Zápis ze 4. jednání školské rady

Konání:
13. září 2006 v 17:30 knihovna AG

Přítomní:
Mgr. Lukáš Bernard, ThLic. Tomáš Biňovec, Dr. Vojtěch Eliáš, Ing. Vladimír Kolomý, PhDr. Hynek Krátký, Ludmila Müllerová, MUDr. Věnceslava Svobodová, Mgr. Petr Uherka
Hosté:
Ing. Mgr. Richard Mašek (ředitel AG), Mgr. Ivana Hajičová

Přijatá usnesení:
Schválený program:

 1. Plnění usnesení ze 3. zasedání ŠR
 2. Způsob reakce ŠR na podněty ze školy (anonymní, podepsané atd.)
 3. Představení nového vedení školy a jiné informace (ředitel AG)
 4. Harmonogram práce ŠR na podzim 2006
 5. Ekonomická strategie ŠR
 6. Různé


1. Zasedání ŠR mělo charakter diskuse, ve které si ŠR chtěla ujasnit své kompetence a způsob jednání i projednávání podnětů ze strany školské obce (myšleno vedení školy, profesorský sbor, studenti resp. jejich rodiče).

2. Bylo projednáno plnění úkolů vyplývajících z 3. zasedání ŠR. Při projednávání se otevřela otázka, jak má v budoucnu vypadat návrh nebo podnět k projednávání, aby nebyl považován za anonymní, protože anonymní podněty nebudou vůbec zařazovány do jednání.

3. K otázce podnětů pro ŠR, jehož autor/autoři nechtějí být zveřejnění bylo dohodnuto:

  a) mohou využít kteréhokoli z členů ŠR, aby přednesl jejich podnět, ale
  b) tento podnět musí být vypracován písemně a podepsán autory,
  c) autor/autoři musí být odepsáni jmenovitě - tedy nepřijímá se kolektivní podpis,
  d) tento podnět musí být přinesen na zasedání ŠR, i když nebude zveřejněn.

Výše uvedený způsob se považuje za krajní řešení. Školská obec by měla být povzbuzována, aby přednesla své požadavky přímo - tj. ústně či písemně komukoli ze ŠR, a ten přednese jménem dané osoby návrh na zasedání.
Člen ŠR musí předložit na zasedání ŠR i podnět, se kterým nesouhlasí. O delším postupu rozhoduje ŠR podle jednacího řádu - tedy hlasováním.

4. Pan ředitel Ing. Mgr. Richard Mašek informoval ŠR o změně učebních plánů během prázdnin, které byly vyhlášeny MŠMT, o oslavách 15 školního roku na AG a představil nové vedení AG (zástupce). ŠR rada to uvítala a všem popřála sílu při řešení nastávajících úkolů.

5. Byl projednán harmonogram příštích zasedání ŠR i hlavní body:

  a) 18.10.2006 výroční zpráva o činnosti školy
  b) do konce ledna: samostatné zasedání ohledně školního a klasifikačního řádu
  c) březen 2007: rozpočet


6. ŠR projednávala písemný podklad Strategie finanční stability AG.

Příští jednání bude 18.10.2006 v 17:30 v knihovně AG.

Jednání skončilo v 19:15.
Zapsal: Vojtěch Eliáš