2. listopad 2005, 7.30 hod. - MISSA PRO DEFUNCTIS

Missa pro defunctis bude u nás v AG sloužena ve středu 2. 11. v 7.30 hod. ve velké šk. kapli. K účasti na latinské mši sv., kdy v lásce a modlitbách vzpomeneme na všechny, které jsme znali a milovali a kteří nás předešli na cestě k Bohu - za brány tohoto světa, na studenty a učitele Arcibiskupského gymnázia, ale i na všechny, se kterými jsme se v čase či prostoru minuli, zveme všechny naše studenty a jejich rodiče, absolventy AG, naše přátele. Zpěv: Missa de angelis (texty budou k dispozici.)

Svátek dušiček byl poprvé zaveden r. 998 v burgundském benediktinském klášteře v Cluny. Tehdejší opat Odilo stanovil, aby se v klášteře jeho kongregace 1. listopadu po nešporách zvonilo umíráčkem a aby se věřící modlili oficium za mrtvé. Následující den, 2. listopadu, pak clunijští kněží sloužili za zemřelé mši sv. V Římě se tento svátek objevuje až v roce 1311. - Zavedení památky Všech věrných zemřelých souvisí s učením o očistci. Výraz očistec Bible výslovně nezmiňuje, teologická literatura cituje zvl. 2. kn. Makabejských (12,38-45), kde se píše, že Juda Makabejský dal přinést smírčí oběť za mrtvé, aby jim byly odpuštěny hříchy. Očistec byl prohlášen za nauku víry na 1. a 2. koncilu v Lyonu (1245 a 1274) a na unijním koncilu ve Florencii (1439). - Když vzpomínáme na zemřelé, vyjadřujeme jim svou vděčnost a ochotu pomáhat. Modlitba je vždycky pomocí a se zemřelými nás spojuje víc než cokoliv jiného. Při ní si uvědomujeme, že všichni společně tvoříme před Boží tváří jednotu církve.