Zápis ze 6. jednání školské rady

Konání:
19. dubna 2007 v 17:30 v knihovně AG

Přítomní:
Mgr. Lukáš Bernard, ThLic. Tomáš Biňovec, Dr. Vojtěch Eliáš, Ing. Vladimír Kolomý, Ing. Mojmír Kopečný, PhDr. Hynek Krátký (přišel v 17:50), Ludmila Müllerová, MUDr. Věnceslava Svobodová (přišla v 18:05)
Hosté:
Ing. Mgr. Richard Mašek

Jednání bylo zahájeno v 17:30.

Schválený program:

  1. Zavedení školného na AG - Smlouva o vzdělání
  2. Dva dopisy z řad rodičů žáků školy
  3. Změny ve složení školské rady

Hlasování o programu: pro 6, zdržel se 0, proti 0.

1. ŠR podporuje zavedení školného formou předložené Smlouvy o poskytnutí vzdělání za úplatu.
Hlasování: pro 5, zdržel se 1, proti 2.

Dále proběhla diskuse o kompetencích školské rady a o dalším způsobu jednání.

2. ŠR projednala každý dopis zvlášť a sestavila odpovědi, které budou odeslány písemně.

3. Ludmila Müllerová (jmenovaná do ŠR ředitelem školy) se vzdala svého mandátu. Na její místo bude jmenovat ředitel školy nového člena.

Jednání skončilo v 18:45.
Zapsal: Vojtěch Eliáš

Dr. Vojtěch ELIÁŠ
předseda ŠR