníci (specialisté na jednotlivé obory či odborná témata.

57. Zoologický seminář

K. Landová
5
Anotace:
Seminář rozšiřuje výuku zoologie a je určen pro studenty kvint. Látka bude probírána paralelně s tématy vyučovanými v klasických hodinách zoologie, důraz bude kladen na praxi, poznávání a určování živočichů, seznámení s živočichy méně známými či cizokrajnými, práce s mikroskopem a určovacími klíči, v rámci možností exkurze. Výuka by probíhala zejména formou prezentací v PowerPointu s velkým množstvím fotografií, k dispozici budou i jiné textové materiály a pracovní listy.
Návaznost: V příštím roce botanický seminář

58. Botanicko-zoologický seminář

K. Landová
8
Anotace:
Seminář je určen pro studenty oktáv. Na začátku roku by si studenti mezi sebou rozdělili nabízené okruhy zahrnující kompletní látku botaniky a zoologie, kterou by zpracovali tak, aby byla k dispozici i ostatním studentům; na každý seminář by byl připraven jeden student. V průběhu první hodiny semináře by student, který by byl na řadě, o daném tématu krátce promluvil - tak, aby dokázal během krátkého časového úseku vystihnout nejpodstatnější body a zároveň obsáhnout celé téma (tak, jako to bude u maturity). Následovala by diskuze o odbornosti a způsobu projevu, cílem by bylo společně najít klady a zápory projevu a dospět k řešení, jak dané téma příště lépe zvládnout. Druhou hodinu semináře bychom se věnovali doplnění a rozšíření tématu z první hodiny a poznávání rostlin a živočichů. K dispozici budou i doplňující textové materiály a prezentace v PowerPointu určené spíše pro domácí studium.

59. Biologie

ECCE HOMO (SOMATOLOGIE ČLOVĚKA)
P. Málek
7, 8
Již tradiční seminář z biologie, zaměřený na anatomii a fyziologii člověka, s náhledem do patologie a patofyziologie, využívající zajímavé filmové dokumenty o stavbě a funkci lidského těla, návštěvy odborných ústavů, přednášky a praktická cvičení.
Vhodný jako příprava ke zkouškám na biologické a lékařské obory.

60. Biologie

HERBARIUS (ROSTLINOPIS)
P. Málek
5, 6
Seminář z biologie zaměřený na botaniku, zopakujete si v něm novou taxonomii rostlin, seznámíte se s některými rostlinami podrobněji, poznáte jejich hospodářské a léčebné využití, dozvíte se o uplatnění rostlin ve výživě, či znovuobjevíte některá zaniklá využití rostlin.

61. Biologie

SEMPERVIVUM (UMĚNÍ PŘEŽÍT)
P. Málek
7, 8
Přežijí živočišné druhy změny životního prostředí, živelné katastrofy? Přežije člověk? Dokážeme se přizpůsobit globálním změnám? Umíme využít své schopnosti k přežití v extrémních podmínkách? Dokážeme jako naši předkové najít potravu v přírodě, rozdělat oheň pomocí dřev, najít pitnou vodu, orientovat se v neznámém terénu? Víte, co je survival? Na podobné otázky budeme v našem semináři hledat odpověď teoreticky i prakticky.

62. Pokusy z fyziky, chemie a biologie

Bude upřesněno
5, 6
Seminář bude zaměřen na experimentální přístup k oblasti přírodovědného poznávání včetně návštěv na akademických a vědeckých pracovištích.

63. Náboženská nauka

V. Pabištová
7, 8
Cílem semináře je prohloubení učiva náboženské nauky. Obsahem bude exegeze biblických textů, zvl. složitějších perikop, analýza Dekalogu z různých úhlů pohledu (ve světle novozákonního poselství i současného života), historické reflexe, liturgický rok, koncily a jejich závěry - dogmata jako články víry, významní mystikové, aktuální otázky, tematika dle zájmu studentů.
Studenti budou zpracovávat referáty, seminární práce, mohou se účastnit různých soutěží, exkurzí, výstav, besed s hosty-odborníky apod.
V rámci mezipředmětových vztahů bude seminář čerpat i z dosavadních znalostí z občanské výchovy, českého jazyka a literatury, náboženské nauky, biologie, historie, filozofie. Seminář je otevřen pro věřící i nevěřící (např. každé Boží přikázání v Desateru, resp. Dekalogu v sobě obsahuje poselství i pro nevěřící).

