Zápis z 10. jednání školské rady

Konání:
23. října 2008 v 17:30 v knihovně AG ve druhém patře

Přítomní:
ThLic. Tomáš Biňovec, Dr. Vojtěch Eliáš, Ing. Mojmír Kopečný, PhDr. Hynek Krátký, Mgr. Petr Uherka
Hosté:
Ing. Mgr. Richard Mašek (ředitel AG)

Jednání bylo zahájeno v 17:40.

Schválený program:
1. Projednání a schválení výroční zprávy o činnosti školy
2. Procedura projednání podnětů rodičů na ŠR
3. Konec funkčního období ŠR a otázka nových voleb
4. Různé
Hlasování o programu: pro 5, zdržel se 0, proti 0.

1. Při diskusi nad výroční zprávou o činnosti školy bylo upozorněno na několik číselných nejasností, které byly panem ředitelem vysvětleny. Dále proběhla rozprava o celkové činnosti školy a o počátcích realizace školního vzdělávacího programu Osm svobodných umění.

Usnesení: ŠR schvaluje upravenou výroční zprávu o činnosti školy.
Hlasování: pro 5, zdržel se 0, proti 0.

2. Dále proběhla diskuse, jak by měla ŠR postupovat při různých podnětech ze strany rodičů či plnoletých studentů a dohodla se na následujícím postupu:

    1. Každý podnět bude zařazen na nejbližší jednání ŠR,
    2. autor podnětu bude přizván k projednání,
    3. na nejbližším zasedání ŠR rozhodne, zda podnět projedná, předá vedení školy nebo nebude podnět vůbec řešit.


Tento postup je doporučením pro novou ŠR radu.
Hlasování neproběhlo.

3. Jednání ŠR pokračovalo diskusí o konci funkčního období stávající ŠR, o vhodnosti složení ŠR a zastoupení plnoletých studentů a o termínu dalších voleb, které jsou zcela v kompetenci ředitele školy.

4. Na závěr ředitel AG poděkoval ŠR za její činnost.


Jednání skončilo v 18:50. Zapsal: Vojtěch Eliáš