PÁNI MINISTŘI, NEROVNOSTI SVĚTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ, FAIR TRADE

Téma: 

Vzdělávací projekt ADRY na semináři ze ZSV

Ve dnech 11. a 25. února 2008 navštívily seminář ze ZSV, vedený pí. prof. Věrou Pabištovou, dvě pracovnice z organizace ADRA, která se zabývá mezinárodní humanitární pomocí. V rámci globálního rozvojového vzdělávání, odpovídajícího cílům průřezového tématu ŠVP Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, pořádaného touto mezinárodní organizací a určeného pro střední školy, jsme se s pracovnicemi Janou a Petrou věnovali problematice mezinárodního obchodu.

První pondělí bylo věnováno hlavně seznámení se s různými zeměmi a uvědomění si odlišných možností států prosadit se na scéně mezinárodního obchodu. Projekt se jmenoval Páni ministři. Pracovali jsme ve skupině, učili se konsensu, argumentaci, prokazovali jsme svou orientaci ve všeobecném přehledu, diskutovali nad politikou a vytvářeli si představu o tom, jak probíhá rozhodovací proces na politické úrovni.
Mne osobně nejvíce zaujala hra, kdy se studenti rozdělili na státy bohatého Severu a chudého Jihu a v roli těchto států měli obhájit své pozice v reálné a konkrétní otázce obchodu s kakaem. Nejdříve obě strany dostaly k nastudování stejný materiál týkající se právě této - dnes aktuální - problematiky. Sever, reprezentovaný Andrejem Duhanem, se k věci postavil jednoznačně - tvrdě, mocensky - a od prvního okamžiku bylo jasné, že ze svých požadavků nijak nesleví. Jih se jevil být téměř bez šance. Ale díky pádným argumentům na svou stranu získala Katka Spilková jeden stát Severu.

Druhé pondělí nabídlo velké množství aktivit. Cílem projektu Nerovnosti světového hospodářství bylo napomoci pochopení principů a důsledků fungování mezinárodního obchodu, a tomu, jak obchodní zájmy souvisí s postavením země. Jinak - systém světového obchodu pomáhá více hospodářsky a politicky silným zemím než chudým rozvojovým.
Společnou hodinu a půl jsme zahájili porovnáním životní úrovně v různých koutech světa. Každý student dostal krátkou charakteristiku dítěte, podle které pak odpovídal na otázky kladené slečnou z ADRY. Mohli jsme si tak uvědomit, že, ač se to na první pohled nemusí zdát, rozdíl např. mezi mladým Američanem a mladým Srbem není zas tak velký.
Skrze dotazy u spolužáků jsme následně měl každý poznat zemi, jež nám byla přidělena a jejíž jméno ostatní znali, my však ne. Bylo zajímavé všímat si, jaké jsme kladli otázky, podle čeho jsme se orientovali, abychom zemi uhádli - to byla zkouška našich znalostí ze všech možných oborů.
Nejdelší a asi nejúspěšnější aktivitu představovala pak hra, kde jsme se ocitli přímo na dějišti světového obchodu. Skupinky po třech studentech opět představovaly nějaký stát (od Japonska přes Německo až po Nigérii). Cílem hry bylo vytvořit z papíru dané obrazce, které odkupovala Světová banka a vyplácela hotovost. Každá skupinka dostala obálku s pomůckami, jejich počet a druh závisel na vyspělosti daného státu. Např. Nigérie měla obálku plnou papírů (suroviny), oproti tomu Německo v obálce nalezlo tužky, nůžky, kružítko a pravítka (technologie), ale právě papíry nemělo žádné.
A jak to nakonec dopadlo? Nejvíce peněz překvapivě vydělala Nigérie - i díky pomoci OSN, které jí poskytlo informace, o nichž okolní státy nevěděly; kupodivu vyspělý stát Německo bylo předposlední.

Program jsme zakončili informacemi o projektu Fair Trade, tedy o programu na podporu výrobků bez chudoby a dětské práce.

Celý projekt byl velmi zajímavý a myslím, že i díky skloubení informací a her byly celkem tři hodiny zábavné a donutily člověka zamyslet se nad nestejnými životními podmínkami i možnostmi lidí tohoto světa.

Klára Vermachová