Zápis z 2. jednání školské rady

Konání:
19. ledna 2006 v 17:00 knihovna AG

Přítomní:
Mgr. Lukáš Bernard, ThLic. Tomáš Biňovec, Dr. Vojtěch Eliáš, PhDr. Hynek Krátký, MUDr. Věnceslava Svobodová, Mgr. Petr Uherka, Mgr. Irena Vejsadová

Přijatá usnesení:
Schválený program:

 1. Formální úpravy ve schváleném jednacím řádu
 2. Výroční zpráva za školní rok 2004/2005
 3. Ujasnění ohledně formální stránky zápisů
 4. Návrh programu a data příštího jednání
 5. RůznéŠR schvaluje výroční zprávu Arcibiskupského gymnázia ( školní rok 2004/2005) v předložené podobě.
Hlasování: pro 7, zdržel se 1, proti 0.

ŠR doporučuje v příští výroční zprávě:

 1. Doplnit ve zprávě o hospodaření komentář k nákladům a výnosům.
 2. Doplnit počáteční a konečnou rozvahu.
 3. Doplnit Přehled získaných grantů.
 4. Doplnit přehled o doplňkové činnosti.
 5. Zvážit množství fotografií a seznamů každé třídy, přidání celkové fotografie budovy.
 6. Upozornit na změny seminářů (počet i obsah).
 7. Doplnit nadpisy tabulek a ujasnit významy zkratek.
 8. Uvést tvůrčí a publikační činnost učitelů.
 9. Zvážit způsob uvádění žákovských prací.Návrh programu a data příštího jednání bude upřesněn v e-mailové diskusi.

Jednání skončilo v 19:20.