Zápis ze 3. jednání školské rady

Konání:
14. června 2006 v 17:30 knihovna AG

Přítomní:
Mgr. Lukáš Bernard, ThLic. Tomáš Biňovec, Dr. Vojtěch Eliáš, Ing. Vladimír Kolomý, PhDr. Hynek Krátký, Ludmila Müllerová, MUDr. Věnceslava Svobodová, Mgr. Petr Uherka (příchod 18:05), Mgr. Irena Vejsadová
Hosté:
Ing. Mgr. Richard Mašek (ředitel AG), Mgr. Eva Tomášková (zástupce zřizovatele)

Přijatá usnesení:
Schválený program:

  1. Rozpočet školy a plnění rozpočtu v roce 2006
  2. Otázka činnosti (kompetencí) ŠR
  3. Podněty rodičů pro ŠR
  4. Schválení Školního řádu
  5. Nová forma finanční pomoci AG - představení koncepce
  6. Různé


ŠR projednala návrh rozpočtu. Pro projednávání rozpočtu školy ŠR žádá předkládání výsledků za předchozí kalendářní rok (i předběžných).
Hlasování: pro 9, zdržel se 0, proti 0.

ŠR se chce zabývat podněty ohledně učebních plánů a náplně disponibilních hodin.
Hlasování: pro 9, zdržel se 0, proti 0.

ŠR nepodporuje stanovení povinnosti výuky latinského jazyka pro oktávy školního roku 2006/07.
Hlasování: pro 4 (včetně předsedy), zdržel se 1, proti 4.

Školská rada (hlasováno po jednotlivých bodech):

  1. bere na vědomí dokument Podněty rodičů pro školskou radu z května 2006,
  2. konstatuje znepokojení nad trvajícím napětím v profesorském sboru i mezi částí rodičovské veřejnosti a vedením školy,
  3. doporučuje řediteli školy do zahájení nového školního roku přijmout účinná opatření, která by toto napětí odstranila a pomohla zvýšit vzájemnou důvěru vedení školy, profesorů i rodičovské veřejnosti.

Hlasování: pro 9, zdržel se 0, proti 0.
Hlasování: pro 8, zdržel se 1, proti 0.
Hlasování: pro 8, zdržel se 0, proti 1.

Školská rada se rozhodla odložit projednávání školního řádu na později.

Školská rada byla informována o možnosti nové koncepce finanční pomoci AG.

Příští jednání bude 13.9.2006 v 17:30 v knihovně AG.

Jednání skončilo v 20:50.

Zapsali: Lukáš Bernard a Vojtěch Eliáš