Zápis ze 7. jednání školské rady

Konání:
30. srpna 2007 v 17:30 v knihovně AG

Přítomní:
Mgr. Lukáš Bernard, ThLic. Tomáš Biňovec, Dr. Vojtěch Eliáš, Ing. Vladimír Kolomý, Ing. Mojmír Kopečný, Mgr. Petr Uherka
Hosté:
Ing. Mgr. Richard Mašek

Jednání bylo zahájeno v 17:42.

Schválený program:

  1. Projednání Školního vzdělávacího programu Osm svobodných umění.

Hlasování o programu: pro 6, zdržel se 0, proti 0.

1. Ředitel školy stručně uvedl ŠVP a upozornil na jeho zvláštnosti. Potom ŠR předložený program projednala a vyjádřila se k němu kladně.

Jednání skončilo v 18:25.
Zapsal: Vojtěch Eliáš

Dr. Vojtěch ELIÁŠ
předseda ŠR