Zápis z 5. jednání školské rady

Konání:
18. října 2006 v 17:30 ve sborovně AG

Přítomní:
Mgr. Lukáš Bernard, ThLic. Tomáš Biňovec, Dr. Vojtěch Eliáš, Ing. Vladimír Kolomý, Ing. Mojmír Kopečný, MUDr. Věnceslava Svobodová
Hosté:
žádný

Jednání bylo zahájeno v 17:50.

Schválený program:

 1. Změny ve složení ŠR
 2. Výroční zpráva o činnosti AG v Praze
 3. Přehled čerpání rozpočtu v roce 2006
 4. Různé
  Hlasování o programu: pro 6, zdržel se 0, proti 0.


1. Rozhodnutím pana ředitele AG byla k datu 17.10.2006 odvolána ze ŠR paní Mgr. Irena Vejsadová a na její místo byl od 18.10.2006 jmenován Ing. Mojmír Kopečný. ŠR vzala tuto změnu na vědomí.

2. ŠR projednala předloženou výroční zprávu o činnosti a ve znění ocenila jasnost a přesnost formulací. Bylo vzneseno několik připomínek, které však neničí zprávu jako celek:

  a) na str. 4, bod 5: ohledně seminářů by byla vhodnější tabulka, která by upřesnila, kolik seminářů bylo vypsáno, kolik skutečně otevřeno a jaká je návštěvnost v jednotlivých seminářích.
  b) v bodě 9. chybí zmínka o duchovních cvičených konaných pro oktávy.
  c) v bodě 12. nejsou uvedeni 2 studenti, kteří byli celý školní rok v Německu v gymnáziu Johanneum.
  d) ve zmínce o získaných projektech a grantech by bylo dobré uvádět i celkový počet žádostí, i když nakonec některé byly neúspěšné, neboť to vypovídá o aktivitě školy.

Po diskusi proběhlo hlasování.
ŠR schvaluje výroční zprávu v předložené podobě.
Hlasování: pro 6, zdržel se 0, proti 0.

3. ŠR projednala upravený rozpočet. Byly kontrolovány a podle přiloženého komentáře pana ředitele projednány jednotlivé položky příjmové i výdajové části a celkové průběžné čerpání.
ŠR schválila upravený rozpočet.
Hlasování: pro 6, zdržel se 0, proti 0.

4. Jednání ŠR pokračovalo diskusí o možnostech a výhodách i nevýhodách různých podob finanční podpory AG.

Jednání skončilo v 18:50.
Zapsal: Vojtěch Eliáš

Dr. Vojtěch ELIÁŠ
předseda ŠR