Plán duchovních aktivit 2003/04

Plán duchovních aktivit
Arcibiskupské gymnázium, Korunní 2, Praha 2
školní rok: 2003-2004


po projednání v komisi vypracovali:

  • Mgr. P. Gereon Tomáš Biňovec, O.Praem., spirituál školy
  • Mgr. et Mgr. Věra Pabištová, předsedkyně komise náboženské nauky


1. Den péče o duši (rekolekce - pro věřící i nevěřící)
- jednodenní pro každou třídu
- jedenkrát za šk. rok
- povede spirituál školy P. Gereon
- místo - mimo budovu AG
- termíny:
    - prima A - 12. 11. 2003
    - prima B - 18. 3. 2004
    - sekunda A - 26. 11. 2003
    - sekunda B - 25. 3. 2004
    - tercie A - 15. 12. 2003
    - tercie B - 31. 3. 2004
    - kvarta A - 28. 1. 2004
    - kvarta B - 24. 5. 2004
    - kvinta A - 6. 2. 2004
    - kvinta B - 12. 3. 2004
    - sexta A - 23. 1. 2004
    - sexta B - 17. 5. 2004
    - septima A - 27. 2. 2004
    - septima B - 7. 5. 2004
    - oktáva A - 21. 4. 2004
    - oktáva B - 2. 4. 2004

2. Exercicie pro oktávy - zaměřeno na volbu povolání
místo - Štěkeň, klášter
oktáva B: 25. 1. - 29. 1. 2004, exercitátor: P. Gereon, O.Praem.
oktáva A: 2. 2. - 6. 2. 2004, exercitátor: P. František, O.Praem.

3. Rekolekce pro vyučující a pro ostatní zaměstnance školy
- 10. 12. 2003, od 14.00 hod. v oratoři školy
- 17. 3. 2004, jednodenní rekolekce - místo mimo budovu školy bude upřesněno
- povede spirituál školy P. Gereon

4. Kratší duchovní cvičení pro vyučující, příp. i ostatní zaměstnance školy
- 23. 4. (od 13.00 hod.) - 25. 4. 2004
- místo bude upřesněno, bude však mimo budovu AG
- povede spirituál školy P. Gereon

5. Kulturně sportovně duchovní výlet pro vyučující a jejich rodinné příslušníky
- 1. 5. 2004, téma a místo budou upřesněny
- nechceme tímto zapomenout na poznávání ještě jiného typu a charakteru a na naše rodiny, a proto jsme se rozhodli i pro speciální výlet, kde by bylo kousek příjemné chůze, kousek nějaké významné kulturní osobnosti určitého místa, kraje, kousek něčeho dobré ho k snědku, možná kousek hřbitova a jeho slavných mrtvých, kousek kláštera, ticha a posvátna..., kousek genia loci

6. Školní bohoslužby
a) každou středu a pátek v 7.30 hod. ve školní oratoři, vyjma prvních pátků v měsíci, kdy je mše sv. u sv. Ludmily, jedenkrát za rok bude obětována mše sv. za Boží pomoc pro každou jednotlivou třídu, celebrant - spirituál školy P. Gereon
b) bohoslužby o významných dnech šk. roku a o zasvěcených svátcích
2. 9. 2003 - mše sv. na zahájení šk. roku (sv. Ludmila) - v 9.00 hod.
8. 12. 2003 - Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie (školní kaple) - v 7.30 h.
6. 1. 2004 - Slavnost Zjevení Páně (školní kaple) - v 8.00 hod.
29. 1. 2004 - ekumenická bohoslužba (školní kaple) - v 9.00 hod.
25. 2. 2004 - Popeleční středa (školní kaple) - ve 12.00 hod.
7. 4. 2004 - středa Svatého-pašijového týdne - křížová cesta (sv. Ludmila) - asi ve 12.00 hod. - studenti se budou přímo podílet (ukřižováváni nebudou)
31. 5. 2004 - svatodušní pondělí (školní kaple) - ve 12.00 hod.
30. 6. 2004 - děkovná mše sv. na zakončení šk. roku (sv. Ludmila) - v 9.00 hod., celebrant - spirituál školy P. Gereon T. Biňovec, příp. P.Pavel Kuneš

7. Kdo hledá, nachází.
Korunní kolokvia

- třikrát ročně - únor, březen (příp. duben), květen - v budově AG
- od 15.00 hod. do 16.30 hod., konkrétní den, téma i hl. přednášející budou upřesněny
- otevřeno pro vyučující AG, studenty vyššího gymnázia, rodiče našich studentů, širší učitelskou obec pražskou, členy farnosti u sv. Ludmily

