Zápis z 9. jednání školské rady

Konání:
10. června 2008 v 17:30 v knihovně AG

Přítomní:
Mgr. Lukáš Bernard, ThLic. Tomáš Biňovec, Dr. Vojtěch Eliáš, Ing. Mojmír Kopečný, PhDr. Hynek Krátký, MUDr. Věnceslava Svobodová (příchod 17:50), Mgr. Petr Uherka.
Hosté:
Ing. Mgr. Richard Mašek

Jednání bylo zahájeno v 17:40.

Schválený program:

  1. Projednání rozpočtu Arcibiskupského gymnázia na rok 2008
  2. Dotazy Ing. Dominika a Marie Martinů

Hlasování o programu: pro 6, zdržel se 0, proti 0.

1. Ředitel školy představil rozpočet AG na rok 2008. Následovala diskuse.
ŠR projednala rozpočet na rok 2008 bez připomínek: pro 7, zdržel se 0, proti 0.

2. ŠR se dohodla, že bude znovu poslán dopis formulovaný minulý rok prostřednictvím Ing. Kolomého.

Jednání skončilo v 18:00.
Příští zasedání školské rady se očekává koncem září 2008.

Zapsal: Vojtěch Eliáš a Lukáš Bernard

Dr. Vojtěch ELIÁŠ
předseda ŠR