64. Maturitní seminář z IVT

J. Fišer
8
Cíl: Shrnutí učiva IVT se zřetelem ke státní maturitě z Informatiky
Tematické celky:
Základy informatiky a teorie informace
Technické vybavení počítačů a sítí
Programové vybavení počítačů
Člověk, společnost a počítačové technologie
Využívání služeb internetu
Zpracování textu a sdílený obsah
Grafika, prezentace, multimédia
Hromadné zpracování dat, tabulky a databáze
Algoritmizace a programování

65. Psychologie

E. Šuralová
7, 8
V tomto předmětu se žáci naučí základy psychologie, psychoterapie, psychiatrie, sociální psychologie, vývojové psychologie, psychologie osobnosti, psychologie zdravotnická. Výuka bude teoretická a praktická.
Součástí semináře budou besedy s některými odborníky a návštěva odborných center pro psychologickou pomoc.

66. Speciální pedagogika

E. Šuralová
7, 8
V tomto předmětu se žáci naučí základům speciální pedagogiky a psychologie. Přístupu k dětem s problematikou
učení. Výuka bude teoretická a praktická. Součástí semináře budou besedy s některými odborníky a návštěva odborných center.

67. Pohybem ke zdraví a vzájemné toleranci

I. Vejsadová
5, 6
Pohybové aktivity budou upřesňovány podle požadavků přihlášených studentů.
Možnosti jsou velmi rozmanité a záleží na studentech, jak dalece jsou tolerantní k požadavkům ostatních.

68. Pohybem ke zdraví a vzájemné toleranci

I. Vejsadová
7, 8
Pohybové aktivity budou upřesňovány podle požadavků přihlášených studentů.
Možnosti jsou velmi rozmanité a záleží na studentech, jak dalece jsou tolerantní k požadavkům ostatních.

69. Sportovní hry odbíjená dívek (volejbal)

J. Chloupková
7, 8
Obsah semináře:
rozvoj obratnosti a rychlosti, manipulace s míčem, průpravné hry
základy herních činností jednotlivce, herní cvičení ve dvojicích, trojicích
hra se zjednodušenými pravidly a na menším hřišti

70. Sportovní hry odbíjená chlapců (volejbal)

J. Chloupková
7, 8
Obsah semináře:
rozvoj obratnosti a rychlosti, manipulace s míčem, průpravné hry
základy herních činností jednotlivce, herní cvičení ve dvojicích, trojicích
hra se zjednodušenými pravidly a na menším hřišti

71. Semináře astronomie

J. Starý
7, 8
Obsah: Historie astronomie, vývoj techniky a rozsahu našich vědomostí, vznik vesmíru, galaxií, hvězd a planet. Praktická pozorování objektů pomocí dalekohledu ve školní hvězdárně. Exkurze do Astronomické věže v Klementinu, musea J. Keplera apod.

72. Sbor

P. Klíma, I. Angelov
5, 6, 7, 8

73. Orchestr

P. Klíma, I. Angelov
5, 6, 7, 8

74. Divadelní seminář

V. Valíková
8
Seminář je určen pro oktávu (pokračovací), se kterou jsme nazkoušeli dialogy se Shakespearem a 42 aneb Zlý sen Artura Denta. Budeme pokračovat v práci na dalším textu, pravděpodobně zůstaneme v Anglii.

75. Divadelní seminář

V. Valíková
5, 6
Seminář je určen pro kvinty a sexty. Prozatím s kvintou A zkoušíme dialogy se Shakespearem II., budeme pokračovat.

76. Seminář z výtvarné výchovy

A. Angelová
7, 8
Smyslem semináře z estetické výtvarné výchovy je rozšiřování znalostí z oblasti dějin výtvarné kultury. Pomocí obrazových prezentací ve spolupráci s učitelem či samostatně studenti získávají informace o autorech, směrech, stylech a jednotlivých obdobích v dějinách výtvarného umění.
Druhou částí semináře je i praktická výtvarná činnost. Úkoly jsou zaměřené na využití technik jako například grafická tvorba či olejomalba. Také studijní kresba podle skutečnosti nebo keramická tvorba.
Studenti oktáv s předpokladem vstupu na maturitní zkoušku v druhém pololetí vypracovávají výtvarný projekt podle samostatného výběru. Ten potom tvoří součást maturitní praktické zkoušky z předmětu EVV.
Součástí těchto hodin jsou také návštěvy obrazáren a výtvarných prostorů dle aktuální nabídky.

77. AJ - jazykový (FCE)

v jednání
7