Roční projekty

Skutečnosti, že počet let, která žák stráví na gymnáziu, se kryje s počtem „umění“ či skupin klíčových kompetencí, chceme využít k tomu, že v každém jednotlivém školním roce realizujeme celoškolní projekt zaměřený přímo k rozvoji jednoho z osmi umění. Každý žák se tak v průběhu osmi let studia zúčastní projektů zaměřených ke všem osmi skupinám klíčových kompetencí.

  1. umění učit se (jazykem RVP ZV kompetence k učení): žák se umí učit a chce se učit, po celý život;
  2. umění řešit problémy (kompetence k řešení problémů): chápe problémy jako přirozenou součást našeho světa (i jako příležitost) a snaží se je řešit;
  3. umění komunikovat (kompetence komunikativní): chce a umí se vyjadřovat (ústně, písemně, prostřednictvím různých jazyků, technologií, případně umění) i reagovat na vyjádření druhých;
  4. umění žít s lidmi a pro lidi (kompetence sociální a personální): chce a umí spolupracovat s druhými i se sebou;
  5. umění být občan (kompetence občanské): chápe cenu a smysl dobrých zákonů, pravidel a tradic a dokáže je ctít;
  6. umění pracovat (kompetence pracovní): je šikovný a dokáže se prosadit (řídit sebe, případně druhé);
  7. umění hlubokého pohledu na svět (kompetence existenciální): (nejen v případě krize) dokáže opakovaně hledat a obhajovat smysl své činnosti i existence;
  8. umění navázat na tradici (kompetence akademické): disponuje okruhem znalostí a je si vědom souvislostí, které snad představují určitý luxus, ale zájem o ně je zdůvodněn kulturně, historicky, duchovně.

Články k tématu Roční projekty

Upozorňujeme všechny, že nadcházející dva týdny budou na Arcibiskupském gymnáziu věnovány letošnímu školnímu projektu. Zadání projektu si můžete přečíst v příloze této zprávy.

Školní projekt AG, rok 2015/2016: Umění učit se - kněžna Ludmila: "umět se učit a chtít se učit, po celý život"

Chcete vědět, na co se dá narazit, když hledáte, kam patříte? Přijďte, podělíme se s vámi o své zážitky. Doplněn časový rozpis v příloze.

ŠKOLNÍ PROJEKT 2013/2014
Rozpis učeben ve středu 16.10.2013

Je spuštěno zapisování na letošní projekt. Každý student AG si musí zvolit právě jeden z nabídky projektů. V zapisovací aplikaci je možné si prohlížet seznam nabízených projektů s jejich anotacemi a se zapsanými studenty.

Po přihlášení jménem a heslem se v aplikaci u projektů objeví tlačítka k zapsání se. Každý student může projekt zvolit jen jednou, pozdější změna není možná. Po naplnění kapacity projektu se tento uzavírá.

Odkaz na zapisování: http://projekt.arcig.cz

PROJEKT 2013/2014
Umění rozvíjet tradici (kompetence akademické) - žák disponuje okruhem znalostí a je si vědom souvislostí, které snad představují určitý luxus, ale zájem o ně je zdůvodněn kulturně, historicky, duchovně.

Prostředek: Nabízíme žákům v rámci svého předmětu témata, jejichž jednotícím prvkem je motiv ze ŠVP: živě a zcela originálním způsobem rozvinout tradici, kterou dokonale zná. Žáci budou na projektu pracovat pod vedením učitele ve skupině, která bude složena nejen z žáků jednoho ročníku, ale ze studentů z různých ročníků. Podle učitelova zadání budou (pokud možno co nejvíce samostatně) zpracovávat zadané téma a rozhodnou se, jaké budou výstupy z této práce a jakou formou budou později svůj projekt prezentovat před širokým plénem diváků (studenti, učitelé, rodiče, přátelé) při prezentační akci.

Stránky