Jak to začalo, aneb o spolupráci AG a Sv. Ludmily

Když byla v prvních letech po změně režimu znovuzaložena naše škola, pečoval o její duchovní stránku jezuitský řád. K propojení Arcibiskupského gymnázia a farnosti sv. Ludmily došlo za P. Artura Matuška, když mu byly svěřeny zároveň funkce administrátora farnosti a školního spirituála.

K rozvoji vztahů školy a farnosti přispěla Mgr. Pavla Hajná, vyučující náboženství na AG v 2. polovině 90. let, která stála u zrodu studentského klubu Betánie a snažila se přispívat aktivně k jeho programu.

Po vzniku farní rady u Sv. Ludmily v ní školu zastupoval ředitel AG RNDr. Pavel Křížek. V době působení P. Vojtěcha Eliáše studenti AG příležitostně vypomáhali s hudebním doprovodem při mších či s organizováním různých společenských akcí. Oslavy výročí sv. Ludmily probíhaly i v aule školy a studenti se ujali hostitelských povinností. Chrám sv. Ludmily jako centrum Vinohrad je také domovskou farností mnohých našich studentů i profesorů, vzpomeňme např. na p. inženýra Jaroslava Stehna, CSc. Někteří studenti AG se aktivně podíleli na rekonstrukci farního domu. Mladé studentské kapely zase mají příležitost využívat farní zkušebny, kterou pomáhali budovat jejich předchůdci v minulých letech.

Dnes vykonává funkce administrátora farnosti sv. Ludmily a školního spirituála P. Gereon Tomáš Biňovec. Ve farní radě v současnosti AG zastupuje PhDr. Hana Almerová. Usilujeme nyní mimo jiné o to, dát také farníkům sv. Ludmily, zvláště seniorům, příležitost k návštěvě společenských akcí pořádaných školou jako např. loni v době adventu. Další akcí určenou i pro farníky sv. Ludmily jsou tzv. Korunní kolokvia, která v tomto roce nově pořádají vyučující náboženství na AG. V jejich rámci budou promlouvat k zajímavým duchovně a teologicky zaměřeným tématům přední odbornící na danou problematiku.

Pro nás, kdo jsme spjatí s AG, je radostí moci slavit společné mše svaté v chrámu sv. Ludmily i účastnit se některých akcí pořádaných farností. Rádi také budeme přispívat k obohacení jejího programu, jak tomu bylo např. letos o svátku Zjevení Páně, kdy studenti AG pod vedením Mgr. Jiřiny Rákosníkové v kostele vystoupili s tříkrálovou hrou.

Nezbývá tedy než upřímně poděkovat všem, kdo se na společné práci podíleli a podílejí, popřát si vzájemně dost sil a vzpomenout s úctou na ty, kdo se o farnost zasloužili v dobách méně radostných, naštěstí však již minulých.

Marie Kroftová