Kolokvia, která jsme nazvali Korunní kolokvia, jsou novou aktivitou v naší škole. Prvotním impulzem byly porady členů komise OV, D a ZSV v loňském šk. roce, kde jsme hovořili o některých termínech či událostech apod., které se vztahují k církevním dějinám, kanonickému právu, systematické teologii, biblistice ad. Z rozhovorů vyplynula např. potřeba objasnit pojmy, jako je exkomunikace (v učebnicích i ve slovnících je bohužel chybně vysvětleno), suspenze, interdikt, predestinace, věnovat se problematice reformační, osobě Jana Husa, informovat o druzích křtu a udělovatelích (např. v ohrožení života), o podmínkách přistoupení ke sv. přijímání pro katolíky od nekatolických duchovních (např.o dovolené v cizině). Studenty pak navíc zajímala otázka dogmatu a jeho vývoje, biblické Boží spravedlnosti a lidské spravedlnosti, podle níž se běžně usuzuje na Boží spravedlnost, a v tomto kontextu biblické pojetí Boží všemohoucnosti (a její často mylné lidské chápání), otázka smíšených manželství, otázka viny a hříchu atd. atd.
Z tohoto důvodu jsme se rozhodli realizovat tento nový program, a to především pro vyučující v naší škole a pro studenty vyššího gymnázia. Naším záměrem je však umožnit přístup na besedy i širší věřící obci, a to rodičům našich studentů, učitelům v Praze i členům farnosti u sv. Ludmily.
Témata kolokvií budou upřesněna po dohodě s našimi vyučujícími a v naší komisi tak, aby byla nosná a aby odpovídala zájmům kolegů, studentů a současným potřebám.

8. Rozhlasové relace: Ze šuplíku Otce Pavla
- hovořit bude P. Pavel Kuneš, cca 2-4 minuty
- pondělí - na začátku 4. vyučovací hodiny

9. Duchovní program
- dle rozhodnutí vedení šk. - v pátek od 14.00 hod.
- duchovní program bude realizován cca jedenkrát za měsíc a budou do něho pozváni - na základě přání vyučujících - především Otcové biskupové, gener. vikář, arcibiskup pražský a primas český, děkan KTF UK, příp. opati a další významné osobnosti, aby pohovořili na některé z duchovních témat
- otevřeno pro všechny studenty a vyučující AG

10. Výlety pro studenty, poutě, soutěže, vzdělanostní přednášky apod.
- bude realizováno v rámci předmětu náboženská nauka a v rámci náplně činnosti spirituála školy v průběhu šk. roku
- termíny budou stanoveny podle aktuální nabídky, potřeb studentů a možností vyučujících

11. Týdenní pobyt v Římě s poznávací a duchovní náplní pro kvarty
- ve spolupráci s vyučujícími dějepisu
- termín - závěr školního roku

...............................................................................................................
AKTUÁLNĚ

SOUTĚŽ VE ZNALOSTI BIBLE - Cesta písmáků
- soutěže ve znalosti Bible se zúčastnilo 48 studentů našeho gymnázia se 49 testy, z toho 28 postoupilo do celostátního kola
- v sobotu 15. listopadu 2003 proběhlo náročné celostátní kolo, v mladší kategorii se na 3. místě v republice umístil tým: Zuzana Žádníková ze sekundy A, Dominik Andreska ze sekundy A a Jan Philipp ze sekundy B, v kategorii starších žáků (do 16 let) se na 3. místě v ČR umístil tým: Magdalena Mošnerová a Jana Mošnerová, obě z kvarty B, na 4. místě Lucie Mošnerová a Gabriela Tvrzníková, též obě z kvarty B, na 6. místě Klára Kochová a Marie Chrástecká, opět obě z kvarty B
- soutěž byla opravdu velmi náročná, o to větší radost máme z pěkných umístění; je třeba však říci, že i ostatní zúčastnění přistupovali k soutěži odpovědně a jejich zájem svědčí o tom, že duchovní hodnoty života člověka mají mezi naší mládeží své náležité postavení
- děkujeme i organizátorům za zprostředkování takovéto akce a budeme se těšit na příští rok

Kdo hledá, nalézá.
KORUNNÍ KOLOKVIA

    otevřeno pro:
  • studenty vyššího gymnázia
  • učitele v AG
  • rodiče našich studentů
  • učitele na středních školách v Praze
  • farníky od sv. Ludmily


všichni jste srdečně zváni

1. Korunní kolokvia
- úterý 24. února 2004
- od 15.00 hod. do 16.30 hod. v kapli AG
téma: Vina a hřích
přednášející: doc. ThDr. Jiří Skoblík
hlavní téma: Vina hřích
možná dílčí témata: vnímání mravního požadavku ve svědomí; problematika omylu a kompromisu; otázka svobody vůle, volby; negativní odpověď na mravní požadavek; selhání; situace problému v dnešním cítění, otázka tajemství možnosti hříchu (může mít hřích nevěřící člověk?); k teologickému rozměru lidské viny; cesta k pozitivní odpovědi na mravní požadavek překonáním viny obrácením a odpuštěním; Boží milost; vedlejší dílčí témata: úvahy o rozlišování hříchů; příležitost ke hříchu; nedokonalost...

2. Korunní kolokvia
- úterý od 15.00 hod. do 16.30 hod.- 2. polovina března či 1. polovina dubna - dle možností hlavního aktéra - bude upřesněno v únoru
téma: Dogmatická teologie je nedogmatická
přednášející: Prof. Ctirad Václav Pospíšil Th.D.

3. Korunní kolokvia
- v květnu
- termín, téma i aktéři - bude dohodnuto v komisi
(předpokládané téma: Jan Hus)